Search result for

coal

(155 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coal-, *coal*.
English-Thai: Longdo Dictionary
coal tar(n ) น้ำมันดิน ที่ทำมาจากถ่านหิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coal-fired powed plant (n ) โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coal    [VT] จัดหาถ่านหินให้
coal    [N] ถ่านหิน, See also: ถ่าน, ก้อนถ่าน, Syn. ember, clinker
coal    [VT] เผาให้เป็นถ่าน, Syn. char
coal    [VI] ใส่ถ่าน, See also: เติมถ่านหินใส่
coal gas    [N] ก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหิน
coalesce    [VI] รวมตัว, Syn. combine, mix, join
coalition    [N] การรวมเป็นหนึ่งเดียว, See also: การร่วมกัน, การร่วมมือกัน, การประสานกัน, สัมพันธมิตร, Syn. partnership, league, cooperation, combination, solidification
coalition    [N] รัฐบาลผสม, See also: รัฐบาลร่วม
coal black    [ADJ] มืดหรือดำ
coalescent    [ADJ] ที่รวมตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coalถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Coal Agesยุคถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coal ballลูกหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coal bed; coal seamชั้นถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coal formationหมวดถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coal measuresชุดถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Coal Measuresชุดยุคถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coal rankชั้นคุณภาพของถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coal seam; coal bedชั้นถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coal typeชนิดของถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coalถ่านหิน [ปิโตรเลี่ยม]
Coalถ่านหิน [TU Subject Heading]
Coal ถ่านหิน
ถ่านหินที่เกิดจากการสะสมตัวของซากพืชตาม ธรรมชาติ เมื่อมีปฏิกิริยา ทางชีววิทยา ทางเคมี และภายใต้ความกดดันสูง จะทำให้ซากพืชเหล่านั้น เปลี่ยนแปลงไปเป็นสารประกอบคาร์บอน ซึ่งมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก หรือร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยปริมาตร มีความชื้นอยู่บ้าง การแบ่งชนิดและคุณภาพของถ่านหิน โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอน ค่าความร้อนเมื่อเผาและลำดับการแปรสภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Coalถ่านหิน [การแพทย์]
coalถ่านหิน, เชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง เกิดจากการผุพังและแปรสภาพไปตามธรรมชาติของพืชที่ทับถมกันอยู่เป็นเวลานานนับล้านปี มีสีน้ำตาลจนถึงดำ ถ่านหินมีหลายชนิด เช่น พีต ลิกไนต์ บิทูมินัส และแอนทราไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coal ashเถ้าถ่านหิน [TU Subject Heading]
Coal gasificationการผลิตก๊าซจากถ่านหิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coal gasificationการแปรสภาพถ่านหินให้เป็นก๊าซ [TU Subject Heading]
Coal industryอุตสาหกรรมถ่านหิน [เศรษฐศาสตร์]
Coal mines and miningเหมืองถ่านหินและการทำเหมือง [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coal(โคล) n. ถ่านหิน,ถ่าน,ก้อนถ่าน,
coal bunkern. ห้องเก็บถ่านหิน
coal measures)n. ชั้นถ่านหินใต้ดิน
coal oiln. น้ำมันถ่านหินที่ได้จากการกลั่นทำลายถ่านบิทูมัน (bituminous coal) ,น้ำมันก๊าด
coal pitn. บ่อถ่านหิน,หลุมถ่านหิน, Syn. coal mine
coal whippern. เครื่องขนถ่านหินลง,ผู้ขนถ่านหินลง
coal-blackadj. ดำมาก,มืด
coala(โคอา'ละ) n. ดู koala
coalern. รถไฟ เรือหรือยานพาหนะอื่นที่ใช้ขนถ่านหิน
coalesce(โคอะเลส') {coalesced,coalescing,coalesces} v. รวมกัน,เชื่อมกัน,ต่อกัน, See also: coalescence n. ดูcoalesce coalescent adj. ดูcoalesce, Syn. unite-A. separate

