Search result for

ruined

(51 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruined-, *ruined*, ruin, ruine
English-Thai: Longdo Dictionary
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He could not talk to the fish anymore, because the fish had been ruined too badly.เขาไม่สามารถพูดคุยกับปลาอีก ต่อไป เพราะปลาที่ได้รับการทำลาย มากด้วยไม่ดี The Old Man and the Sea (1958)
Ruined us both.เจ๊งเราทั้งสอง The Old Man and the Sea (1958)
But we have killed many sharks, you and I and ruined many more.แต่เราได้ฆ่าปลาฉลามหลายคุณ และฉัน และอื่น ๆ อีกมากมายเจ๊ง The Old Man and the Sea (1958)
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก The Godfather (1972)
Johnny Fontane ruined one of Woltz International's most valuable protГ©gГ©s.칹͹˹prot The Godfather (1972)
I remember...a time of chaos ruined dreams...this wasted land.ผมยังจำได้... เวลาแห่งความยุ่งเหยิง ฝันอันโหดร้าย... The Road Warrior (1981)
Whoever threw that is ruined, man.ใครขว้างมาเจ็บแน่ *batteries not included (1987)
I've worked on this deal too long to have it ruined by some snot-nosed punk.ผมเฝ้ารอมานานมากที่จะได้ไอ้ห้างนั่น และมันก็ทำท่าว่าจะไปได้ดีแล้วด้วย.. ใช่ไหม? Mannequin (1987)
I'll be ruined.ฉันจะพังก็คราวนี้ล่ะ. Cinema Paradiso (1988)
Grey men ruined my beautiful profession, and take care, or they will ruin you too.ผู้ชายสีเทาทำลายอาชีพของฉันที่สวยงามและดูแลหรือพวกเขาจะทำลายคุณมากเกินไป The Russia House (1990)
If he'd written that article on Cheslav, it would've ruined your career.ถ้าเขาเขียนบทความเรื่องเชสลาฟ มันจะทำลายชีวิตงานคุณได้ Basic Instinct (1992)
You just ruined the whole effect.คุณเพิ่งรวนระบบ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruinedAlas! We are ruined.
ruinedAnother storm, and our village would have been ruined.
ruinedAnother war, and we will be ruined.
ruinedBut for my advice he would have been ruined.
ruinedHad it not been for your advice he would have been ruined.
ruinedHe ruined his body by drinking too much.
ruinedHe ruined his health by working too hard.
ruinedHe ruined his health by working too much.
ruinedHe ruined his health in the end.
ruinedHe was given to drinking and ruined his health.
ruinedHe will be ruined for life.
ruinedHe worked so hard that he ruined his health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลักหักพัง[ADJ] ruined, Example: องค์พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกทอดทิ้งอยู่ตามโบราณสถานซึ่งสลักหักพัง, Thai definition: ซึ่งปรักหักพัง, ซึ่งชำรุด, ซึ่งทรุดโทรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit   FR: décrépit
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces   
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die   FR: détruire ; anéantir ; ruiner
หมดสภาพ[v. exp.] (mot saphāp) EN: be ruined ; be damaged ; be dilapidated ; be out of order   
ปรัก[adj.] (parak) EN: ruined ; dilapidated ; tumbledown   FR: détruit ; anéanti
ปรักหักพัง[v.] (prakhakphang) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair   FR: tomber en ruine
สลักหักพัง[v.] (salakhakphang) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUINED    R UW1 AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruined    (v) (r uu1 i n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
败絮[bài xù, ㄅㄞˋ ㄒㄩˋ, / ] ruined; broken down; shabby, #86,129 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
形無し[かたなし, katanashi] (adj-na,n) spoiled; spoilt; ruined; loss of face [Add to Longdo]
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]
御釈迦;お釈迦[おしゃか, oshaka] (n) (1) poorly made or ruined articles; (2) the Buddha [Add to Longdo]
荒れる[あれる, areru] (v1,vi) (1) to be stormy; to be rough; (2) to be ruined; to fall into ruin; (3) to be in a bad temper; to lose one's temper; (P) [Add to Longdo]
荒城[こうじょう, koujou] (n) ruined castle [Add to Longdo]
荒漠[こうばく, koubaku] (adj-na) desolate (e.g. plains); ruined [Add to Longdo]
才子才に溺れる[さいしさいにおぼれる, saishisainioboreru] (exp) (id) A man of talent is ruined by his own talent [Add to Longdo]
凋残[ちょうざん, chouzan] (adj-na,n) ruined blossoms [Add to Longdo]
沈倫[ちんりん, chinrin] (n,vs) sinking into obscurity; being ruined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruin \Ru"in\, v. t. [imp. & p. p. {Ruined};p. pr. & vb. n.
   {Ruining}.] [Cf. F. ruiner, LL. ruinare. See {Ruin}, n.]
   To bring to ruin; to cause to fall to pieces and decay; to
   make to perish; to bring to destruction; to bring to poverty
   or bankruptcy; to impair seriously; to damage essentially; to
   overthrow.
   [1913 Webster]
 
      this mortal house I'll ruin.       --Shak.
   [1913 Webster]
 
      By thee raised, I ruin all my foes.   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The eyes of other people are the eyes that ruin us.
                          --Franklin.
   [1913 Webster]
 
      By the fireside there are old men seated,
      Seeling ruined cities in the ashes.   --Longfellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruined
   adj 1: destroyed physically or morally [syn: {destroyed},
       {ruined}]
   2: doomed to extinction [syn: {done for(p)}, {ruined}, {sunk},
     {undone}, {washed-up}]
   3: brought to ruin; "after the revolution the aristocracy was
     finished"; "the unsuccessful run for office left him ruined
     politically and economically" [syn: {finished}, {ruined}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top