ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ว่าด้วย

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ว่าด้วย-, *ว่าด้วย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่าด้วย[V] deal with, See also: be concerned with, be about, be related to, speak about, Syn. เกี่ยวกับ, กล่าวถึง, Example: บทความนี้เป็นกรณีศึกษาว่าด้วยแนวความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ว่าด้วยบ. เกี่ยวกับ เช่น วารสารชุดนี้ว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรม กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Re (L.)ว่าด้วย, เกี่ยวกับเรื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've listened to the testimony, had the law interpreted as it applies in this case.ที่คุณได้ฟังคำให้มีกฎหมายว่าด้วยการตีความว่าจะนำไปใช้ในกรณีนี้ 12 Angry Men (1957)
You'll be older, tooคุณจะเก่ากว่าด้วย Yellow Submarine (1968)
Probably sings better too.แล้วก็ร้องเพลงเก่งกว่าด้วย The Bodyguard (1992)
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ Ghost in the Shell (1995)
I am afforded the right to speak in my own defense, sir, by the Constitution of the United States.เดียวกันว่าด้วยการประกันเสรีภาพของผม ไม่ต้องยกรัฐธรรมนูญมาพูดกับผมเลย Good Will Hunting (1997)
It's over 100 feet longer than Mauretania, and far more luxurious.มันยาวกว่าตั้ง 100 ฟุต แล้วยังหรูหรากว่าด้วย Titanic (1997)
I'm coming back, my love... by any means I can, tomorrow morning if I'm able.ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม อาจเป็นพรุ่งนี้เช้าถ้าฉันทำได้ The Red Violin (1998)
In a few hours, he will be 200 years old which means with the exception of Methuselah and other biblical figures Andrew is the oldest living human being in recorded history.ในอีก 2-3 ชั่วโมง เขาจะมีอายุ 200 ปี ซึ่งหมายความว่าด้วยข้อยกเว้นจาก Bicentennial Man (1999)
"Concerning Hobbits.""ว่าด้วย... ฮ๊อบบิท." The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
They were protected by tradition and public regulation.โดยได้รับการคุ้มครองจากจารีตประเพณี และกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม ปัญหาว่าด้วยขอบเขต The Corporation (2003)
With deregulation privatization free trade what we're seeing is yet another enclosure and if you like private taking of the commons.ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การลดข้อบังคับ การแปรรูป การค้าเสรี (เอเลน เบอร์นาร์ด ผู้อำนวยการบริหาร โครงการสหภาพแรงงาน, ฮาร์วาร์ด) ทั้งหมดนี้คือการล้อมเขตที่ดินในอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า การยึดสมบัติส่วนรวมมาเป็นของส่วนบุคคล The Corporation (2003)
They ask why.ตำรวจถามว่าทำไม คุณตอบว่าด้วยเหตุผลส่วนตัว I Heart Huckabees (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่าด้วย[v.] (wādūay) EN: deal with ; talk about   FR: concerner ; toucher
ว่าด้วย[X] (wādūay) EN: concerning ; regarding ; about ; on   FR: concernant ; relatif à

English-Thai: Longdo Dictionary
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ (information) ฯ อนึ่ง ศัพท์นี้ในภาษาไทยมีใช้กันอยู่หลายคำ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
conchology(คองคอล'โลจี) n. วิชาว่าด้วยสัตว์ประเภทหอย
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้
dietetics(ไดอิเทท'ทิคซฺ) n. โภชนาการ,วิชาว่าด้วยการควบคุมอาหารการกินและการเตรียมอาหารพิเศษ, See also: dietetic adj. ดูdietetics dietical adj. ดูdietetics
dioptricadj. เกี่ยวกับวิชาว่าด้วยการหักเหของแสง
do(ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ
edaphologyn. ดินวิทยา,วิชาว่าด้วยดิน
embryology(เอมบริออล'ละจี) n. วิชาว่าด้วย embryo (ดู), See also: embryologic adj. ดูembryology embryological adj. ดูembryology

English-Thai: Nontri Dictionary
entomology(n) กีฏวิทยา,วิชาว่าด้วยแมลง
etymology(n) นิรุกติศาสตร์,วิชาว่าด้วยประวัติที่มาของคำ
eugenics(n) สุพันธุศาสตร์,วิชาว่าด้วยการส่งเสริมมนุษยชาติให้ดีขึ้น
geodesy(n) คณิตศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยสัณฐานและมิติของโลก
ichthyology(n) สัตวศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยปลา
metaphysical(adj) เกี่ยวกับปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ
metaphysics(n) ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ
phonics(n) วิชาว่าด้วยเสียงพูด
respecting(pre) ว่าด้วย,เกี่ยวกับ,ในกรณี
topographical(adj) เกี่ยวกับภูมิประเทศ,ว่าด้วยภูมิประเทศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top