Search result for

traditional

(88 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traditional-, *traditional*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
traditional[ADJ] โบราณ, See also: ดั้งเดิม, เก่าแก่
traditional[ADJ] แบบดั้งเดิม, See also: เป็นประเพณี
traditionalism[N] ความเชื่อเรื่องจารีตประเพณี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
traditionalism(ทระดิช'เชินเนิลลิสซึม) n. ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษนิยม.

English-Thai: Nontri Dictionary
traditional(adj) ตามจารีตประเพณี,ตามธรรมเนียม,เก่าแก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
traditional approachแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงประเพณี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
traditional artศิลปะแบบประเพณี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traditional sectorภาคดั้งเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
traditionalismประเพณีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Traditional ecological knowledgeความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม [TU Subject Heading]
Traditional medicineการแพทย์แผนโบราณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
traditional security issuesประเด็นความมั่นคงในลักษณะเดิม [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know I must seem rather traditionalฉันรู้ว่าฉันอาจจะดูหัวโบราณ New Haven Can Wait (2008)
I think the traditional family is a fraud.ฉันคิดว่าครอบครัวตัวอย่างเป็นเรื่องหลอกลวง Joy (2008)
Traditional fit, sir.พอดีตามแบบดั้งเดิมครับ The Bank Job (2008)
Technically, a traditional witch doctor has a bone through his nose.ตามธรรมเนียมแล้ว หมอผีต้องมีกระดูกเสียบจมูกด้วย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
A traditional coming-of-age ceremony.เป็นประเพณีสืบทอดกันมา Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Her father was very traditional. He didn´t approve. -พ่อของเธอหัวโบราณ เค้าไม่ยอมรับในความสัมพันธ์ของเรา Shutter (2008)
Every culture in history has a secret code, one you won't find in traditional texts.ทุกวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ล้วนมีรหัสปริศนา ซึ่งไม่อาจพบเจอในภาษาทั่วไป Wanted (2008)
After experiencing the United States, she looks down on our country's traditional marriage arrangements.หลังจากมีประสบการณ์จากอเมริกา, เธอดูถูก การจัดการแต่งงานตามธรรมเนียมของประเทศเรา Episode #1.8 (2008)
He has plenty of Korean traditional clothes.ท่านมีเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมมากพอแล้ว Episode #1.8 (2008)
I'm of traditional build, and many men like it that way.ฉันยังยึดประเพณ๊เก่าแก่เอาไว้ และผู้ชายหลายคยชอบแบบนั้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Perhaps a traditional marriage is not my destiny. We had a deal.บางทีการแต่งงานตามธรรมเนียมจะไม่ใช่ชะตาของหนู เราตกลงกันแล้ว Chapter Three 'Building 26' (2009)
Okay, Latsia Client is a company that no traditional bank financing can do.ตกลง ถ้าลูกค้าคุณเป็นบริษัท \ แ้ล้วไม่สามารถกู้เงินธนาคารได้ตามวิธีการปกติ Drag Me to Hell (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
traditionalAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
traditionalAs a writer, she does not fit into any of the traditional categories.
traditionalCountry people are traditionally suspicious of strangers.
traditionalFlower arrangement is a traditional art in Japan.
traditionalIt is regrettable that young Japanese today should show little interest in the traditional culture of their country.
traditionalIt is the day of the traditional boys' festival.
traditionalIt is traditional to wear black to a funeral.
traditionalIt's said to be a girls' highschool characterised by it's quiet and traditional feel and a chic, high-class uniform.
traditionalIt was a very traditional ceremony.
traditionalMany ethnic groups traditionally give money as a wedding gift.
traditionalNoh is a traditional Japanese art.
traditionalOld homes, especially traditional Japanese ones, can be damp and unfriendly to modern life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีแบบแผน[ADV] customarily, See also: traditionally, Ant. ไร้แบบแผน, Example: ท่านทำการค้าอย่างมีแบบแผน สมควรที่ผู้อื่นจะเอาเป็นแบบอย่าง, Thai definition: อย่างมีขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้
แพทย์แผนโบราณ[N] traditional doctor, Syn. แพทย์กลางบ้าน, หมอแผนโบราณ, Ant. แพทย์แผนปัจจุบัน, Example: ผมเคยเห็นลุงของผม 3 คนซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณทำการรักษาคนไข้ด้วยการใช้มีดหมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเวชกรรม
เพลงไทยเดิม[N] old-style Thai song, See also: traditional Thai song, Example: หากรู้จักเพลงไทยเดิม จะร้องเพลงสุนทราภรณ์ได้ดี, Count unit: เพลง
ตามเนื้อผ้า[ADV] traditionally, See also: customarily, as the circumstances allow, Syn. ตามเกณฑ์, ตามหลัก, Example: อาจารย์ให้คะแนนงานนักเรียนตามเนื้อผ้า ดังนั้นทุกคนจึงยอมรับคะแนนที่ตนเองได้, Thai definition: ตามตำราหรือแบบแผน เช่น ในสำนวนว่า เทศน์ตามเนื้อผ้า ว่าไปตามเนื้อผ้า
กลางบ้าน[ADJ] folk, See also: traditional, Syn. พื้นบ้าน, Example: กระเพราเป็นยากลางบ้านชนิดหนึ่ง
ดั้งเดิม[ADJ] traditional, See also: customary, original, primary, former, Syn. แต่เดิม, เก่าก่อน, เก่าแก่, เดิมที, เดิม, เริ่มแรก, Example: การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ต้องอาศัยการเกษตรดั้งเดิมมาเป็นหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype   FR: original
ดนตรีไทย[n. exp.] (dontrī Thai) EN: traditional Thai music   
จารีตนิยม[n.] (jārītniyom) EN: conservative ; conservatism   FR: conservatisme [m] ; traditionalisme [m]
การแพทย์แผนไทย[n. exp.] (kān phaēt phaēn Thai) EN: traditional Thai medicine   
เก่าก่อน[adj.] (kao køn) EN: traditional   
ขนบประเพณี[n. exp.] (khanop praphēnī) EN: traditional customs   FR: tradition [f]
กินเจ[v.] (kinjē) EN: practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; practice traditional Chinese vegetarianism   
เกี่ยวกับประเพณี[adj.] (kīokap praphēnī) EN: traditional   FR: traditionnel

