ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inca

IH1 NG K AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inca-, *inca*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incapable(adj) ซึ่งไม่สามารถพอ, Syn. unapt, unsuited, Ant. apt, capable
incarnate(adj) ซึ่งเป็นตัวเป็นตน, See also: ซึ่งมีร่างเป็นมนุษย์, Syn. embodied, personified
incarnate(vt) ทำให้เป็นรูปร่าง, See also: ทำให้เป็นตัวเป็นตน, ทำให้มีร่างเป็นมนุษย์, Syn. embody, externalize, Ant. disembody
incaution(n) การขาดความระมัดระวัง, See also: ความไม่เอาใจใส่, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Syn. carelessness, recklessness, Ant. carefulness, heed
incandesce(vi) ส่องแสง, See also: ลุกโชน, ให้แสงสว่าง, Syn. blaze, flame, glow, shine
incandesce(vt) ส่องแสง, See also: ลุกโชน, ให้แสงสว่าง, Syn. blaze, flame, glow, shine
incapacity(n) การไร้ความสามารถ, See also: การสูญเสียอำนาจ, ความพิการ, Syn. disability, inability, Ant. ability, capacity
incautious(adj) ซึ่งไม่ระมัดระวัง, See also: ซึ่งประมาท, Syn. careless, rash, reckless, Ant. careful, heedful
incalescent(adj) ร้อนขึ้น, See also: อบอุ่นขึ้น, Syn. recalescent
incantation(n) การปลุกเสก, See also: การบริกรรมคาถา, การท่องมนตร์, Syn. abracadabra, hocus-pocus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable
incalescent(อินคะเลส' เซินทฺ) adj. ร้อนระอุ, เร่าร้อน., See also: incalescence n
incandesce(อินคันเดสฺ') vi., vt. ลุกโชติช่วง, ทำให้ลุกโชติช่วง, เร่าร้อน
incandescence(-คันเดส' เซินซฺ) n. การลุกโชติช่วง, แสงไฟที่ลุกโชติช่วง, แสงจากหลอดไฟ
incandescent(อิน' คัพเดส' เซินทฺ) adj. ลุกโชติช่วง, เกี่ยวกับแสงไฟที่ลุกโชติช่วง, สว่างจ้า, ปราดเปรื่อง, เร่าร้อน (glowing with heat)
incandescent lampหลอดไฟฟ้าที่มีเส้นลวดภายใน, หลอดไฟ
incantation(อินแคนเท' เชิน) n. การร่ายเวทมนตร์, การเสกเป่า, คาถา, เวทมนตร์คาถา, พิธีร่ายเวทมนต์คาถา., See also: incantational adj. incantatory adj.
incapable(อินเค' พะเบิล) adj. ไม่สามารถ, ไม่มีความสามารถ. -n. ผู้ที่ไม่มีความสามารถ, ผู้ไร้ความสามารถ., See also: incapability n. incapably adv., Syn. unfit, unable, inadequate, incompetent, Ant. capable
incapacitate(อินคะแพส' ซิเทท) vt. ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไม่เหมาะ., See also: incapacitation n. make incapable, disqualify
incapacity(อินคะแพส' ซิที) n. การไร้ความสามารถ, การขาดคุณสมบัติ, Syn. incapability

English-Thai: Nontri Dictionary
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้, เหลือคนานับ, ไม่แน่นอน
incandescence(n) ความร้อนเป็นไฟ, แสงไฟ, การลุกเป็นไฟ, การลุกโชติช่วง
incandescent(adj) ร้อนเป็นไฟ, ร้อนระอุ, เร่าร้อน, โชติช่วง, สว่างจ้า
incantation(n) คาถา, เวทมนตร์, การเสกเป่า, การร่ายมนตร์
incapable(adj) ไม่สามารถ, ไม่อาจทำได้
incapacitate(vt) ทำให้ไม่สามารถ, ทำให้ทุพพลภาพ, ทำให้เสียหาย
incapacity(n) ความไม่สามารถ, ความทุพพลภาพ, ความเสียหาย, การขาดคุณสมบัติ
incarnate(adj) ที่สิงอยู่ในกาย, ซึ่งปรากฏในรูป, ซึ่งจุติลงมา
incarnate(vt) จุติลงมา, สิงอยู่ในกาย, อวตาร, เกิดเป็น, มาเกิดใหม่
incarnation(n) การเข้าสิง, การอวตาร, การจุติลงมา, การเกิดใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incandescenceการเปล่งแสงจากวัตถุร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incanousมีขนสีขาวหรือเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
incapacitated personคนไร้ความสามารถ, บุคคลผู้ไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incapacitationการหมดความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incapacityความไม่สามารถ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incapacityการไร้ความสามารถ, การไม่มีความสามารถ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incarcerated๑. -ถูกขัง๒. -ถูกรัด๓. -ติดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incarcerated placenta; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incarcerationการกักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incandescentลุกเป็นไฟ, หลอดไฟนีออน [การแพทย์]
incandescent lampหลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างด้วยความร้อน ภายในหลอดบรรจุแก๊สเฉื่อย มีไส้หลอดเป็นเส้นใยเส้น ๆ ขดเป็นเกลียว  ส่วนมากทำด้วยทังสเตน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้ไส้หลอดร้อน และเปล่งแสงสว่างออกมา ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incapacitation, Suddenตนเกิดไร้ความสามารถที่จะทำอะไรได้ทันทีทันใด [การแพทย์]
Incarcerationติดคา [การแพทย์]
Incasอินคา [TU Subject Heading]
Incasชาวอินเดียแดงเผ่าอินคา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, they taught the Incas everything they know.I don't know. I wasn't there. Which one of you disrespectful men... The Thing (1982)
One time I did the inca trail.ครั้งหนึ่งที่อินคาเทรล Holidaze (2009)
Inca, I'm with the Incas in Peru.อินคา ผมอยู่ที่เปรูกับพวกอินคา 17 Again (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incaA baby is incapable of taking care of itself.
