Search result for

tuft

(55 entries)
(0.0559 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tuft-, *tuft*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tuft[ทัฟท] (n ) กระจุก, ปอย(เชือก, ผม, หญ้า)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tuft    [N] ปอยผม, See also: ปอย, ผมจุก
tufted    [ADJ] เป็นกระจุก
tufted    [ADJ] ประดับพู่
tufted titmouse    [N] นกเล็กชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tuft; flocculeกลุ่ม, กระจุก, ปอย, ขด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tufted; caespitose; cespitose; soboliferousเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tuft(ทัฟทฺ) n.,vi. (กลายเป็น) (ใช้) ปอย,ปุย,กระจุก,กลุ่ม,พู,หนวดใต้คาง, Syn. bunch,clump,cluster,ruff
tufted titmousen. นกเล็ก มีส่วนที่เป็นพู่ที่ศรีษะ

English-Thai: Nontri Dictionary
tuft(n) ช่อ,พู่,ปอย,ปุย,พุ่ม,หนวดใต้คาง,กระจุก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปอย    [N] tuft, See also: bunch, a lock of hair, wisp, Syn. กระจุก, Example: ทรงผมยอดนิยมของคุณผู้ชายยุคก่อนจะต้องมีผมปอยหนึ่งตกหน้าผาก, Count unit: ปอย, กระจุก, Thai definition: กลุ่มก้อนหรือกระจุกเล็กๆ ของสิ่งที่เป็นเส้น เป็นฝอยอย่างเส้นด้าย หญ้า ผม หรือขนเช่น ขนนก ผม เป็นต้น
พู่    [N] tuft, See also: tassel, Example: ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 25 การตกแต่งช้างทรงจะแต่งด้วยพู่หน้าหูช้าง, Count unit: พู่, Thai definition: กลุ่มหรือกระจุกที่ประกอบด้วยขนสัตว์ ไหม ด้าย หรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกัน โดยมากใช้ห้อยประดับ
ปุยฝ้าย    [N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Syn. ปุยนุ่น, สำลี, Example: มนุษย์ได้ประโยชน์จากต้นฝ้ายก็คือจากปุยฝ้ายและเมล็ดฝ้าย โดยปุยฝ้ายจะมีคุณค่าถึงร้อยละ 90
ปุยนุ่น    [N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Example: มนุษย์ได้ประโยชน์จากต้นนุ่นก็คือ จากปุยนุ่นและเมล็ดนุ่น, Thai definition: สิ่งที่เป็นใยฟูสีขาวของผลนุ่น
สำลี    [N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Syn. ต้นสำลี, Example: เมล็ดของสำลีมีปุยขาว สามารถนำไปใช้ทอผ้าหรือยัดหมอนได้, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Gossypium barbadense Linn. var. acuminatum Mast. ในวงศ์ Malvaceae เมล็ดมีปุยขาวใช้ทอผ้าได้; ชื่อเรียกปุยของเมล็ดฝ้ายหรือเมล็ดสำลี
กระจุก    [N] tuft, See also: cluster, clump, bunch, pinch, Syn. กลุ่ม, Thai definition: สิ่งที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม
จุก    [N] tuft, See also: bunch, topknot, Syn. ผมจุก, หัวจุก, Example: หัวนาคที่เขาพระวิหารเป็นหัวนาคที่ไม่มีจุก, Count unit: จุก, Thai definition: ผมเด็กๆ ที่ขมวดเอาไว้ตรงขม่อม
แหยม [N] tuft of hair, Thai definition: ปอยผมที่เอาไว้เป็นกระจุกบนหัวนอกจากจุก
ปอยผม    [N] lock (of hair), See also: tuft or strand of hair, wisp, Example: ขณะที่บรรยายไปเธอก็เผลอเอามือเขี่ยปอยผมตลอด, Count unit: ปอย, กระจุก, Thai definition: กระจุกหรือกลุ่มผม
ปอยผม    [N] lock (of hair), See also: tuft or strand of hair, wisp, Example: ขณะที่บรรยายไปเธอก็เผลอเอามือเขี่ยปอยผมตลอด, Count unit: ปอย, กระจุก, Thai definition: กระจุกหรือกลุ่มผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกล้า[v.] (klāo) EN: wear hair in a bun or coil ; gather hair up ; dress a tuft of hair ; tie up hair in a bun   
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch   FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
กระจุกผม[n. exp.] (krajuk phom) EN: tuft of hair   FR: touffe de cheveux [f]
นกโพระดกหนวดแดง[n. exp.] (nok phōradok nūat daēng) EN: Fire-tufted Barbet   FR: Barbu à collier [m]
