ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concretion

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concretion-, *concretion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concretion(n) ของแข็ง, Syn. solid
concretion(n) สภาพที่เป็นของแข็ง, Syn. solidifying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concretion(คอนครี'เชิน) n. การแข็งตัว,สิ่งที่แข็งตัว,สิ่งที่เกิดจากการเกาะกัน,สิ่งที่มีตัวตน,ก้อนหรือเม็ดนิ่วในร่างกาย,ก้อนแข็งที่เกิดขึ้นในหินทรายหรือดิน, Syn. consolidation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concretion๑. นิ่ว [มีความหมายเหมือนกับ calculus]๒. การเชื่อมผิดปรกติ๓. กระบวนการทำให้แข็งขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concretionมวลสารพอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concretion (n) kˈənkrˈiːʃən (k @1 n k r ii1 sh @ n)
concretions (n) kˈənkrˈiːʃənz (k @1 n k r ii1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwaschung {f} | Verwaschungen {pl}concretion | concretions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
結石[けっせき, kesseki] (n,adj-no) calculus (concretion of minerals formed inside the body) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concretion \Con*cre"tion\, n. [L. concretio.]
   1. The process of concreting; the process of uniting or of
    becoming united, as particles of matter into a mass;
    solidification.
    [1913 Webster]
 
   2. A mass or nodule of solid matter formed by growing
    together, by congelation, condensation, coagulation,
    induration, etc.; a clot; a lump; a calculus.
    [1913 Webster]
 
       Accidental ossifications or deposits of phosphates
       of lime in certain organs . . . are called osseous
       concretions.             --Dunglison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) A rounded mass or nodule produced by an
    aggregation of the material around a center; as, the
    calcareous concretions common in beds of clay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concretion
   n 1: the formation of stonelike objects within a body organ
      (e.g., the kidneys)
   2: a hard lump produced by the concretion of mineral salts;
     found in hollow organs or ducts of the body; "renal calculi
     can be very painful" [syn: {calculus}, {concretion}]
   3: an increase in the density of something [syn: {compaction},
     {compression}, {concretion}, {densification}]
   4: the union of diverse things into one body or form or group;
     the growing together of parts [syn: {coalescence},
     {coalescency}, {coalition}, {concretion}, {conglutination}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top