ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indolence

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indolence-, *indolence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indolence(n) ความขี้เกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indolence(อิน'ดะเดินซฺ) n. ความเกียจคร้าน,ความไม่เจ็บปวด,ความเจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
indolence(n) ความเกียจคร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเฉื่อยชา[khwām cheūaychā] (n) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia  FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ความขี้เกียจ[khwām khīkīet] (n) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity  FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indolence (n) ˈɪndələns (i1 n d @ l @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
安佚;安逸[あんいつ, an'itsu] (n,adj-na) (idle) ease; idleness; indolence [Add to Longdo]
気無精[きぶしょう, kibushou] (adj-na,n) laziness; indolence [Add to Longdo]
勤惰[きんだ, kinda] (n) diligence and indolence; attendance [Add to Longdo]
勤怠[きんたい, kintai] (n) (See 出欠,勤惰) diligence and indolence; diligence; attendance; attendance and absence [Add to Longdo]
三無主義[さんむしゅぎ, sanmushugi] (n) the "three noes principle" of no drive (indolence), no interest (indifference), and no sense of responsibility (irresponsibility), the term describing the temperament of the Japanese youth of the 1970s [Add to Longdo]
惰気[だき, daki] (n) indolence; listlessness [Add to Longdo]
惰眠[だみん, damin] (n) indolence; inactivity [Add to Longdo]
怠け癖;怠けぐせ[なまけぐせ, namakeguse] (n) habit of idleness (laziness); indolence [Add to Longdo]
無精(P);不精[ぶしょう, bushou] (adj-na,n) indolence; laziness; sloth; (P) [Add to Longdo]
優々閑々;優優閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t,adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indolence \In"do*lence\, n. [L. indolentia freedom from pain:
   cf. F. indolence.]
   [1913 Webster]
   1. Freedom from that which pains, or harasses, as toil, care,
    grief, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I have ease, if it may not rather be called
       indolence.              --Bp. Hough.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality or condition of being indolent; inaction, or
    lack of exertion of body or mind, proceeding from love of
    ease or aversion to toil; habitual idleness; indisposition
    to labor; laziness; sloth; inactivity.
    [1913 Webster]
 
       Life spent in indolence, and therefore sad.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       As there is a great truth wrapped up in "diligence,"
       what a lie, on the other hand, lurks at the root of
       our present use of the word "indolence"! This is
       from "in" and "doleo," not to grieve; and indolence
       is thus a state in which we have no grief or pain;
       so that the word, as we now employ it, seems to
       affirm that indulgence in sloth and ease is that
       which would constitute for us the absence of all
       pain.                 --Trench.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indolence
   n 1: inactivity resulting from a dislike of work [syn:
      {indolence}, {laziness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top