ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inebriant

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inebriant-, *inebriant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inebriant[ADJ] ซึ่งทำให้มึนเมา, See also: ซึ่งทำให้เคลิบเคลิ้ม, Syn. alcoholic, hard, Ant. nonalcoholic
inebriant[N] สิ่งที่ทำให้มึนเมา, See also: ของมึนเมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inebriant(อินอี'บริเอินทฺ) adj. ซึ่งทำให้ (มึนเมา,เบิกบานใจ,เคลิบเคลิ้ม) n. ของมึนเมา, Syn. intoxicating

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inebriant๑. ทำให้มึนเมา๒. ของมึนเมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inebriant \In*e"bri*ant\, a. [L. inebrians, p. pr. of inebriare.
   See {Inebriate}.]
   Intoxicating.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inebriant \In*e"bri*ant\, n.
   Anything that intoxicates, as opium, alcohol, etc.; an
   intoxicant. --Smart.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inebriant
   n 1: a liquor or brew containing alcohol as the active agent;
      "alcohol (or drink) ruined him" [syn: {alcohol}, {alcoholic
      drink}, {alcoholic beverage}, {intoxicant}, {inebriant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top