ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atheling

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atheling-, *atheling*, athel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา atheling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *atheling*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atheling(แอธ'ธะลิง) n. บุคคลที่มีเชื้อพระวงศ์, เจ้าชาย (prince , nobleman)
szombathely(ซอม' บาทเฮ) n. ชื่อเมืองในภาคตะวันตกของฮังการี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pancreathelcosisแผลเปื่อยตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Sam, do you know the Athelas plant? -Athelas?-เเซม รู้จักต้นอะธีล้าสมั้ย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Not only does he excel in atheletics, but he is in every facet one of our most outstanding students,เค้าไม่มีเพียงมีค่ากับวงการกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นยอดในบรรดานักเรียนเก่งๆ Fly, Daddy, Fly (2006)
Soup turns quickly into energy, so atheletes eat meat on the night before their competition.ซุปเปลี่ยนเป็นพลังงานอยางรวดเร็ว พวกนักกีฬาเค้าก็เลยกินเนื้อ ก่อนวันแข่งขัน Fly, Daddy, Fly (2006)
Athelas.Athelas The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Athelas.Athelas The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Give Athelstan a drink.นำเครื่องดื่มให้เอเทลสแตนหน่อยสิ Sacrifice (2013)
You are surely not tired, Athelstan.เจ้าแน่ใจนะว่ายังไม่เหนื่อย เอเทลสแตน Sacrifice (2013)
Athelstan, I want you to meet someone.เอเทลสแตน ข้าต้องการให้เจ้าเจอกับใครบางคน Sacrifice (2013)
Athelstan, come.เอเทลสแตน มานี่สิ Sacrifice (2013)
Athelstan?เอเทลสแตน All Change (2013)
Go ask our math teacher.Frag unseren Mathelehrer! Young Törless (1966)
You'd better sit down, Billy.Setz dich lieber. Ich fühle mich sonst wie deine Mathelehrerin. California Suite (1978)
What if Cedric marries you to the noble hog, Athelstane?Und wenn Cedric Euch mit Athelstane, dem edlen Schwein, vermählt? Ivanhoe (1982)
-Where is Athelstane?-Wo ist Athelstane? Ivanhoe (1982)
It is my intention that she marry this gallant and noble knight, Athelstane, the last of the royal line of Saxons.Ich will sie mit diesem stattlichen und edlen Ritter Athelstane vermählen, dem Letzten der königlichen Familie der Sachsen. Ivanhoe (1982)
Up, noble Athelstane.Auf, edler Athelstane. Ivanhoe (1982)
Cedric of Rotherwood, the Lady Rowena and the noble knight, Athelstane.Cedric von Rotherwood, die Lady Rowena und der edle Ritter Athelstane. Ivanhoe (1982)
With his ward, the Lady Rowena and the noble Athelstane.Mit Rowena, seinem Mündel und dem edlen Athelstane. Ivanhoe (1982)
The noble Athelstane.Den edlen Athelstane. Ivanhoe (1982)
"Lady Rowena, Athelstane and their serfs and bondsmen.""Lady Rowena, Athelstane und ihre Bediensteten und Getreuen." Ivanhoe (1982)
Wamba, I will grant your request, but I want you to make this change of garments with Athelstane instead of with me.Wamba, ich nehme deine Bitte an, aber ich will, dass du mit Athelstane statt mit mir die Kleidung tauschst. Ivanhoe (1982)
The son of Witless dying to save Athelstane?Der Sohn des Witless stirbt, um Athelstane zu retten? Ivanhoe (1982)
The fathers of Athelstane were monarchs of England.Athelstanes Väter waren englische Monarchen. Ivanhoe (1982)
Athelstane, farewell.Athelstane, lebt wohl. Ivanhoe (1982)
Athelstane!Athelstane! Ivanhoe (1982)
Athelstane!Athelstane! Ivanhoe (1982)
-Where in God's name is Athelstane?-Wo in Gottes Namen ist Athelstane? Ivanhoe (1982)
All the future of the Saxons perish with Athelstane.Die Zukunft der Sachsen verschwindet mit Athelstane. Ivanhoe (1982)