incaCuzco lies about 3, 500 meters above sea level, and you can still see many Incas there.
incaHe is a man who I supposed was incapable of such cruelty.
incaHe is incapable of telling a lie.
incaHe likes most Incas, believed this story.
incaHe was incautious in regard to the decision.
incaHis accident incapacitated him for work.
incaHis injury incapacitated him for work.
incaIn the days of the ancient Incas, it was the largest city in America.
incaIt is very difficult to handle the bola, but the ancient Incas were very good at it.
incaMany of the things Pizzaro had heard about the Inca treasure were true.
incaOstriches are incapable of flight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดคณนา(adv) incalculably, See also: innumerably, Syn. อเนกอนันต์, สุดคณานับ, Example: อาจารย์ผู้นี้ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงวิชาการด้านภาษาอย่างสุดคณนา, Thai Definition: ที่มากมายสุดที่จะนับได้
หลอดไฟ(n) light bulb, See also: incandescent lamp, Syn. หลอดไฟฟ้า, Example: หลอดไฟให้แสงสว่างเวลากลางคืน, Count Unit: หลอด, Thai Definition: อุปกรณ์ที่ให้ความสว่างโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
ไร้ความสามารถ(adj) incompetent, See also: incapable, incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: ศาลมีสิทธิสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้ามีผู้ร้องขอ
วิชาอาคม(n) magic, See also: incantation, magic formula, Syn. เวทมนตร์, Example: ชนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าหากเปิดเผยวันเดือนปีเกิดให้มีผู้ล่วงรู้ อาจถูกผู้มีวิชาอาคมกระทำ
คาถา(n) spell, See also: incantation, magic, Syn. คาถาอาคม, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: หมอผีจุดธูปกำโตบริกรรมคาถา, Thai Definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
คาถาอาคม(n) incantation, See also: magic spell, Syn. คาถา, มนต์, คำเสก, คำสาป, Example: อถรรพเวทกล่าวถึงบทสวดที่ว่าด้วยคาถาอาคมที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มนตร์ หรือเคล็ดลับที่ทำให้เกิดความเจริญหรือเสื่อม, Thai Definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
คำเสก(n) spell, See also: incantation, magic, Syn. คาถาอาคม, มนต์, คาถา, Thai Definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
มนต์(n) spell, See also: incantation, formula, charm, Syn. คาถา, คำเสก, คาถาอาคม, Example: หมอผีท่องคาถาเป่ามนต์ลงในขันสามหนก่อนยกขันยาขึ้นจบเหนือศีรษะ, Thai Definition: คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
แปลงกาย(v) impersonate, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise, Syn. แปลง, จำแลงกาย, แปลงตัว, Example: เด็กๆ ส่วนใหญ่ชอบดูละครจักรๆ วงศ์ๆ เพราะตัวละครสามารถแปลงกายเป็นยักษ์ เป็นสัตว์ต่างๆ ได้, Thai Definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
แปลงตัว(v) disguise, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, Syn. แปลงกาย, Example: ต่อให้ผู้ต้องหาแปลงตัวเป็นนก ก็ไม่สามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้, Thai Definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[ākhom] (n) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation  FR: parole magique [ f ] ; incantation [ f ]
อเนกอนันต์[anēkanan] (adv) EN: incalculably
อวตาร[awatān] (n) EN: avatar ; reincarnation  FR: incarnation [ f ] ; avatar [ m ]
อวตาร[awatān] (n) EN: be reincarnated ; descend from heaven  FR: s'incarner
อวตาร[awatān] (x) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra
แบ่งภาค[baengphāk] (v) EN: reincarnate
ชาติ[chāt] (n) EN: life ; incarnation ; existence  FR: vie [ f ] ; incarnation [ f ]
ชาติหน้า[chāt nā] (n, exp) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation  FR: vie future [ f ] ; prochaine existence [ f ]
จำคุก[jamkhuk] (v) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate  FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
