Search result for

sot

(79 entries)
(0.0913 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sot-, *sot*.
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[sot4] (n ) เชือก, ด้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sote (vt ) ผัดเพียงเล็กน้อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sot    [N] คนขี้เมา, Syn. drunkard, drunk, Ant. abstainer, teetotaler
sottish    [ADJ] เมา, See also: ดื่มเหล้าจัด
sotto voce    [ADV] เสียงค่อย, See also: เสียงเบา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sotto in suภาพมองแหงน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sotoshuนิกายโซโต (องค์การ) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anisotropic(แอนนิโซโทร' ฟิค) adj. ซึ่งมีคุณสมบัติที่ต่างกันทางกายภาพ และตามแกนยาวที่ต่างกัน -anisotropy n.
besot(บิซอท') {besotted,besotting,besots} vt. ทำให้มึนงง,ทำให้งงงวย,ทำให้หลงใหล, See also: besotedly adj. ดูbesot besotedness n. ดูbesot, Syn. stupefy
creosote(ครี'อะโซท) n. ยาฆ่าเชื้อและกันผุชนิดหนึ่งเป็นของเหลวที่เป็นสารผสมของphenols
esoteric(เอสซะเทอ'ริค) adj. ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ซึ่งรู้เฉพาะไม่กี่คน,ซึ่งรู้ในวงจำกัด., Syn. profound
isotonic(ไอซะทอน'นิค) adj. เกี่ยวกับการละลายที่มีความดันออสโมซิสเท่ากัน
isotope(ไอ'โซโทพฺ) n. ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่น้ำหนักอะตอมและประจุไฟฟ้าisotopeหลายชนิดที่มีกัมมันตภาพรังสี
massotherapy(แมสโซเธอ'ระพี) n. นวดบำบัด., See also: massotherapist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sot(n) คนขี้เมา,คนขี้เหล้า
sottish(adj) ติดเหล้า,ขี้เหล้า
besot(vt) ทำให้งง,ทำให้มึนงง,ทำให้หลงใหล
besotted(adj) โง่,งมงาย,หลงใหล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
ไอโซโทป[n.] (aisōthōp) EN: isotope   FR: isotope [m]
จังหวัดยโสธร[n. prop.] (Jangwat Yasōthøn) EN: Yasothon province   FR: province de Yasothon [f]
ข่าวสด [TM] (Khāo Sot) EN: Khao Sot   FR: Khao Sot [m]
ขี้เมา[n.] (khīmao = khīmāo) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber   FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
คนบ้า[n. exp.] (khon bā) EN: madman ; insane person ; maniac   FR: fou [m] ; folle [f] ; sot [m] ; sotte [f] ; enragé [m] ; enragée [f] ; obsédé [m] ; obsédée [f]
นครศรีธรรมราช[n. prop.] (Nakhøn Sī Thammarāt) EN: Nakhon Si Thammarat (Soth)   FR: Nakhon Si Thammarat (Sud)
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant   FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud
ประเทศเลโซโท[n. exp.] (Prathēt Lēsōthō) EN: Lesotho   
ติ๊งต๊อง[adj.] (ting tøng) EN: crazy (inf.)   FR: sot (inf.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOTO    S OW1 T OW0
SOTAK    S OW1 T AH0 K
SOTTI    S OW1 T IY0
SOTER    S OW1 T ER0
SOTELO    S OW0 T EH1 L OW0
SOTTILE    S OW1 T AH0 L
SOTHEBY    S AA1 TH AH0 B IY0
SOTELLO    S OW0 T EH1 L OW0
SOTOLONGO    S OW0 T OW0 L OW1 NG G OW0
SOTOMAYOR    S OW0 T OW0 M EY0 AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sot    (n) (s o1 t)
sots    (n) (s o1 t s)
Sotho    (n) (s uu1 t uu)
Sothos    (n) (s uu1 t uu z)
sottish    (j) (s o1 t i sh)
sottishly    (a) (s o1 t i sh l ii)
sotto voce    (a) - (s o2 t ou - v ou1 ch ii)
sottishness    (n) (s o1 t i sh n @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
卒業[そつぎょう, sotsugyou] (n) การจบการศึกษา