English-Thai: Nontri Dictionary
coal(n) ถ่าน,ถ่านหิน
COAL coal oil(n) น้ำมันก๊าด
coalesce(vi) รวมกัน,เชื่อมต่อกัน
coalescence(n) การรวมกัน,การเชื่อมต่อกัน
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
coalmine(n) เหมืองถ่านหิน
BITUMINOUS bituminous coal(n) ถ่านหิน
charcoal(n) ถ่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coalWe can get many coals here.
coalThis country is rich in coal.
coalThe coal in the stove is burning.
coalWill the strike affect the price of coal?
coalThe vessel was loaded with coal, lumber, and so on.
coalThat's like carrying coals to Newcastle.
coalAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
coalWe have used our ration of coal for the week.
coalA crow is as black as coal.
coalFactories have been urged to switch from coal to a cleaner fuel.
coalLast year's output of coal fell short of the standard.
coalWe have used up the coal.
coalI marveled at seeing the Chinese people burning coal.
coalWe have used up the coal.
coalThe new coalition government is trying to ride out the storm.
coalThe coal was glowing in the fire.
coalThe coals are burning red.
coalThe coal is burning.
coalIf we burn fuels such as coal, oil and gas, it gives off various gases.
coalThey substituted coal for oil.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
There's no coal for the crematoria, no bread for the inmates.เลยไม่มีถ่านหินเอาไว้เผาศพ ไม่มีขนมปังเลี้ยงนักโทษอีกแล้ว Night and Fog (1956)
Perhaps a coalition between us... can solve this situation without further bloodshed.{\cHFFFFFF}Perhaps a coalition between us... {\cHFFFFFF}can solve this situation without further bloodshed. The Ugly American (1963)
Kwen Sai wants to talk to you about a coalition, Deong.{\cHFFFFFF}Kwen Sai wants to talk to you about a coalition, Deong. The Ugly American (1963)
I think he's still down there, in the coal hole.ในหลุมถ่านหิน Help! (1965)
[ Gun Clicks ] I w-was put on to shoveling coal.ผมถูกสั่งให้ไปตักถ่านหิน Schindler's List (1993)
Looking for more coal, I suppose.คงมาหาถ่านหินอีกล่ะสิ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Those that were allowed to stay manned the pits mining the coal that would fuel the ships.ส่วนคนที่อยู่ในหมู่บ้านต้องขุดหลุม ทำเหมืองถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้เรือ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Coal was hacked hastily and those who survived the trenches died for the coal.ถ่านหินถูกขนอย่างรีบเร่ง สำหรับคนที่รอดจากการขุดหลุม ก็ตายเพราะหาถ่านหิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
In Rhondda Fawr there's a huge coal tip above the village and that's on the maps.ที่รอนด้าวาวล์ มีกองถ่านหินใหญ่อยู่บนหมู่บ้าน และอยู่ในแผนที่ด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-Even coal tips.- แม้แต่กองถ่านหิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
They're coal.นั่นถ่านหิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
There's coal trains all day, coal trains all night.มีรถไฟถ่านหินทั้งวัน รถไฟถ่านหินทั้งคืน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Yes, it's interesting actually, because the passenger trains seem to be affected by the flooding, but the coal trains are running as normal.ใช่ มันน่าสนใจมากทีเดียว รถไฟโดยสารดูเหมือนจะเจอน้ำท่วม แต่รถไฟขนถ่านหินวิ่งไปปกติ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
More coal for number one, mate.เติมถ่านหินหมายเลข 1 Titanic (1997)
It was the first year of this frigging century as defined by an unknown colored coal stoker on the Virginianมันเป็นปีแรกของศตวรรษเฮงซวย ตามคำจำกัดความ ของช่างเครื่องผิวดำประจำเรือเวอร์จิเนี่ยน The Legend of 1900 (1998)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรรคร่วมรัฐบาล    [N] coalition government parties, Ant. พรรคฝ่ายค้าน, Example: พรรคกิจสังคมไม่ขอร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์, Thai definition: พรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล หรือพรรคการเมืองที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นรัฐบาล เพื่อที่จะทำให้เสียงของฝ่ายรัฐบาลกลายเป็นเสียงข้างมาก พอที่จะทำให้การดำเนินงานในรัฐสภา มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รัฐบาลผสม    [N] coalition government, Example: รัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นรัฐบาลผสมระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ถึง 6 พรรค, Thai definition: รัฐบาลที่ตั้งขึ้นจากสมาชิกของพรรคการเมืองหลายพรรครวมกัน
ถ่านโค้ก    [N] coke, See also: coal dregs, Syn. กากถ่านหิน, Example: เขาเอาถ่านโค้กไปใช้ในการถลุงเหล็ก, Thai definition: กากที่เหลือหลังจากนำถ่านหินไปกลั่นทำลายแล้ว ประกอบด้วยคาร์บอนประมาณร้อยละ 80-90 ใช้ประโยชน์ในการถลุงแร่, Notes: (อังกฤษ)
ถ่านหิน    [N] coal, Example: เหมืองถ่านหินมีอยู่มากทางภาคใต้, Count unit: ก้อน, Thai definition: ถ่านธรรมชาติ มีลักษณะแข็งอย่างหิน เกิดจากการแปรสภาพของพืชและต้นไม้ที่ทับถมกันมาเป็นเวลานานมาก
