ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

run into

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -run into-, *run into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
run into[PHRV] วิ่งเข้ามาอย่างเร็ว, Syn. run in
run into[PHRV] ไหลเข้ามา (ของเหลว)
run into[PHRV] แวะมา, See also: ขับมาหา
run into[PHRV] แทง, See also: ทิ่ม
run into[PHRV] วิ่งชน, See also: วิ่งกระแทก, Syn. knock against
run into[PHRV] พบ (คน) โดยบังเอิญ, Syn. bump into, happen on
run into[PHRV] เจอ, See also: โดน (อากาศไม่ดี)
run into[PHRV] พบปะ (ความยุ่งยาก)
run into[PHRV] มีจำนวน, See also: มีถึง, เพิ่มขึ้นไปถึง, Syn. reach into, run to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth.Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth. 12 Angry Men (1957)
Dummy, the surveyors say they may have run into some quicksand up ahead.คนสำรวจบอกว่ามีทราบดูดข้างหน้า Blazing Saddles (1974)
You didn't happen to run into Michelangelo?คุณคงไม่ได้ไปโผล่ในช่วงเวลาของไมเคิล แองเจิลโล่ด้วยนะ Mannequin (1987)
That's when it gets fun, when you run into a pro.นั่นล่ะเรื่องสนุก แต่นายต้องเป็นมือโปรซะก่อน In the Mouth of Madness (1994)
I don't believe this. Every time there's trouble, I run into you.ทุกครั้งที่มีปัญหา ต้องเจอคุณทุกที Jumanji (1995)
I just spent three minutes in this fuckin' place and run into a barney, huh?เข้ามาแค่ 3 นาที จะหาเรื่องปากแตกแล้วไหมล่ะ Good Will Hunting (1997)
I run into three cops.ฉันวิ่งไปเจอตำรวจสามคน American History X (1998)
And now I'm supposed to just run into your arms and melt like butter on a hot muffin ?ฉันควรจะโผเข้าสู่อ้อมกอดคุณ แล้วละลายไปด้วยความรักงั้นรึ The Legend of Bagger Vance (2000)
We'll say, "If you don't want to run into Vargas don't go to this place."เราจะพูดว่า "ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะทำงานในวาร์กัสไม่ไปสถานที่แห่งนี้". Showtime (2002)
You're bound to run into him at the wedding.พ่อไปเจอเขาที่งานแต่งเราเลยก็ได้ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
They don't want to run into other patientsพวกเค้าไม่ต้องการแซงคิวคนไข้คนอื่น Uninvited (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
run intoDrive more carefully, or you will run into trouble.
run intoHave you run into a problem that is causing the delay?
run intoHe was furious at his neighbor for allowing their dog to run into his yard.
run intoI am glad to run into you here.
run intoI'd get a soup plate and then slide the glass very carefully over to the edge of the table, and let the water run into the soup plate - it doesn't have to run onto the floor.
run intoIndian summers run into October.
run intoI often run into her at the supermarket.
run intoI run into an old friend three days ago.
run intoI saw a black cat run into the house.
run intoIt's a rare thing to run into a famous musician on the street.
run intoLosses will run into millions of dollars.
run intoShould you run into trouble, I'll help, and so will my father.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนตอ[V] have difficulty, See also: run into difficulty, be in difficulty, Example: ผมไม่คิดว่าโครงการนี้จะต้องชนตอกลางคันแบบนี้, Thai definition: พบอุปสรรคในการทำงาน, Notes: (สำนวน)
พุ่งชน[V] collide with, See also: run into, Ant. ถอยรูด, Thai definition: มุ่งตรงไปกระแทกสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into   FR: rencontrer ; tomber sur
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock   FR: frapper ; percuter
พุ่งชน[v.] (phungchon) EN: collide with ; run into   
ซวย[v.] (sūay) EN: be unlucky ; be followed by a jinx ; run into bad luck ; fall on evil days   FR: avoir la poisse ; avoir la guigne (fam.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
会す[かいす, kaisu] (v5s,vi) (1) (See 会する) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into [Add to Longdo]
会する[かいする, kaisuru] (vs-s,vi) (1) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into [Add to Longdo]
行き当たる;行き当る;行当たる;行当る[ゆきあたる;いきあたる, yukiataru ; ikiataru] (v5r,vi) to hit; to run into; to light on; to strike into; to come against; to deadlock [Add to Longdo]
障む;恙む[つつむ, tsutsumu] (v5m) (arch) to become sick; to be struck by a disaster; to hinder; to be hindered; to run into problems; to have an accident [Add to Longdo]
走り込む[はしりこむ, hashirikomu] (v5m,vi) to run into (a building) [Add to Longdo]
打付ける(P);打ち付ける;打っ付ける[ぶつける(打付ける)(P);ぶっつける(打付ける;打っ付ける);うちつける(打付ける;打ち付ける);ぶちつける(打付ける;打ち付ける), butsukeru ( da tsukeru )(P); buttsukeru ( da tsukeru ; utsu keru ); uchitsukeru ( d] (v1,vt) to knock; to run into; to nail on; to strike hard; to hit and attack; to try (an idea) on someone; (P) [Add to Longdo]
突き刺さる;突刺さる;突きささる[つきささる, tsukisasaru] (v5r,vi) to stick into; to pierce; to run into [Add to Longdo]
突き当たる(P);突き当る;衝き当たる;衝き当る[つきあたる, tsukiataru] (v5r,vi) to run into; to collide with; to come to the end of (a street); (P) [Add to Longdo]
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 run into
   v 1: be beset by; "The project ran into numerous financial
      difficulties" [syn: {run into}, {encounter}]
   2: collide violently with an obstacle; "I ran into the telephone
     pole" [syn: {run into}, {bump into}, {jar against}, {butt
     against}, {knock against}]
   3: hit against; come into sudden contact with; "The car hit a
     tree"; "He struck the table with his elbow" [syn: {hit},
     {strike}, {impinge on}, {run into}, {collide with}] [ant:
     {miss}]
   4: come together; "I'll probably see you at the meeting"; "How
     nice to see you again!" [syn: {meet}, {run into},
     {encounter}, {run across}, {come across}, {see}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top