Japanese-English: EDICT Dictionary
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[, sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
そつ[, sotsu] (n) (1) slip-up; miss; (2) waste; wasteful or pointless action [Add to Longdo]
ちっとやそっと[, chittoyasotto] (exp) small amount; bit; smidgen [Add to Longdo]
に沿って[にそって, nisotte] (exp,adv) along; parallel to; in accordance with [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
もそっと[, mosotto] (adv) a little more [Add to Longdo]
アイソタイプ[, aisotaipu] (n) isotype [Add to Longdo]
アイソタクチックポリオレフィン[, aisotakuchikkuporiorefin] (n) isotactic polyolefin [Add to Longdo]
アイソタクチックポリプロピレン[, aisotakuchikkuporipuropiren] (n) isotactic polypropylene [Add to Longdo]
アイソトープ[, aisoto-pu] (n) isotope [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所多[Suǒ duō, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄛ, ] Soto [Add to Longdo]
苏富比[Sū fù bǐ, ㄙㄨ ㄈㄨˋ ㄅㄧˇ, / ] Sotheby's auction house [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外付け[そとづけ, sotoduke] external (a-no) [Add to Longdo]
外枠[そとわく, sotowaku] border [Add to Longdo]
使用率パラメータ制御[しようそつパラメータせいぎょ, shiyousotsu parame-ta seigyo] user parameter control (UPC) [Add to Longdo]
等方写像[とうほうしゃぞう, touhoushazou] isotropic mapping [Add to Longdo]
複素定数[ふくそていすう, fukusoteisuu] complex constant [Add to Longdo]
ソーテック[そーてっく, so-tekku] SOTEC [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そつ, sotsu] KNECHT, GEMEINER SOLDAT, BEENDEN, ENDEN [Add to Longdo]
卒倒[そっとう, sottou] Ohnmacht [Add to Longdo]
卒業[そつぎょう, sotsugyou] Schulabschluss, Universitaetsabschluss [Add to Longdo]
卒業証書[そつぎょうしょうしょ, sotsugyoushousho] Abgangszeugnis [Add to Longdo]
卒業試験[そつぎょうしけん, sotsugyoushiken] Abschlusspruefung [Add to Longdo]
外堀[そとぼり, sotobori] aeusserer_Burggraben [Add to Longdo]
疎通[そつう, sotsuu] Einverstaendnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sot \Sot\, n. [F., fr. LL. sottus; of unknown origin, cf. Ir.
   sotal pride, soithir proud, or Chald. & NHeb. shoten
   foolish.]
   1. A stupid person; a blockhead; a dull fellow; a dolt.
    [Obs.] --outh.
    [1913 Webster]
 
       In Egypt oft has seen the sot bow down,
       And reverence some d?ified baboon.  --Oldham.
    [1913 Webster]
 
   2. A person stupefied by excessive drinking; an habitual
    drunkard. "A brutal sot." --Granville.
    [1913 Webster]
 
       Every sign
       That calls the staring sots to nasty wine.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sot \Sot\, a.
   Sottish; foolish; stupid; dull. [Obs.] "Rich, but sot."
   --Marston.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sot \Sot\, v. t.
   To stupefy; to infatuate; to besot. [R.]
   [1913 Webster]
 
      I hate to see a brave, bold fellow sotted. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sot \Sot\, v. i.
   To tipple to stupidity. [R.] --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sot
   n 1: a chronic drinker [syn: {drunkard}, {drunk}, {rummy},
      {sot}, {inebriate}, {wino}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sot [so]
   fool
   dull; stupid
   addled; foolish; stupid
   fool
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 sot
   soot
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top