ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -踫-, *踫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pèng, ㄆㄥˋ, ] collide, bump into, #192,671 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-We struck a blow for sisterhood![CN] -僠撮揤曨羹 The Glass House (2001)
You are everywhere![CN] 我那里都到你 My Ex (2009)
One in five of us will have it at some point in our life.[CN] 五份一人生命中会 Shadow People (2013)
when the really mean fuckers of the world start making fun of you?[CN] 你连这点玩笑都开不起... 到真正取笑你的人怎么办? When Night Is Falling (1995)
That way they meet some son of a bitch studied knife fighting they send his soul to hell.[CN] 這樣當他們到會刀搏的狗崽 就可以送他上西天 Spartan (2004)
The truth is that we just come by on the off chance.[CN] 事實上我們只是路過 碰運氣 The Others (2001)
Maybe we've met here then...[CN] 也許當日我們過面... Like Father, Like Son (2013)
What did you touch?[CN] 你刚才了什么 Transformers: Age of Extinction (2014)
- Something just brushed against my leg. What the-[CN] 有東西了我的腿,甚麽鬼... Club Dread (2004)
I already told him he's not allowed to touch the piano.[CN] 我警告他不許鋼琴 The Others (2001)
You don't have a choice! Just leave[CN] 你沒有別的選擇 別Frank Lucas! American Gangster (2007)
Mummy?[CN] 不能,對嗎,媽媽? The Others (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top