CMU English Pronouncing Dictionary
TRADITIONAL    T R AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L
TRADITIONALLY    T R AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L IY0
TRADITIONALLY    T R AH0 D IH1 SH N AH0 L IY0
TRADITIONALIST    T R AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L AH0 S T
TRADITIONALISTS    T R AH0 D IH1 SH N AH0 L AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
traditional    (j) (t r @1 d i1 sh @ n l)
traditionally    (a) (t r @1 d i1 sh @ n @ l ii)
traditionalism    (n) (t r @1 d i1 sh @ n @ l i z @ m)
traditionalist    (n) (t r @1 d i1 sh @ n @ l i s t)
traditionalists    (n) (t r @1 d i1 sh @ n @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tracht {f}traditional costume; dress [Add to Longdo]
Tracht {f}traditional costume; national costume [Add to Longdo]
Traditionalismus {m}traditionalism [Add to Longdo]
traditionell {adj} | traditioneller | am traditionellstentraditional | more traditional | most traditional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
おけさ[, okesa] (n) type of traditional vocal music [Add to Longdo]
お笑い芸人[おわらいげいにん, owaraigeinin] (n) comedian (esp. of traditional Japanese comedy) [Add to Longdo]
かっぽれ[, kappore] (n) kappore (traditional Japanese comic dance) [Add to Longdo]
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring) [Add to Longdo]
ちゃんこ[, chanko] (n) traditional sumo stew [Add to Longdo]
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中医[Zhōng yī, ㄓㄨㄥ ㄧ, / ] traditional Chinese medical science [Add to Longdo]
中医学[Zhōng yī xué, ㄓㄨㄥ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] traditional Chinese medicine [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] traditionally used as phonetic for ga; also pronounced ga1 [Add to Longdo]
传统词类[chuán tǒng cí lèi, ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄘˊ ㄌㄟˋ, / ] traditional parts of speech (grammar) [Add to Longdo]
反切[fǎn qiè, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, ] traditional system expressing the phonetic value of a Chinese character using two other characters, the first for the initial consonant, the second for the rhyme and tone [Add to Longdo]
清红帮[qīng hóng bāng, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄅㄤ, / ] traditional secret society, Chinese equivalent of Freemasons [Add to Longdo]
琴书[qín shū, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄨ, / ] traditional art form, consisting of sung story telling with musical accompaniment [Add to Longdo]
繁体中文[fán tǐ Zhōng wén, ㄈㄢˊ ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ, / ] traditional character Chinese [Add to Longdo]
繁体字[fán tǐ zì, ㄈㄢˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, / ] traditional Chinese character [Add to Longdo]
青红帮[qīng hóng bāng, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄅㄤ, / ] traditional secret society, Chinese equivalent of Freemasons [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Traditional \Tra*di"tion*al\, a. [Cf. F. traditionnel, LL.
   traditionalis.]
   1. Of or pertaining to tradition; derived from tradition;
    communicated from ancestors to descendants by word only;
    transmitted from age to age without writing; as,
    traditional opinions; traditional customs; traditional
    expositions of the Scriptures.
    [1913 Webster]
 
   2. Observant of tradition; attached to old customs;
    old-fashioned. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 traditional
   adj 1: consisting of or derived from tradition; "traditional
       history"; "traditional morality" [ant: {nontraditional},
       {untraditional}]
   2: pertaining to time-honored orthodox doctrines; "the simple
     security of traditional assumptions has vanished"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top