ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coalesced

K OW2 AH0 L EH1 S T   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coalesced-, *coalesced*, coalesc, coalesce
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fragments of orbiting debris collided and coalesced until they snowballed to form our moon.ชิ้นส่วนของเศษ โคจรชนกันและรวมตัวกัน, จนกว่าพวกเขาจะ ในรูปแบบดวงจันทร์ของเรา Standing Up in the Milky Way (2014)
On January 13th, these stars coalesced into the first small galaxies.เมื่อวันที่ 13 มกราคมดาวเหล่านี้รวมตัวกัน เป็นกาแลคซีขนาดเล็กครั้งแรก Standing Up in the Milky Way (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
COALESCED    K OW2 AH0 L EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coalesced    (v) kˌouəlˈɛst (k ou2 @ l e1 s t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 coalesced \coalesced\ adj.
   1. joined together into a whole.
 
   Syn: amalgamate, amalgamated, consolidated, fused.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coalesce \Co`a*lesce"\, v. i. [imp. & p. p. {Coalesced}; p. pr.
   & vb. n. {Coalescing}.] [L. coalescere, coalitium; co- +
   alescere to grow up, incho. fr. alere to nourish. See
   {Aliment}, n.]
   1. To grow together; to unite by growth into one body; as,
    the parts separated by a wound coalesce.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite in one body or product; to combine into one body
    or community; as, vapors coalesce.
    [1913 Webster]
 
       The Jews were incapable of coalescing with other
       nations.               --Campbell.
    [1913 Webster]
 
       Certain combinations of ideas that, once coalescing,
       could not be shaken loose.      --De Quincey.
 
   Syn: See {Add}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coalesced
   adj 1: joined together into a whole; "United Industries"; "the
       amalgamated colleges constituted a university"; "a
       consolidated school" [syn: {amalgamate}, {amalgamated},
       {coalesced}, {consolidated}, {fused}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top