ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reactionary

R IY0 AE1 K SH AH0 N EH2 R IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reactionary-, *reactionary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reactionary[ADJ] เกี่ยวกับพวกฝ่ายขวา, Syn. conservative, right-wing
reactionary[ADJ] สมาชิกฝ่ายขวา, Syn. conservative, die-hard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reactionary(รีแอค'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับพวกฝ่ายขวา,ชอบให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ n. สมาชิกฝ่ายขวา,ผู้ชอบการมีปฏิกิริยาโต้ตอบ (มีอีกชื่อว่าreactionist), See also: reactionism,reactionarism n., Syn. die-hard,rightist

English-Thai: Nontri Dictionary
reactionary(adj) ตรงข้าม,แย้ง,เกี่ยวกับปฏิกิริยาโต้ตอบ,เกี่ยวกับการตอบสนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reactionaryปฏิกิริยา, พวกปฏิกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactionaryพวกปฏิกิริยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reactionary theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวพวกปฏิกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's one good thing about a reactionary president:แน่นอนมีสิ่งหนึ่งที่ดี เกี่ยวกับประธานอนุรักษ์: เขาไม่ได้ลงไปในอาหารเพื่อ สุขภาพ 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reactionaryA conservative is not always a reactionary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักอนุรักษ์นิยม[N] conservative, See also: reactionary, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องการอนุรักษ์
ขวาจัด[N] rightist, See also: reactionary, ultraconservative., Ant. ซ้ายจัด, Example: นักศึกษาฝ่ายขวาจัดกำลังชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลที่ท้องสนามหลวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันดานปฏิกิริยา[n. exp.] (sandān patikiriyā) EN: reactionary nature   FR: tendance réactionnaire [f]
ถอยหลังเข้าคลอง[adj.] (thøilangkhaokhløng) EN: reactionary ; retrograde ; retrogressive   FR: rétrograde ; réactionnaire

CMU English Pronouncing Dictionary
REACTIONARY    R IY0 AE1 K SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reactionary    (n) rˈɪˈækʃənriː (r i1 a1 k sh @ n r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reaktionär {m}; Reaktionärin {f} | Reaktionäre {pl}reactionary | reactionaries [Add to Longdo]
reaktionär {adj} | reaktionärer | am reaktionärstenreactionary | more reactionary | most reactionary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反騰[はんとう, hantou] (n,vs) reactionary price rise [Add to Longdo]
反動家[はんどうか, handouka] (n) a reactionary [Add to Longdo]
反動思想[はんどうしそう, handoushisou] (n) reactionary ideas [Add to Longdo]
反動主義者[はんどうしゅぎしゃ, handoushugisha] (n) a reactionary [Add to Longdo]
反動的[はんどうてき, handouteki] (adj-na) reactionary [Add to Longdo]
反動分子[はんどうぶんし, handoubunshi] (n) reactionary elements [Add to Longdo]
反落[はんらく, hanraku] (n,vs) reactionary fall (e.g. in stock prices); (P) [Add to Longdo]
復古調[ふっこちょう, fukkochou] (n) revival or reactionary mood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reactionary \Re*ac"tion*a*ry\ (-[asl]*r[y^]), a.
   Being, causing, or favoring reaction; as, reactionary
   movements.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reactionary \Re*ac"tion*a*ry\, n.; pl. {Reactionaries}
   (-r[i^]z).
   One who favors reaction, or seeks to undo political progress
   or revolution.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reactionary
   adj 1: extremely conservative [syn: {reactionary},
       {reactionist}, {far-right}]
   n 1: an extreme conservative; an opponent of progress or
      liberalism [syn: {reactionary}, {ultraconservative},
      {extreme right-winger}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top