We would be honoured to have you join us for the funeral rites of the brave, departed Athelstane.Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns bei Athelstanes Begräbnisfeier Gesellschaft leisten würdet. Ivanhoe (1982)
Not till she has completed at least two years' mourningErst, wenn sie zwei Jahre Trauer um Athelstane Ivanhoe (1982)
Athelstane, would you kneel to a Norman?Athelstane, ihr kniet vor einem Normannen? Ivanhoe (1982)
-He's my math teacher, I think.- Mein Mathelehrer glaube ich. Supergirl (1984)
We can all sleep a lot easier knowing that the world is safe from renegade arithmetic teacher.Wir alle schlafen besser, wenn die Welt vor Mathelehrern sich ist. Wrong Number (1986)
- The teacher's an idiot.Der Mathelehrer schielt. The Loner (1987)
- Math tutor.- Mathelehrer. Hook (1991)
Nothing says "I Iove you" better than a military antique.Larry Davis war mein Mathelehrer auf der Highschool. Old Money (1991)
I heard it from my algebra teacher.Ich habe es von meinem Mathelehrer erfahren. Oh Where, Oh Where Has My Little Girl Gone? (1991)
Brad, your math tutor must be proud.Dein Mathelehrer ist sicher stolz auf dich. I'm Scheming of a White Christmas (1992)
My math teacher, when I was in high school.Mein Mathelehrer als ich auf dem Gymnasium war. A Pure Formality (1994)
That's my math teacher.Das ist mein Mathelehrer. Serial Mom (1994)
- Your Math teacher was a woman.Du hattest eine Mathelehrerin. Shopping Around (1996)
Careful, the maths teacher!Achtung! Die Mathelehrerin! Love, Math and Sex (1997)
That math teacher, the Gettys case...Dieser Mathelehrer, der Fall Gettys... The Devil's Advocate (1997)
I've always thought that Quark would make a great math teacher. He's so good with numbers.Ich habe schon immer gedacht, dass Quark ein guter Mathelehrer wäre. Children of Time (1997)
No one understood how Mr Lisbon, our Math teacher, had produced such beautiful creatures.Keiner konnte begreifen, wie es Mrs. Lisbon und Mr. Lisbon, unserem Mathelehrer, gelungen war, so schöne Geschöpfe zustande zu bringen! The Virgin Suicides (1999)
They've found a new Math teacher.Dini Flasher sagt, sie hätten einen neuen Mathelehrer eingestellt. The Virgin Suicides (1999)
Luckily your math teacher likes you.Zum Glück mag dich dein Mathelehrer. Crazy (2000)
Your math teacher is really nice.Ich find' das wirklich nett von deinem Mathelehrer. Crazy (2000)
We'll begin with the firemen, then the math teachers and so on in that fashion until everyone is eaten.Mit den Feuerwehrmännern fangen wir an... dann die Mathelehrer... und so weiter auf diese Weise, bis jeder gegessen wurde. A Clone of My Own (2000)
-Sam, do you know the Athelas plant?- Kennst du die Athelas-Pflanze? - Athelas? The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

CMU English Pronouncing Dictionary
RATHEL    R AE1 TH AH0 L
CATHELL    K AE1 TH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Athelney    (n) ˈæθəlnɛɪ (a1 th @ l n ei)

Japanese-English: EDICT Dictionary
木村蜘蛛[きむらぐも;キムラグモ, kimuragumo ; kimuragumo] (n) (uk) Heptathela kimurai (species of burrowing spider) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atheling \Ath"el*ing\ ([a^]th"[e^]l*[i^]ng), n. [AS.
   [ae][eth]eling noble, fr. [ae][eth]ele noble, akin to G. adel
   nobility, edel noble. The word [ae][eth]el, E. ethel, is in
   many AS. proper names, as Ethelwolf, noble wolf; Ethelbald,
   noble bold; Ethelbert, noble bright.]
   An Anglo-Saxon prince or nobleman; esp., the heir apparent or
   a prince of the royal family. [Written also {Adeling} and
   {[AE]theling}.]
   [1913 Webster] Atheneum

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top