กักขัง[kakkhang] (v) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody  FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCA IH1 NG K AH0
INCAS IH1 NG K AH0 Z
INCASE IH2 N K EY1 S
INCATA IH2 NG K AA1 T AH0
INCANT IH2 N K AE1 N T
INCATA'S IH2 NG K AA1 T AH0 Z
INCAPABLE IH2 N K EY1 P AH0 B AH0 L
INCARNATE IH2 N K AA1 R N EY2 T
INCARNATE IH2 N K AA1 R N AH0 T
INCAPACITY IH2 N K AH0 P AE1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incapable (j) ˈɪnkˈɛɪpəbl (i1 n k ei1 p @ b l)
incarnate (j) ˈɪnkˈaːnət (i1 n k aa1 n @ t)
incarnate (v) ˈɪnkˈaːnɛɪt (i1 n k aa1 n ei t)
incapacity (n) ˌɪnkəpˈæsɪtiː (i2 n k @ p a1 s i t ii)
incarnated (v) ˈɪnkˈaːnɛɪtɪd (i1 n k aa1 n ei t i d)
incarnates (v) ˈɪnkˈaːnɛɪts (i1 n k aa1 n ei t s)
incautious (j) ˈɪnkˈɔːʃəs (i1 n k oo1 sh @ s)
incantation (n) ˌɪnkæntˈɛɪʃən (i2 n k a n t ei1 sh @ n)
incarcerate (v) ˈɪnkˈaːsərɛɪt (i1 n k aa1 s @ r ei t)
incarnating (v) ˈɪnkˈaːnɛɪtɪŋ (i1 n k aa1 n ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化身[huà shēn, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄣ, ] incarnation; reincarnation; embodiment (of abstract idea); personification, #12,073 [Add to Longdo]
白炽灯[bái chì dēng, ㄅㄞˊ ㄔˋ ㄉㄥ, / ] incandescent light, #42,396 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] incapacitated; inefficient [Add to Longdo]
陀罗尼[tuó luó ní, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ, / ] incantation (Sanskrit: dharani); religious chant (promoting virtue and obstructing evil) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inkaseeschwalbe { f } [ ornith. ]Inca Tern [Add to Longdo]
Inkatäubchen { n } [ ornith. ]Inca Dove [Add to Longdo]
Inkafliegenstecher { m } [ ornith. ]Inca Leptopogon [Add to Longdo]
Inkazaunkönig { m } [ ornith. ]Inca Wren [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) { comp } icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
インカ帝国[インカていこく, inka teikoku] (n) Incan Empire [Add to Longdo]
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana) [Add to Longdo]
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious [Add to Longdo]
化身[けしん, keshin] (n, vs, adj-no) { Buddh } incarnation; impersonation; personification; avatar [Add to Longdo]
加持[かじ, kaji] (n, vs) faith-healing; incantation [Add to Longdo]
加持祈祷[かじきとう, kajikitou] (n) incantation and prayer [Add to Longdo]
過去七仏[かこしちぶつ, kakoshichibutsu] (n) (See 七仏) the seven previous incarnations of Buddha [Add to Longdo]
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n, adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
具現[ぐげん, gugen] (n) (1) incarnation; embodiment; avatar; personification; (vs) (2) to give concrete form to; to embody; to realize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inca \In"ca\, n.
   (a) An emperor or monarch of Peru before, or at the time of,
     the Spanish conquest; any member of this royal dynasty,
     reputed to have been descendants of the sun.
   (b) pl. The people governed by the Incas, now represented by
     the Quichua tribe.
     [1913 Webster]
 
   {Inca dove} (Zool.), a small dove ({Scardafella inca}),
    native of Arizona, Lower California, and Mexico.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Inca
   n 1: a ruler of the Incas (or a member of his family)
   2: a member of the Quechuan people living in the Cuzco valley in
     Peru [syn: {Inca}, {Inka}, {Incan}]
   3: the small group of Quechua living in the Cuzco Valley in Peru
     who established hegemony over their neighbors in order to
     create an empire that lasted from about 1100 until the
     Spanish conquest in the early 1530s [syn: {Inca}, {Inka}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top