ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gorgeously

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gorgeously-, *gorgeously*, gorgeous
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Probably getting gorgeously tanned♪ Probably getting gorgeously tanned อาจได้ผิวสีแทนที่งดงาม Frozen (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟี้ยว[ADV] magnificently, See also: gorgeously, Example: คณะผาดโผนแสดงได้เฟี้ยวมากเป็นที่ถูกใจคนดู, Thai definition: ทำหรือแสดงผาดโผนเป็นที่สะดุดตา, Notes: (ปาก)
สวยหรู[ADV] splendidly, See also: gorgeously, sumptuously, Syn. สวยงาม, Example: เธอพูดอย่างสวยหรูถึงโครงการที่จะจัดทำในปีหน้า
อะร้าอร่าม[ADV] dazzlingly, See also: gorgeously, Example: พวกคุณครูแต่งเครื่องแบบติดขีดบอกยศอะร้าอร่าม, Thai definition: ลักษณะการแต่งกายที่มีเครื่องประดับเต็มไปทั้งตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously   
สวยหรู[adv.] (sūayrū) EN: splendidly ; gorgeously ; sumptuously   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gorgeously    (a) gˈɔːʤəsliː (g oo1 jh @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gorgeous \Gor"geous\, a. [OF. gorgias beautiful, glorious, vain,
   luxurious; cf. OF. gorgias ruff, neck handkerchief, and F.
   gorge throat, and se pengorger to assume airs. Cf. {Gorge},
   n.]
   Imposing through splendid or various colors; showy; fine;
   magnificent.
   [1913 Webster]
 
      Cloud-land, gorgeous land.        --Coleridge.
   [1913 Webster]
 
      Gorgeous as the sun at midsummer.    --Shak.
   -- {Gor"geous*ly}, adv. -- {Gor"geous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gorgeously
   adv 1: in an impressively beautiful manner; "the Princess was
       gorgeously dressed" [syn: {gorgeously}, {splendidly},
       {resplendently}, {magnificently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top