Search result for

be concerned about

(28 entries)
(0.6435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be concerned about-, *be concerned about*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But we just got tattoos. Wouldn't we be concerned about bacterial infection?แต่เราเพิ่งสักมา ไม่กลัวติดเชื้อแบคทีเรียเหรอ The Gothowitz Deviation (2009)
Actually, the one they should be concerned about is you.หลายคนก็ห่วง คนนึงที่น่าห่วงคือคุณ Boom Crunch (2009)
It's not your life you should be concerned about.ไม่ใช่ชีวิตเธอหรอกที่ควรเป็นห่วง Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
So, nothing to be concerned about?ดังนั้น ไม่มีอะไร ที่เราต้องกังวลสินะ? ระเบิดเวลารึเปล่า? Visitation (2010)
No, I'm fine. Please don't be concerned about me.ข้าสบายดีค่ะ อย่าสนใจข้าเลยค่ะ Dong Yi (2010)
It's not something you should be concerned about.มันไม่ใช่เรื่องของนาย Episode #1.12 (2010)
I didn't do it hoping to gain something so please don't be concerned about it.ข้าไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเพราะฉนั้นไม่ต้องกังวลค่ะ Kim Soo Ro (2010)
It's natural to be concerned about him and want to make sure he's okay.มันเป็นธรรมชาติที่คุณจะสื่อถึงเค้า และอยากที่จะแน่ใจว่าเค้าไม่เป็นไร The Lies Ill-Concealed (2011)
In fact, he may not even be concerned about whether he's leaving any evidence.ที่จริงแล้วเขาอาจไม่สนใจด้วยซ้ำ ว่าเขาทิ้งหลักฐานไว้หรือไม่ Sense Memory (2011)
The moment you are wandering around the streets aimlessly, that's when I'll be concerned about you.เมื่อไหร่ที่นายกำลังหลงทาง ไร้จุดหมายอยู่กลางถนน เมื่อนั้นแหละที่ฉันจะเป็นห่วง With Friends Like These (2011)
And for the record, I never bought Jason's whole act-- hanging around here, pretending to be concerned about at-risk youth, using your brother to get to you.และจะบอกให้, ฉันไม่เคยเชื่อการกระทำของเจสันหรอก เดินไปมาแถวนี้ ทำเป็นสนใจปัญหาวัยรุ่นน่ะ เขาใช้น้องชายเธอเพื่อเข้าถึงตัวเธอ Touched by an 'A'-ngel (2011)
He was concerned about Bridget. Well, now there's reason to be concerned about him... he's missing.ตอนนี้คงต้องเป็นห่วงเขา เขาหายไป Oh Gawd, There's Two of Them? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be concerned aboutI cannot help but be concerned about the commercialism of Hollywood movies.
be concerned aboutWhat that fortuneteller said yesterday is nothing to be concerned about.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่วงหาอาทร[V] be concerned with, See also: be concerned about, be anxious about, worry about, Syn. ห่วงใย, Example: พ่อแม่ห่วงหาอาทรลูกอยู่เสมอ
อาวรณ์[V] cling, See also: be concerned about, care, Syn. ห่วงใย, อาลัย, Thai definition: คิดกังวลถึง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทะยาทะแยแส[V] be generous, See also: be concerned about, be interested in, care for, Syn. แยแส, เอื้อเฟื้อ, เอาใจใส่, Thai definition: เอาใจใส่เป็นพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วง[v.] (huang) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about   FR: être concerné par ; s'en faire

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about [Add to Longdo]
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
一切気にならない[いっさいきにならない, issaikininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P) [Add to Longdo]
気にかける;気に掛ける[きにかける, kinikakeru] (exp,v1,vt) to weigh on one's mind; to trouble one's heart; to be concerned about; to worry about [Add to Longdo]
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P) [Add to Longdo]
全然気にならない[ぜんぜんきにならない, zenzenkininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
頭を痛める[あたまをいためる, atamawoitameru] (exp,v1) to be concerned about [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱面子[ài miàn zǐ, ㄞˋ ㄇㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] be concerned about face-saving; be sensitive about one's reputation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top