ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inca

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inca-, *inca*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incapable(adj) ซึ่งไม่สามารถพอ, Syn. unapt, unsuited, Ant. apt, capable
incarnate(adj) ซึ่งเป็นตัวเป็นตน, See also: ซึ่งมีร่างเป็นมนุษย์, Syn. embodied, personified
incarnate(vt) ทำให้เป็นรูปร่าง, See also: ทำให้เป็นตัวเป็นตน, ทำให้มีร่างเป็นมนุษย์, Syn. embody, externalize, Ant. disembody
incaution(n) การขาดความระมัดระวัง, See also: ความไม่เอาใจใส่, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Syn. carelessness, recklessness, Ant. carefulness, heed
incandesce(vi) ส่องแสง, See also: ลุกโชน, ให้แสงสว่าง, Syn. blaze, flame, glow, shine
incandesce(vt) ส่องแสง, See also: ลุกโชน, ให้แสงสว่าง, Syn. blaze, flame, glow, shine
incapacity(n) การไร้ความสามารถ, See also: การสูญเสียอำนาจ, ความพิการ, Syn. disability, inability, Ant. ability, capacity
incautious(adj) ซึ่งไม่ระมัดระวัง, See also: ซึ่งประมาท, Syn. careless, rash, reckless, Ant. careful, heedful
incalescent(adj) ร้อนขึ้น, See also: อบอุ่นขึ้น, Syn. recalescent
incantation(n) การปลุกเสก, See also: การบริกรรมคาถา, การท่องมนตร์, Syn. abracadabra, hocus-pocus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable
incalescent(อินคะเลส' เซินทฺ) adj. ร้อนระอุ, เร่าร้อน., See also: incalescence n
incandesce(อินคันเดสฺ') vi., vt. ลุกโชติช่วง, ทำให้ลุกโชติช่วง, เร่าร้อน
incandescence(-คันเดส' เซินซฺ) n. การลุกโชติช่วง, แสงไฟที่ลุกโชติช่วง, แสงจากหลอดไฟ
incandescent(อิน' คัพเดส' เซินทฺ) adj. ลุกโชติช่วง, เกี่ยวกับแสงไฟที่ลุกโชติช่วง, สว่างจ้า, ปราดเปรื่อง, เร่าร้อน (glowing with heat)
incandescent lampหลอดไฟฟ้าที่มีเส้นลวดภายใน, หลอดไฟ
incantation(อินแคนเท' เชิน) n. การร่ายเวทมนตร์, การเสกเป่า, คาถา, เวทมนตร์คาถา, พิธีร่ายเวทมนต์คาถา., See also: incantational adj. incantatory adj.
incapable(อินเค' พะเบิล) adj. ไม่สามารถ, ไม่มีความสามารถ. -n. ผู้ที่ไม่มีความสามารถ, ผู้ไร้ความสามารถ., See also: incapability n. incapably adv., Syn. unfit, unable, inadequate, incompetent, Ant. capable
incapacitate(อินคะแพส' ซิเทท) vt. ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไม่เหมาะ., See also: incapacitation n. make incapable, disqualify
incapacity(อินคะแพส' ซิที) n. การไร้ความสามารถ, การขาดคุณสมบัติ, Syn. incapability