น้ำมันดิน    [N] tar, See also: coal tar, Example: ช่างทำบ้านซื้อน้ำมันดินมาทาผนังบ้านกันปลวก, Count unit: ลิตร, แกลลอน, Thai definition: ของเหลวลักษณะข้น สีเข้มจนดำ ได้จากการกลั่นทำลายไม้หรือถ่านหิน ใช้ทารักษาเนื้อไม้หรือกันปลวกและแมลงเป็นต้น เมื่อนำไปกลั่นโดยใช้อุณหภูมิให้เหมาะสม จะได้สารอื่นๆ ที่มีประโยชน์อีกมาก
ดำปื๋อ    [ADJ] jet-black, See also: coal-black, pitch-black, very black, Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำมิดหมี, ดำปี๊ดปี๋, ดำปี๋, Example: น้ำคลองมีสีดำปื๋อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
การรวม[n.] (kān rūam) EN: coalition ; integration   FR: coalition [f]
การรวมอำนาจ[n. exp.] (kān rūam amnāt) EN: ruling coalition   FR: coalition au pouvoir [f]
ก้อนถ่านหิน[n. exp.] (køn thānhin) EN: lump of coal   FR: morceau de charbon [m]
น้ำมันดิน[n.] (nāmman din) EN: tar ; coal tar ; shale oil   FR: goudron [m]
พรรครัฐบาลผสม[n. exp.] (phak ratthabān phasom) EN: coalition partner   FR: parti de la coalition [m] ; partenaire de la coalition [m]
พันธมิตร[n.] (phanthamit) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition   FR: alliance [f] ; partenariat [m] ; coalition [f]
เผาถ่าน[v. exp.] (phao thān) EN: make charcoal   
รัฐบาลหลายพรรค[n. exp.] (ratthabān lāi phak) EN: coalition government   FR: gouvernement de coalition [m]
รัฐบาลผสม[n. exp.] (ratthabān phasom) EN: coalition government   FR: gouvernement de coalition [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COAL    K OW1 L
COALE    K OW1 L
COALS    K OW1 L Z
COAL'S    K OW1 L Z
COALSON    K OW1 L S AH0 N
COALESCE    K OW2 AH0 L EH1 S
COALESCED    K OW2 AH0 L EH1 S T
COALITION    K OW2 AH0 L IH1 SH AH0 N
COALITIONS    K OW2 AH0 L IH1 SH AH0 N Z
COALESCING    K OW2 AH0 L EH1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coal    (v) (k ou1 l)
coals    (v) (k ou1 l z)
coaled    (v) (k ou1 l d)
coaling    (v) (k ou1 l i ng)
coalman    (n) (k ou1 l m @ n)
coalmen    (n) (k ou1 l m e n)
coalpit    (n) (k ou1 l p i t)
coal-gas    (n) - (k ou1 l - g a s)
coal-tar    (n) - (k ou1 l - t aa r)
coalesce    (v) (k ou2 @ l e1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kohleflöz {n}coal bed [Add to Longdo]
Kohlenbecken {n}coal pan [Add to Longdo]
Montanindustrie {f}coal and steel industry [Add to Longdo]
Seelachs {m} [zool.]coal fish [Add to Longdo]
Steinkohlenbergwerk {n}coal mine [Add to Longdo]
Tannenmeise {f} [ornith.]Coal Tit (Periparus ater) [Add to Longdo]
mit Kohle geheizter Brennofencoal burning kiln [Add to Longdo]
Kohleeinblasung {f} (Hochofen)coal injection [Add to Longdo]
Kohleeinblasanlage {f} (Hochofen)coal injection system [Add to Longdo]
Kohle {f}; Steinkohle {f} | Kohlen {pl}coal | coals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーライト;コライト[, ko-raito ; koraito] (n) coalite; semi-carbonized coke; semi-coke [Add to Longdo]
コール[, ko-ru] (n,vs) (1) (telephone) call; (telephone) ring; (n) (2) shout; call; chant; (3) (abbr) (See コールローン,コールマネー) call loan (e.g. 30-day call); call money; (4) coal; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]
コールカッター[, ko-rukatta-] (n) coal cutter [Add to Longdo]
コールサック[, ko-rusakku] (n) (See 石炭袋・1) Coalsack Nebula [Add to Longdo]
コールタール[, ko-ruta-ru] (n) coal tar [Add to Longdo]
コールピック[, ko-rupikku] (n) coal pick [Add to Longdo]
チャコール[, chako-ru] (n) charcoal [Add to Longdo]
チャコールグレー[, chako-rugure-] (n) charcoal gray [Add to Longdo]
チャコールフィルター[, chako-rufiruta-] (n) charcoal filter [Add to Longdo]
ワコール[, wako-ru] (n) Wacoal; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采煤[cǎi méi, ㄘㄞˇ ㄇㄟˊ, / ] coal mining; coal extraction; coal cutting [Add to Longdo]
攉煤机[huō méi jī, ㄏㄨㄛ ㄇㄟˊ ㄐㄧ, / ] coal-shovel machine [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] coal [Add to Longdo]
煤储量[méi chǔ liàng, ㄇㄟˊ ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] coal reserves [Add to Longdo]
煤层气[méi céng qì, ㄇㄟˊ ㄘㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] coalbed methane [Add to Longdo]
煤气[méi qì, ㄇㄟˊ ㄑㄧˋ, / ] coal gas; gas [Add to Longdo]
煤炭[méi tàn, ㄇㄟˊ ㄊㄢˋ, ] coal [Add to Longdo]
煤焦油[méi jiāo yóu, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄠ ㄧㄡˊ, ] coal tar [Add to Longdo]
煤矿[méi kuàng, ㄇㄟˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] coal mine [Add to Longdo]
煤箱[méi xiāng, ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤ, ] coal box [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coal \Coal\ (k[=o]l), n. [AS. col; akin to D. kool, OHG. chol,
   cholo, G. kohle, Icel. kol, pl., Sw. kol, Dan. kul; cf. Skr.
   jval to burn. Cf. {Kiln}, {Collier}.]
   1. A thoroughly charred, and extinguished or still ignited,
    fragment from wood or other combustible substance;
    charcoal.
    [1913 Webster]
 
