ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be about

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be about-, *be about*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be about[PHRV] อยู่ใกล้ๆ, See also: อยู่แถวนี้, Syn. be around
be about[PHRV] เยี่ยมเยียน, See also: เดินทางไปแถวๆ, Syn. get about
be about[PHRV] เกี่ยวข้องกับ, Syn. go about
be about[PHRV] ทำ, See also: แสดง, กระทำ, Syn. send about
be about to[IDM] พร้อมที่จะ, See also: พร้อม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The broadcast would be about mourning Nanaka Hiraki.รายการวันนั้นจะเป็นการ... ไว้อาลัยให้ฮิรากิ นานากะด้วย Disbanded (2017)
So, he died 20 years ago? He'd be about your age.สรุปเขาตายเมื่อ 20 ปีก่อน เขาคงจะรุ่นคุณแล้ว The Boy (2016)
That's gonna be about the only thing that's pulling out tonight.เพราะมีอย่างเดียวที่จะดึงออกมาคืนนี้ Deadpool (2016)
The Yellowjacket pod is hermetically sealed, and the only access point is a tube we estimate to be about 5 millimeters in diameter.ตู้เยลโล่ว์แจ็คเก็ต ผนึกปิดสนิท ทางเข้าเดียวคือท่อ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิล Ant-Man (2015)
Made sure not even a post-it note was moved, 'cause I know how particular you can be about it.ก็ไม่มีการเคลื่อนย้ายอะไรเลย แม้แต่โพสอิส เพราะฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบให้ใครยุ่ง A Wanted (Inhu)Man (2015)
I want all the memorials back home to be about me.ฉันต้องการอนุสาวรีย์ทั้งหมดกลับบ้าน จะเกี่ยวกับฉัน แค่ฉัน. The Martian (2015)
But my life can't be about my insurance.แต่... ประกันไม่ควรจะกลายมาเป็นชีวิตของผมครับ คุณพ่อ Episode #1.13 (2013)
So the murders might not be about money at all.งั๊นการฆ่าก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเงินเลย Gatekeeper (2013)
But theoretically, his death could be about anything.แต่ในทางทฤษฎีแล้ว มันอาจเกี่ยวกับอะไรก็ได้ Red Listed (2013)
I want it to be about us and our kid and...ฉันอยากให้มันเป้นเรื่องของพวกเรา แล้วก็ลูกของเราและ... Truth: Part 1 (2013)
I don't want her last memory to be about that.ฉันไม่อยากให้ความจำสุดท้าย ของเธอเป็นแบบนั้น Truth: Part 1 (2013)
It will never be about you...ไม่ได้มีแค่นาย... Speak of the Devil (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be aboutA spy may be about.
be aboutHe must be about forty.
be aboutI'll be about again when my leg heals.
be aboutI must be about my father's business.
be aboutI suppose her brother would be about forty when he died.
be aboutThere were figures there from those of an age best called girls and boys to those who looked to be old enough to be about to live out their life span.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่คี่[V] close, See also: be about equal, nearly equal, Syn. สูสี, ไล่เลี่ย, Example: ปริมาณการผลิตเหล็กของทั้งสองโรงงานนี้คู่คี่กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำลังจะ[xp] (kamlang ja) EN: be about to ; -ing (suff.)   FR: être sur le point de
เกือบจะ[v.] (keūap ja ) EN: be about to ; be going to ; be on the verge of   FR: faillir ; être sur le point de ; frôler
คู่คี่ [v.] (khūkhī) EN: close ; be about equal ; nearly equal ; be neck and neck   FR: être au coude à coude
ทัดเทียม[v.] (thatthīem) EN: rival ; equal ; be about the same ; be on a par with ; be a peer of   FR: égaler ; être l'égal de ; rivaliser avec

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行将[xíng jiāng, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] be about to (do something), #23,641 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
テンパる[, tenpa ru] (v5r) to be about to blow one's fuse [Add to Longdo]
行き掛かる[ゆきかかる, yukikakaru] (v5r) to be about to go; to start going; to pass by [Add to Longdo]
死に掛ける;死にかける[しにかける, shinikakeru] (v1) to be dying; to be about to die; to be close to death [Add to Longdo]
乗り掛かる;乗り掛る;乗りかかる[のりかかる, norikakaru] (v5r) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with [Add to Longdo]
乗り掛ける;乗りかける[のりかける, norikakeru] (v1,vt) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with [Add to Longdo]
入り掛ける;入りかける[いりかける, irikakeru] (v1) to be about to enter (a bath, etc.) [Add to Longdo]
膝が笑う[ひざがわらう, hizagawarau] (exp,v5u) (id) to have one's knees be about to give way [Add to Longdo]
瀕する[ひんする, hinsuru] (vs-s) to be on the verge of; to be about to; to be on the point of [Add to Longdo]
摩る(P);擦る;摩する(io)[さする, sasuru] (v5r,vt) (1) to pat; to stroke; (2) to rub off; to polish; to grind; to graze; to scrape; (3) to be equal to; (4) to be about to reach; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top