หรือคุณหมายถึง dreadfulneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dreadfulness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dreadfulness-, *dreadfulness*, dreadfulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dreadfulness[N] ความน่ากลัว, See also: อย่างเลวร้าย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dreadfulness    (n) drˈɛdfəlnəs (d r e1 d f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
凄味[すごみ, sugomi] (n) weirdness; ghastliness; dreadfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dreadfulness \Dread"ful*ness\, n.
   The quality of being dreadful.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dreadfulness
   n 1: a quality of extreme unpleasantness [syn: {awfulness},
      {dreadfulness}, {horridness}, {terribleness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top