   2. (Min.) A black, or brownish black, solid, combustible
    substance, dug from beds or veins in the earth to be used
    for fuel, and consisting, like charcoal, mainly of carbon,
    but more compact, and often affording, when heated, a
    large amount of volatile matter.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is often used adjectively, or as the first
      part of self-explaining compounds; as, coal-black; coal
      formation; coal scuttle; coal ship. etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: In England the plural coals is used, for the broken
      mineral coal burned in grates, etc.; as, to put coals
      on the fire. In the United States the singular in a
      collective sense is the customary usage; as, a hod of
      coal.
      [1913 Webster]
 
   {Age of coal plants}. See {Age of Acrogens}, under {Acrogen}.
    
 
   {Anthracite} or {Glance coal}. See {Anthracite}.
 
   {Bituminous coal}. See under {Bituminous}.
 
   {Blind coal}. See under {Blind}.
 
   {Brown coal} or {Brown Lignite}. See {Lignite}.
 
   {Caking coal}, a bituminous coal, which softens and becomes
    pasty or semi-viscid when heated. On increasing the heat,
    the volatile products are driven off, and a coherent,
    grayish black, cellular mass of coke is left.
 
   {Cannel coal}, a very compact bituminous coal, of fine
    texture and dull luster. See {Cannel coal}.
 
   {Coal bed} (Geol.), a layer or stratum of mineral coal.
 
   {Coal breaker}, a structure including machines and machinery
    adapted for crushing, cleansing, and assorting coal.
 
   {Coal field} (Geol.), a region in which deposits of coal
    occur. Such regions have often a basinlike structure, and
    are hence called {coal basins}. See {Basin}.
 
   {Coal gas}, a variety of carbureted hydrogen, procured from
    bituminous coal, used in lighting streets, houses, etc.,
    and for cooking and heating.
 
   {Coal heaver}, a man employed in carrying coal, and esp. in
    putting it in, and discharging it from, ships.
 
   {Coal measures}. (Geol.)
    (a) Strata of coal with the attendant rocks.
    (b) A subdivision of the carboniferous formation, between
      the millstone grit below and the Permian formation
      above, and including nearly all the workable coal beds
      of the world.
 
   {Coal oil}, a general name for mineral oils; petroleum.
 
   {Coal plant} (Geol.), one of the remains or impressions of
    plants found in the strata of the coal formation.
 
   {Coal tar}. See in the Vocabulary.
 
   {To haul over the coals}, to call to account; to scold or
    censure. [Colloq.]
 
   {Wood coal}. See {Lignite}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coal \Coal\, v. t. [imp. & p. p. {Coaled}; p. pr. & vb. n.
   {Coaling}.]
   1. To burn to charcoal; to char. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Charcoal of roots, coaled into great pieces.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark or delineate with charcoal. --Camden.
    [1913 Webster]
 
   3. To supply with coal; as, to coal a steamer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coal \Coal\, v. i.
   To take in coal; as, the steamer coaled at Southampton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coal
   n 1: fossil fuel consisting of carbonized vegetable matter
      deposited in the Carboniferous period
   2: a hot fragment of wood or coal that is left from a fire and
     is glowing or smoldering [syn: {ember}, {coal}]
   v 1: burn to charcoal; "Without a drenching rain, the forest
      fire will char everything" [syn: {char}, {coal}]
   2: supply with coal
   3: take in coal; "The big ship coaled"

Are you satisfied with the result?

Go to Top