ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

souse

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -souse-, *souse*
Possible hiragana form: そうせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
souse[VT] ดอง, Syn. pickle, marinate
souse in[PHRV] แช่ใน, See also: ชุ่มด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
souse(เซาซฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,แช่,กดน้ำ,สาดน้ำ,จิ้ม,ลวก,ชง,โกรก,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,น้ำจิ้ม,ขี้เมา., Syn. ret,steep,drench

English-Thai: Nontri Dictionary
souse(n) ผักดอง,น้ำสำหรับดอง,อาหารแช่เกลือ,น้ำจิ้ม
souse(vt) จุ่ม,แช่น้ำ,ดอง,จิ้ม,ลวก,ทำให้เปียกชุ่ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You douse and you souse Rub and you sсrubคุณดับและกดน้ำ และคุณถูขัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
souseOne day Souseki Natsume was lost in London.
souseThat couple gets soused nearly every night.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กดน้ำ[v. exp.] (kot nām) EN: duck ; push down into the water ; dive ; dip ; souse   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
souse (v) sˈaus (s au1 s)
soused (v) sˈaust (s au1 s t)
souses (v) sˈausɪz (s au1 s i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
創世記[そうせいき, souseiki] (n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
塑性[そうせい, sousei] (n ) Plasticity ความสามารถเปลี่ยนรูปได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse [Add to Longdo]
シャム双生児[シャムそうせいじ, shamu souseiji] (n) Siamese twins [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] (n) {comp} rate based congestion control [Add to Longdo]
一卵性双生児[いちらんせいそうせいじ, ichiranseisouseiji] (n) identical twins [Add to Longdo]
運送船[うんそうせん, unsousen] (n) freighter; cargo vessel [Add to Longdo]
液相成長[えきそうせいちょう, ekisouseichou] (n) (See 液相エピタキシー) liquid (phase) deposition; liquid (phase) epitaxy [Add to Longdo]
仮想接続[かそうせつぞく, kasousetsuzoku] (n) {comp} virtual connection [Add to Longdo]
仮想専用網[かそうせんようもう, kasousenyoumou] (n) {comp} virtual private network [Add to Longdo]
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] (n) {comp} hierarchical constraint set [Add to Longdo]
乾燥性前鼻炎[かんそうせいぜんびえん, kansouseizenbien] (n) rhinitis sicca anterior [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control [Add to Longdo]
仮想接続[かそうせつぞく, kasousetsuzoku] virtual connection [Add to Longdo]
仮想専用網[かそうせにょうもう, kasousenyoumou] virtual private network [Add to Longdo]
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set [Add to Longdo]
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] hierarchy of name of corporate body [Add to Longdo]
転送穿孔翻訳機[てんそうせんこうほんやくき, tensousenkouhonyakuki] transfer interpreter [Add to Longdo]
伝送制御拡張[でんそうせいぎょかくちょう, densouseigyokakuchou] datalink escape (DLE) [Add to Longdo]
伝送制御文字[でんそうせいぎょもじ, densouseigyomoji] transmission control character [Add to Longdo]
輻輳制御[ふくそうせいぎょ, fukusouseigyo] (collision) congestion control [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
双生児[そうせいじ, souseiji] Zwillinge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sous \Sous\, Souse \Souse\ (F. s[=oo]; colloq. Eng. sous), n.
   A corrupt form of Sou. [Obs.] --Colman, the Elder.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Souse \Souse\, n. [OF. sausse. See {Sauce}.] [Written also
   {souce}, {sowce}, and {sowse}.]
   1. Pickle made with salt.
    [1913 Webster]
 
   2. Something kept or steeped in pickle; esp., the pickled
    ears, feet, etc., of swine.
    [1913 Webster]
 
       And he that can rear up a pig in his house,
       Hath cheaper his bacon, and sweeter his souse.
                          --Tusser.
    [1913 Webster]
 
   3. The ear; especially, a hog's ear. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. The act of sousing; a plunging into water.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Souse \Souse\, v. t. [imp. & p. p. {Soused}; p. pr. & vb. n.
   {Sousing}.] [Cf. F. saucer to wet with sauce. See {Souse}
   pickle.]
   1. To steep in pickle; to pickle. "A soused gurnet." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To plunge or immerse in water or any liquid.
    [1913 Webster]
 
       They soused me over head and ears in water.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To drench, as by an immersion; to wet throughly.
    [1913 Webster]
 
       Although I be well soused in this shower.
                          --Gascoigne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Souse \Souse\, n.
   A drunkard. [slang]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Souse \Souse\, adv.
   With a sudden swoop; violently. --Young.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Souse \Souse\, v. i. [Probably fr. OF. sors, p. p. of sordre to
   rise, and first used of an upward swood, then of a swoop in
   general, but also confused with {Souse}, v. t. See {Source}.]
   To swoop or plunge, as a bird upon its prey; to fall
   suddenly; to rush with speed; to make a sudden attack.
   [1913 Webster]
 
      For then I viewed his plunge and souse
      Into the foamy main.           --Marston.
   [1913 Webster]
 
      Jove's bird will souse upon the timorous hare. --J.
                          Dryden. Jr.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Souse \Souse\, v. t.
   To pounce upon. [R.]
   [1913 Webster]
 
      [The gallant monarch] like eagle o'er his serie towers,
      To souse annoyance that comes near his nest. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Souse \Souse\, n.
   The act of sousing, or swooping.
   [1913 Webster]
 
      As a falcon fair
      That once hath failed or her souse full near.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 souse
   n 1: a person who drinks alcohol to excess habitually [syn:
      {alcoholic}, {alky}, {dipsomaniac}, {boozer}, {lush},
      {soaker}, {souse}]
   2: pork trimmings chopped and pickled and jelled
   3: the act of making something completely wet; "he gave it a
     good drenching" [syn: {drenching}, {soaking}, {souse},
     {sousing}]
   v 1: cover with liquid; pour liquid onto; "souse water on his
      hot face" [syn: {drench}, {douse}, {dowse}, {soak}, {sop},
      {souse}]
   2: immerse briefly into a liquid so as to wet, coat, or
     saturate; "dip the garment into the cleaning solution"; "dip
     the brush into the paint" [syn: {dunk}, {dip}, {souse},
     {plunge}, {douse}]
   3: become drunk or drink excessively [syn: {souse}, {soak},
     {inebriate}, {hit it up}]
   4: cook in a marinade; "souse herring"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top