ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-collide-

K AH0 L AY1 D   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: collide, *collide*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collide[VI] ขัดแย้งกัน, See also: เป็นปรปักษ์, Syn. clash, conflict, disagree, oppose, dispute
collide[VI] ปะทะกัน, See also: ประสานงา, ชนกัน, Syn. crash, smash, strike, hit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collide(คะไลดฺ') {collided,colliding,collides} vi. ปะทะกันโครม,ชนกันโครม,ขัดแย้ง, Syn. smash -Conf. knock

English-Thai: Nontri Dictionary
collide(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน,ขัดแย้ง,ไม่เห็นด้วย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About once every million years, a small asteroid collides with the Earth, causing a similar amount of devastation.เกี่ยวกับทุกๆล้านปี ดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็ก ชนกับโลก ก่อให้เกิดจำนวนที่ คล้ายกันของการทำลายล้าง The Immortals (2014)
And some of them may collide with the planets.และบางส่วนของพวกเขา อาจจะชนกับดาวเคราะห์ The Immortals (2014)
Space is so vast that it would take billions of years for a rock ejected from the Earth to collide with a planet circling another star.มีพื้นที่กว้างใหญ่ว่าจะ ใช้เวลาหลายพันล้านปี สำหรับหินพุ่งออกมาจากโลก ชนกับดาวเคราะห์ ที่โคจรรอบดาวอื่น The Immortals (2014)
On those rare occasions when a neutrino actually does collide with a particle of ordinary matter, it produces a ghostly, ring-shaped flash of light.ในโอกาสที่หายากเหล่านั้นเมื่อนิวตริโน จริงไม่ชนกับอนุภาคของสสารธรรมดา, มันผลิตผีแฟลชแหวนรูปของแสง Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Because they cross the orbits of planets, comets frequently collide with them.ดาวหางชนกันบ่อยกับพวกเขา ดาวหางที่ทำส่วนใหญ่ของน้ำแข็ง When Knowledge Conquered Fear (2014)
Zod ship use the same technology if we can make 2 drives collide with one other.ยานของซอดก็ใช้เทคโนโลยี่เดียวกัน ถ้าเราทำให้สองไดร์ฟมาชนกันได้ Man of Steel (2013)
♪ And stars may collide#ดวงดาราอาจมืดดับ# Girls (and Boys) on Film (2013)
Cold fronts collide with warm.หากความเย็นปะทะความร้อน Enemy of My Enemy (2013)
People collide and alter each other's paths.ผู้คนขัดแย้ง และเปลี่ยนแปลงทางเดินของกันและกัน Gyre, Part 2 (2012)
A softly lobbed, hypoallergenic sealy select in a floral print case collides with a load-bearing broomstick, collapsing a queen-sized section of blanket fort.หมอนนุ่นลายดอกไม้ ที่ถูกโยนออกไป ได้ชนเข้ากับเสาด้ามไม้กวาด Pillows and Blankets (2012)
We have to code it, collide it, collapse it, contain it.เราต้องรีบหาทาง จัดการโดยเร็วที่สุด The Smile (2012)
Maybe they collide with a supernova or are just made up of something extra amazing, but one day they just get too big for the nebulas they're in and with the sheer gravitational force of their awesomeness, they become a star.มันอาจจะประทะ เข้ากับดาวฤกษ์ หรือสร้างบางอย่าง ที่วิเศษมาก แต่วันหนึ่งพวกมันจะใหญ่เกินไป สำหรับกลุ่มก๊าซที่พวกมันอยู่ Choke (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collideHe collided with a tree.
collideHer car collided with a bus from behind.
collideHis car collided with a train.
collideOur bus collided with a truck.
collideSome satellites have exploded or collided.
collideThe boats collided head on.
collideThe car collided with a truck.
collideThe cars collided head on.
collideThe taxi collided head-on with a dumpster truck and was badly crushed.
collideThe two cars collided with a crash.
collideThe views of the two politicians collide violently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสานงา[V] collide, See also: crash, Syn. ชน, ปะทะ, พุ่งเข้าชน, Example: รถบรรทุกประสานงากับรถเก๋งพังยับทั้งคู่, Thai definition: ลักษณะที่รถหรือเรือแล่นเข้าชนกันอย่างแรง

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLIDE    K AH0 L AY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collide    (v) kˈəlˈaɪd (k @1 l ai1 d)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collide \Col*lide"\, v. i. [L. collidere, collisum; col- +
   laedere to strike. See {Lesion}.]
   To strike or dash against each other; to come into collision;
   to clash; as, the vessels collided; their interests collided.
   [1913 Webster]
 
      Across this space the attraction urges them. They
      collide, they recoil, they oscillate.  --Tyndall.
   [1913 Webster]
 
      No longer rocking and swaying, but clashing and
      colliding.                --Carlyle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collide \Col*lide"\, v. t.
   To strike or dash against. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Scintillations are . . . inflammable effluencies from
      the bodies collided.           --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collide
   v 1: be incompatible; be or come into conflict; "These colors
      clash" [syn: {clash}, {jar}, {collide}]
   2: cause to collide; "The physicists collided the particles"
   3: crash together with violent impact; "The cars collided"; "Two
     meteors clashed" [syn: {collide}, {clash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top