ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

girandole

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -girandole-, *girandole*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
girandole(เจอ'รันโดล) n. เปลวเพลิงที่หมุนรอบ,ปากท่อที่หมุนรอบ

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 girandola \gir"an*do`la\, girandole
 \gir"an*dole\(j[i^]r"an*d[=o]l; 277), n. [F. See {Gyrate}.]
   1. An ornate ornamental branched candlestick, often with a
    mirror at the back. [WordNet sense 1]
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   2. A flower stand, fountain, or the like, of branching form.
    [1913 Webster]
 
   3. (Pyrotechny) A kind of revolving firework.
    [1913 Webster]
 
   4. (Fort.) A series of chambers in defensive mines. --Farrow.
    Girasole

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 girandole
   n 1: an ornate candle holder; often with a mirror [syn:
      {girandole}, {girandola}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

girandole

 


  

 
girandole
 • (เจอ'รันโดล) n. เปลวเพลิงที่หมุนรอบ,ปากท่อที่หมุนรอบ [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top