ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consumer goods

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consumer goods-, *consumer goods*, consumer good
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consumer goods[N] เครื่องอุปโภคบริโภค, See also: ของกินของใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consumer goodsn. สินค้าประเภทบริโภคเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumer goodsสินค้าผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer goodsสินค้าอุปโภค-บริโภค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most consumer goods travel thousands of kilometers from the country of production to the country of consumption.สินค้าบริโภคส่วนใหญ่ ท่องเที่ยวไปหลายพันกิโลเมตร จากประเทศผู้ผลิต สู่ประเทศผู้บริโภค Home (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โภคภัณฑ์[N] commodity, See also: consumer goods, Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค, ของกินของใช้, สิ่งของเครื่องใช้, Example: เราสามารถผลิตโภคภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของคนในสังคม
เครื่องอุปโภค[N] consumer goods, See also: chattels, various utensils, Syn. เครื่องใช้, ของใช้, ของอุปโภค, สิ่งของเครื่องใช้, Ant. เครื่องบริโภค, Example: โซเวียตได้มีการวางแผนดัดแปลงอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและเครื่องอุปโภค ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เงินเพื่อการนี้นับพันล้านๆ รูเบิล, Thai definition: สินค้าประเภทบริโภคภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และไม่ใช้ต่อไปในการผลิตสินค้าอื่น
เครื่องอุปโภคบริโภค[N] consumer goods, See also: consumption goods, consumable goods, consumables, Syn. ของกินของใช้, Ant. สินค้าที่ใช้ในการลงทุน, Example: เครื่องอุปโภคบริโภคจะมีราคาสูงขึ้นทุกครั้งที่มีการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ, Thai definition: สิ่งของสำหรับกินหรือใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องอุปโภคบริโภค[n. exp.] (khreūang uppaphōk børiphōk) EN: necessaries of life ; consumer goods   FR: biens de consommation [mpl]
ความต้องการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภค [n. exp.] (khwām tǿngkān børiphōk sinkhā uppaphōk børiphōk) EN: demand for consumer goods   
ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค[n. exp.] (talāt sinkhā uppaphōk børiphōk) EN: market for consumer goods   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消费品[xiāo fèi pǐn, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] consumer goods, #9,175 [Add to Longdo]
生活质料[shēng huó zhì liào, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄓˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] consumer goods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンシューマ製品[コンシューマせいひん, konshu-ma seihin] (n) consumer goods; consumer products [Add to Longdo]
消費財[しょうひざい, shouhizai] (n) consumer goods; (P) [Add to Longdo]
民需品[みんじゅひん, minjuhin] (n) consumer goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  consumer goods
      n 1: goods (as food or clothing) intended for direct use or
           consumption

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top