เป็ดเปีย[n. exp.] (pet pīa) EN: Tufted Duck   FR: Fuligule morillon [m] ; Morillon fuligule [m] ; Canard morillon [m] ; Noiret [m] ; Pilet huppé [m] ; Jacobin [m]
ผีเสื้อเจ้าป่า[n. exp.] (phīseūa jao pā) EN: Tufted Jungleking ; Jungleking   
ผมจุก[n. exp.] (phom juk) EN: tuft   
พู่[n.] (phū) EN: tuft ; tassel ; pendant   FR: pompon [m] ; gland [m] ; houppe [f] ; houpette [f] ; patte de lièvre [f]
ปอย[n.] (pøi) EN: tuft ; tassel ; lock   FR: épi [m] ; touffe [f]
ปุยฝ้าย[n.] (puifāi) EN: cotton wool ; tuft of cotton woo   FR: cotton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TUFT    T AH1 F T
TUFTE    T AH1 F T
TUFTS    T AH1 F T S
TUFTED    T AH1 F T AH0 D
TUFTLIKE    T AH1 F T L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tuft    (n) (t uh1 f t)
tufts    (n) (t uh1 f t s)
tufted    (j) (t uh1 f t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büschel {n} | Büschel {pl}tuft | tufts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
エトピリカ[, etopirika] (n) tufted puffin (ain [Add to Longdo]
タフト[, tafuto] (n) tuft [Add to Longdo]
一房の髪[ひとふさのかみ, hitofusanokami] (n) a tuft of hair [Add to Longdo]
金黒羽白[きんくろはじろ;キンクロハジロ, kinkurohajiro ; kinkurohajiro] (n) (uk) tufted duck (Aythya fuligula) [Add to Longdo]
房(P);総[ふさ, fusa] (n) (1) tuft; tassel; (2) bunch (of grapes, etc.); (3) section (of an orange, etc.); (P) [Add to Longdo]
房尾巻猿[ふさおまきざる;フサオマキザル, fusaomakizaru ; fusaomakizaru] (n) (uk) brown capuchin; tufted capuchin (Cebus apella) [Add to Longdo]
房房;房々;総総;総々;多多;多々[ふさふさ, fusafusa] (adj-na,adv,adv-to) (uk) in tufts; tufty [Add to Longdo]
房房した;房々した[ふさふさした, fusafusashita] (adj-f) tufty; fringy; floculent; fleecy; abundant; flowing (hair) [Add to Longdo]
毛束[けたば, ketaba] (n) bundle of hair; hair tuft [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, ] tufts of hair [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, ] tufts of hair on children [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tuft \Tuft\, v. t. [imp. & p. p. {Tufted}; p. pr. & vb. n.
   {Tufting}.]
   1. To separate into tufts.
    [1913 Webster]
 
   2. To adorn with tufts or with a tuft. --Thomson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tuft \Tuft\, v. i.
   To grow in, or form, a tuft or tufts.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tuft \Tuft\, n. [Prov. E. tuff, F. touffe; of German origin; cf.
   G. zopf a weft of hair, pigtail, top of a tree. See {Top}
   summit.]
   1. A collection of small, flexible, or soft things in a knot
    or bunch; a waving or bending and spreading cluster; as, a
    tuft of flowers or feathers.
    [1913 Webster]
 
   2. A cluster; a clump; as, a tuft of plants.
    [1913 Webster]
 
       Under a tuft of shade.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Green lake, and cedar fuft, and spicy glade.
                          --Keble.
    [1913 Webster]
 
   3. A nobleman, or person of quality, especially in the
    English universities; -- so called from the tuft, or gold
    tassel, on the cap worn by them. [Cant, Eng.]
    [1913 Webster]
 
       Several young tufts, and others of the faster men.
                          --T. Hughes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tuft
   n 1: a bunch of hair or feathers or growing grass [syn: {tuft},
      {tussock}]
   2: a bunch of feathers or hair

Are you satisfied with the result?

Go to Top