ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reactionary

R IY0 AE1 K SH AH0 N EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reactionary-, *reactionary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reactionary(adj) เกี่ยวกับพวกฝ่ายขวา, Syn. conservative, right-wing
reactionary(adj) สมาชิกฝ่ายขวา, Syn. conservative, die-hard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reactionary(รีแอค'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับพวกฝ่ายขวา, ชอบให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ n. สมาชิกฝ่ายขวา, ผู้ชอบการมีปฏิกิริยาโต้ตอบ (มีอีกชื่อว่าreactionist), See also: reactionism, reactionarism n., Syn. die-hard, rightist

English-Thai: Nontri Dictionary
reactionary(adj) ตรงข้าม, แย้ง, เกี่ยวกับปฏิกิริยาโต้ตอบ, เกี่ยวกับการตอบสนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reactionaryปฏิกิริยา, พวกปฏิกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactionaryพวกปฏิกิริยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reactionary theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวพวกปฏิกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's one good thing about a reactionary president:แน่นอนมีสิ่งหนึ่งที่ดี เกี่ยวกับประธานอนุรักษ์: เขาไม่ได้ลงไปในอาหารเพื่อ สุขภาพ 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reactionaryA conservative is not always a reactionary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักอนุรักษ์นิยม(n) conservative, See also: reactionary, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องการอนุรักษ์
ขวาจัด(n) rightist, See also: reactionary, ultraconservative., Ant. ซ้ายจัด, Example: นักศึกษาฝ่ายขวาจัดกำลังชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลที่ท้องสนามหลวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันดานปฏิกิริยา[sandān patikiriyā] (n, exp) EN: reactionary nature  FR: tendance réactionnaire [ f ]
ถอยหลังเข้าคลอง[thøilangkhaokhløng] (adj) EN: reactionary ; retrograde ; retrogressive   FR: rétrograde ; réactionnaire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REACTIONARY R IY0 AE1 K SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reactionary (n) rˈɪˈækʃənriː (r i1 a1 k sh @ n r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reaktionär { m }; Reaktionärin { f } | Reaktionäre { pl }reactionary | reactionaries [Add to Longdo]
reaktionär { adj } | reaktionärer | am reaktionärstenreactionary | more reactionary | most reactionary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反騰[はんとう, hantou] (n, vs) reactionary price rise [Add to Longdo]
反動家[はんどうか, handouka] (n) a reactionary [Add to Longdo]
反動思想[はんどうしそう, handoushisou] (n) reactionary ideas [Add to Longdo]
反動主義者[はんどうしゅぎしゃ, handoushugisha] (n) a reactionary [Add to Longdo]
反動的[はんどうてき, handouteki] (adj-na) reactionary [Add to Longdo]
反動分子[はんどうぶんし, handoubunshi] (n) reactionary elements [Add to Longdo]
反落[はんらく, hanraku] (n, vs) reactionary fall (e.g. in stock prices); (P) [Add to Longdo]
復古調[ふっこちょう, fukkochou] (n) revival or reactionary mood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reactionary \Re*ac"tion*a*ry\ (-[asl]*r[y^]), a.
   Being, causing, or favoring reaction; as, reactionary
   movements.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reactionary \Re*ac"tion*a*ry\, n.; pl. {Reactionaries}
   (-r[i^]z).
   One who favors reaction, or seeks to undo political progress
   or revolution.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reactionary
   adj 1: extremely conservative [syn: {reactionary},
       {reactionist}, {far-right}]
   n 1: an extreme conservative; an opponent of progress or
      liberalism [syn: {reactionary}, {ultraconservative},
      {extreme right-winger}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top