ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be concerned about

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be concerned about-, *be concerned about*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must also be concerned about the potential for embarrassment.เราต้องกังวลเกี่ยวกับ เรื่ลงที่จะสร้างความอับอายด้วย Cool Runnings (1993)
is the last thing you should be concerned about,มันเป็นเรื่องสุดท้ายที่ แกควรกังวล, Mission: Impossible III (2006)
- Nothing to be concerned about governor.มีอะไรผิดปกติเหรอ คุณแจ็คสััน ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงครับ... ...ท่านผู้ตรวจการ Bandidas (2006)
Maybe we should be concerned about other problems as well.บางทีเราควรจะกังวลกับปัญหาอื่นด้วย An Inconvenient Truth (2006)
Should I be concerned about this?ผมควรเป็นห่วงเรื่องนี้ไหม? Ratatouille (2007)
- Nothing to be concerned about.- ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง Numb (2007)
I was told there's nothing to be concerned about.หมอบอกผมมาว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง Numb (2007)
Nothing to be concerned about.ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง Numb (2007)
Nothing to be concerned aboutไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง Do You Take Dexter Morgan? (2008)
But we just got tattoos. Wouldn't we be concerned about bacterial infection?แต่เราเพิ่งสักมา ไม่กลัวติดเชื้อแบคทีเรียเหรอ The Gothowitz Deviation (2009)
Actually, the one they should be concerned about is you.หลายคนก็ห่วง คนนึงที่น่าห่วงคือคุณ Boom Crunch (2009)
It's not your life you should be concerned about.ไม่ใช่ชีวิตเธอหรอกที่ควรเป็นห่วง Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be concerned aboutI cannot help but be concerned about the commercialism of Hollywood movies.
be concerned aboutWhat that fortuneteller said yesterday is nothing to be concerned about.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่วงหาอาทร[V] be concerned with, See also: be concerned about, be anxious about, worry about, Syn. ห่วงใย, Example: พ่อแม่ห่วงหาอาทรลูกอยู่เสมอ
อาวรณ์[V] cling, See also: be concerned about, care, Syn. ห่วงใย, อาลัย, Thai definition: คิดกังวลถึง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทะยาทะแยแส[V] be generous, See also: be concerned about, be interested in, care for, Syn. แยแส, เอื้อเฟื้อ, เอาใจใส่, Thai definition: เอาใจใส่เป็นพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วง[v.] (huang) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about   FR: être concerné par ; s'en faire

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱面子[ài miàn zǐ, ㄞˋ ㄇㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] be concerned about face-saving; be sensitive about one's reputation, #45,238 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about [Add to Longdo]
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
一切気にならない[いっさいきにならない, issaikininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P) [Add to Longdo]
気にかける;気に掛ける[きにかける, kinikakeru] (exp,v1,vt) to weigh on one's mind; to trouble one's heart; to be concerned about; to worry about [Add to Longdo]
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P) [Add to Longdo]
全然気にならない[ぜんぜんきにならない, zenzenkininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
頭を痛める[あたまをいためる, atamawoitameru] (exp,v1) to be concerned about [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top