ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นปรปักษ์

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นปรปักษ์-, *เป็นปรปักษ์*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adverseเป็นปรปักษ์, ขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From now on, Kang High is the worst enemy of the Red Cross!"จากนี้เป็นต้นไป โรงเรียนคังของพวกเรา จะตั้งตนเป็นปรปักษ์กับสภากาชาดอย่างถาวร Crazy First Love (2003)
I don't want to see any enmityข้าไม่ต้องการเห็นความเป็นปรปักษ์ Fearless (2006)
You are now classified an enemy of the state.ขณะนี้คุณถูกจัดเป็นปรปักษ์ต่อแผ่นดิน Eagle Eye (2008)
Our target is the guy who adversely affected the history of the Japanese economy.เป้าหมายของเราก็คือคนที่เป็นปรปักษ์และส่งผลกระทบต่อเศรษกิจของญี่ปุ่น Eiga: Kurosagi (2008)
He was a sad man and a noble adversary.เขาเป็นชายชีวิตน่าเศร้า และยังเป็นปรปักษ์กับชนชั้นสูง Frost/Nixon (2008)
But isn't that hatred a good reason to step away?เเต่ไม่ใช่การเป็นปรปักษ์ การถอยออกไปเป็นเหตุผลที่ดีไม่ใช่เหรอคะ Balm (2009)
I could buy and sell you, something you should factor into your decision should you choose to make our disagreement public.ผมจะซื้อมาแล้วขายทิ้งเล่นๆ ก็ขนหน้าแข้งไม่ร่วง ฉะนั้นคิดให้ดีก่อนจะประกาศตัว เป็นปรปักษ์กับผม Watchmen (2009)
We need to shift his animosity from his father to his godfather.เราต้องการที่จะเปลี่ยนความเป็นปรปักษ์ของเขาจากพ่อของเขาที่พ่อทูนหัวของเขา Inception (2010)
She's a sociopath.เธอเป็นปรปักษ์Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
As a part of a still-classified operation, we've assessed your graduating class and found half a dozen candidates potentially vulnerable to hostile recruitment.เราได้เข้าไปตรวจสอบ เพื่อนร่วมชั้นเรียนของคุณ และพบว่ามีผู้มีคุณสมบัติอยู่ 6 คน ที่มีศักยภาพในการถูกเลือก ไปเป็นปรปักษ์กับรัฐ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
You want me to go under, against other cops, take out some kind of conspiracy?คุณกลับต้องการให้ผม เป็นปรปักษ์กับตำรวจ ลากคอพวกองค์กรลับออกมาเหรอ Samaritan (2010)
Birkhoff, I'm not holding it against you.เบอร์คอฟ ฉันไม่ได้เป็นปรปักษ์ Kill Jill (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collide[VI] ขัดแย้งกัน, See also: เป็นปรปักษ์, Syn. clash, conflict, disagree, oppose, dispute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animosity(แอนนิมอส' ซิที) n. ความจง-เกลียดจงชัง, ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด
animus(แอน' นิมัส) n. ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด, เจตจำนง, Syn. animosity
antagonise(แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, Syn. turn against,make hostile-A. befriend, please
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity

English-Thai: Nontri Dictionary
animosity(n) ความเป็นอริ,ความเกลียด,ความเป็นปรปักษ์
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
counter(vt) ตอบโต้,โต้แย้ง,ต่อต้าน,สวน,ฝ่าฝืน,เป็นปรปักษ์
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
oppose(vt) ขัดขวาง,คัดค้าน,ต่อต้าน,เป็นปรปักษ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top