Search result for

ก๊ง

(38 entries)
(0.0584 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก๊ง-, *ก๊ง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ก๊งถอดจิต[แก๊งถอดจิต] (n ) คนถอดจิตที่คิดอัปรีย์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก๊ง[V] drink wine, See also: drink (alcohol), imbibe, Syn. ดื่มเหล้า, Example: แกทำกับข้าวฝีมือเยี่ยมยอดมากยิ่งเสริมให้พวกเราก๊งกันหนักขึ้น, Thai definition: (ปาก) ดื่ม (ใช้แก่เหล้า) เช่น ก๊งเหล้า
ก๊ง[CLAS] cup, See also: measuring glass, peg, Syn. ถ้วยตวง, Example: เหล้า 1 ก๊งจะมีปริมาณเท่ากับ 1 ถ้วยเล็ก, Thai definition: หน่วยตวงเหล้าโรงเป็นต้นตามวิธีประเพณี 1 ก๊งเท่ากับ 50 ลูกบาศกเซ็นติเมตร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก่งก. ทำให้งอเป็นรูปโค้ง, ทำให้โค้ง, เช่น ก่งศร ก่งคอ, โก่ง ก็ว่า. ว. โค้ง เช่น คิ้วก่ง, โก่ง ก็ว่า.
ก้งว. ลาย, ด่าง, เช่น แมวก้ง ผ้าตาก้ง (คือ ผ้าตาโต ๆ ที่มีสีต่าง ๆ กัน).
ก๊งก. ดื่ม (ใช้แก่เหล้า) เช่น ก๊งเหล้า.
ก๊งน. หน่วยตวงเหล้าโรงเป็นต้นตามวิธีประเพณี ๑ ก๊ง เท่ากับ ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร.
ก้งฉ่าย, ก๊งฉ่ายน. ผักกาดเขียวปลีดองหวาน.
ก้งโค้งก. โก่งก้นให้โด่ง, โน้มตัวลงยกก้นให้สูงขึ้น, โก้งโค้ง ก็ว่า.
ขึ้น ๑ก่ง เช่น ขึ้นธนู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Selling mostly to truckers, some of the Mexi gangs.ขายให้พวกขับรถบรรทุกเป็นส่วนมาก บ้างก็ขายให้แก๊งแม็คซี่ Pilot (2008)
Let's hope they're not the last gang who tried to take this bank.หวังว่าพวกนี้ไม่ใช่แก๊งที่แล้ว ที่พยายามจะเข้าไปปล้นธนาคารนะ The Bank Job (2008)
If I don't do anything, I will be blamed for killing Teuk Jae's gang as well as blowing up the palace.ถ้าข้าไม่ทะอะไรซักอย่าง ข้าก็จะโดนกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าแก๊งทึกเจพอๆกับการระเบิดพระราชวัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I have been looking for the men who killed Teuk Jae's gang.ข้ากำลังตามหาคนที่ฆ่าแก๊งทึกเจอยู่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
He knows I hired Teuk Jae's gang to get money for the exam.เขารู้ว่าข้าจ้างแก๊งทึกเจ เพื่อที่จะเอาเงินไปใช้ในการสอบ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
When it's winter, we'll leave Hanyang with our gangs.พอเข้าฤดูหนาว พวกเราก็จะไปจากฮันยางพร้อมแก๊งเรา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Are you in our gang now?เจ้าอยู่ในแก๊งเราแล้วใช่ไหมเนี่ย? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Come on, that crew stuff isn't real.ไม่เอาน่า.. มีที่ไหนกันกลุ่มแก๊งค์ อะไรนั่นอะ Superhero Movie (2008)
...nerds, emos,นั่น.. แก๊งเด็กทึ่ม... แก๊งค์ติสซ์แตก Superhero Movie (2008)
Frodos, the Scarface society the sexual predators.ก๊งโฟรโด แก๊งค์เจ้าพ่อ แก๊งนักล่าพรหมจรรย์ อืมมมมมมม Superhero Movie (2008)
- Am I in? - No.ชั้นร่วมแก๊งค์ด้วยได้ยัง? Superhero Movie (2008)
One man or the entire Mob? He can wait.คนเดียวกับรวบทั้งแก๊งค์ โจ๊กเกอร์รอได้ The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่ง[n.] (kong) EN: stretch ; extend ; raise   FR: arquer ; courber ; couder ; recourber ; tendre
ก๊ง[n.] (kong) EN: peg of liquor   
ก๊ง[v.] (kong) EN: drink wine ; drink alcohol ; imbibe   
ก๋ง[n.] (kong) EN: grandfather   FR: grand-père [m]
ก่งก๊ง[adj.] (kong-kong) EN: stunned ; dazed ; confused   
ก่งตูด[v. exp.] (kong tūt) EN: raise one's bottom   
ก้งโค้ง[v.] (kongkhōng) EN: bend down ; bend over ; stoop down/over   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chieftain(ชีฟ'เทิน) หัวหน้าคณะ,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าแก๊ง, See also: cy, ship n.
gang(แกง) n. กลุ่ม,แก๊ง,พวก,หมู่,หมู่โจร,พวกโจร,ชุด,หน่วย,ระยะทาง. vt.,vi. จัดเป็นกลุ่ม,กลายเป็นกลุ่ม. -Phr. (gang up (on) รวมกลุ่มกันต่อต้าน), Syn. band,horde,crew
gangstern. สมาชิกของแก๊งอาชญา, Syn. criminal,racketeer
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
mobster(มอบ`สเทอะ) n.สมาชิกแก๊งอาชญากร
ringleader(ริง'ลีเดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้าแก๊ง,

English-Thai: Nontri Dictionary
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
gang(n) คณะ,พวก,หมู่คน,ชุด,กลุ่ม,แก๊ง,พวกโจร
ringleader(n) หัวโจก,ผู้นำ,หัวหน้าแก๊ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top