English-Thai: Nontri Dictionary
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้, เหลือคนานับ, ไม่แน่นอน
incandescence(n) ความร้อนเป็นไฟ, แสงไฟ, การลุกเป็นไฟ, การลุกโชติช่วง
incandescent(adj) ร้อนเป็นไฟ, ร้อนระอุ, เร่าร้อน, โชติช่วง, สว่างจ้า
incantation(n) คาถา, เวทมนตร์, การเสกเป่า, การร่ายมนตร์
incapable(adj) ไม่สามารถ, ไม่อาจทำได้
incapacitate(vt) ทำให้ไม่สามารถ, ทำให้ทุพพลภาพ, ทำให้เสียหาย
incapacity(n) ความไม่สามารถ, ความทุพพลภาพ, ความเสียหาย, การขาดคุณสมบัติ
incarnate(adj) ที่สิงอยู่ในกาย, ซึ่งปรากฏในรูป, ซึ่งจุติลงมา
incarnate(vt) จุติลงมา, สิงอยู่ในกาย, อวตาร, เกิดเป็น, มาเกิดใหม่
incarnation(n) การเข้าสิง, การอวตาร, การจุติลงมา, การเกิดใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, they taught the Incas everything they know.I don't know. I wasn't there. Which one of you disrespectful men... The Thing (1982)
One time I did the inca trail.ครั้งหนึ่งที่อินคาเทรล Holidaze (2009)
Inca, I'm with the Incas in Peru.อินคา ผมอยู่ที่เปรูกับพวกอินคา 17 Again (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incaA baby is incapable of taking care of itself.
incaCuzco lies about 3, 500 meters above sea level, and you can still see many Incas there.
incaHe is a man who I supposed was incapable of such cruelty.
incaHe is incapable of telling a lie.
incaHe likes most Incas, believed this story.
incaHe was incautious in regard to the decision.
incaHis accident incapacitated him for work.
incaHis injury incapacitated him for work.
incaIn the days of the ancient Incas, it was the largest city in America.
incaIt is very difficult to handle the bola, but the ancient Incas were very good at it.
incaMany of the things Pizzaro had heard about the Inca treasure were true.
incaOstriches are incapable of flight.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inca
incas
incant
incase
incata
incata's
incapable
incarnate
incarnate
incapacity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incapable
incarnate
incarnate
incapacity
incarnated
incarnates
incautious
incantation
incarcerate
incarnating

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化身[huà shēn, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄣ,  ] incarnation; reincarnation; embodiment (of abstract idea); personification #12,073 [Add to Longdo]
白炽灯[bái chì dēng, ㄅㄞˊ ㄔˋ ㄉㄥ,    /   ] incandescent light #42,396 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] incapacitated; inefficient [Add to Longdo]
陀罗尼[tuó luó ní, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ,    /   ] incantation (Sanskrit: dharani); religious chant (promoting virtue and obstructing evil) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inkaseeschwalbe { f } [ ornith. ]Inca Tern [Add to Longdo]
Inkatäubchen { n } [ ornith. ]Inca Dove [Add to Longdo]
Inkafliegenstecher { m } [ ornith. ]Inca Leptopogon [Add to Longdo]
Inkazaunkönig { m } [ ornith. ]Inca Wren [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
再生[さいせい, saisei] (n, vs, adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) #2,530 [Add to Longdo]
転生[てんせい;てんしょう, tensei ; tenshou] (n, vs, adj-no) { Buddh } transmigration of souls; reincarnation #6,902 [Add to Longdo]
呪い;咒い[まじない, majinai] (n) charm; incantation; spell; magic formula #8,214 [Add to Longdo]
失格[しっかく, shikkaku] (n, vs) disqualification; elimination; incapacity (legal); (P) #10,340 [Add to Longdo]
呪文;じゅ文[じゅもん, jumon] (n) spell; charm; incantation; magic word #10,995 [Add to Longdo]
権現[ごんげん, gongen] (n) incarnation; avatar #14,008 [Add to Longdo]
呪術[じゅじゅつ, jujutsu] (n) magic; sorcery; incantation #16,365 [Add to Longdo]
幽閉[ゆうへい, yuuhei] (n, vs) confinement; imprisonment; incarceration; house arrest; (P) #17,441 [Add to Longdo]
白熱[はくねつ, hakunetsu] (n, vs, adj-no) (1) white heat; incandescence; (2) climax; (P) #18,356 [Add to Longdo]
化身[けしん, keshin] (n, vs, adj-no) { Buddh } incarnation; impersonation; personification; avatar #18,758 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inca \In"ca\, n.
   (a) An emperor or monarch of Peru before, or at the time of,
     the Spanish conquest; any member of this royal dynasty,
     reputed to have been descendants of the sun.
   (b) pl. The people governed by the Incas, now represented by
     the Quichua tribe.
     [1913 Webster]
 
   {Inca dove} (Zool.), a small dove ({Scardafella inca}),
    native of Arizona, Lower California, and Mexico.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Inca
   n 1: a ruler of the Incas (or a member of his family)
   2: a member of the Quechuan people living in the Cuzco valley in
     Peru [syn: {Inca}, {Inka}, {Incan}]
   3: the small group of Quechua living in the Cuzco Valley in Peru
     who established hegemony over their neighbors in order to
     create an empire that lasted from about 1100 until the
     Spanish conquest in the early 1530s [syn: {Inca}, {Inka}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top