ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-acquit-

AH0 K W IH1 T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acquit, *acquit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquit[VT] จ่ายคืน
acquit[VT] ทำให้ปราศจากข้อผูกพัน, See also: ทำให้ปราศจากภาระ
acquit[VT] ประกาศว่าไม่มีความผิด, See also: ประกาศว่าพ้นผิด, Syn. exonerate, clear, absolve
acquit[VT] ประพฤติตัว, Syn. behave, conduct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free

English-Thai: Nontri Dictionary
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquit๑. ปล่อยตัว (จำเลย)๒. ปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How you acquit yourselves over the next 48 hours will determine how you are judged for the rest of your lives.ท่าทีปฎิบัติในต่อไปข้างหน้าอีก 48 ชั่วโมงนี้.. จะเป็นสิ่งที่จะตัดสินคุณไปตลอดชีวิต.. The Great Raid (2005)
Said that they'd acquit him of murder if they were on a juryบอกว่าพวกเค้าจะตัดสินว่าหมอไม่ผิด ถ้าได้เป็นลูกขุน You Don't Know Jack (2010)
Well, how can I acquit myself?จะให้ฉันแก้ตัวยังไง All My Children (2012)
But if you turn your back on Lieutenant Mills, how will you acquit yourself a good man when Ro'kenhrontyes comes to you in your dreams.แต่ถ้าหากคุณหันหลังให้ผู้หมวดมิลส์ คุณจะยกโทษให้ตัวเองเป็นคนดีได้ยังไง เมื่อตอนที่โรคโรนเทยสมาหาคุณในฝันของคุณ For the Triumph of Evil (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acquitHe acquitted himself admirably at the track meet.
acquitHe acquitted himself well.
acquitHe was acquitted.
acquitIn the absence of definite evidence he was acquitted.
acquitThe accused was acquitted on two of the charges.
acquitThe court acquitted him of the charge of murder.
acquitThe jury acquitted him of the crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกฟ้อง[V] dismiss, See also: acquit, Example: ศาลยกฟ้องเธอเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ, Thai definition: พิพากษาให้คดีตกไป โดยไม่บังคับให้เป็นไปตามคำฟ้องของโจทก์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิพากษาให้ปล่อย[v. exp.] (phiphāksā hai plǿi) EN: acquit   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACQUIT AH0 K W IH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquit (v) ˈəkwˈɪt (@1 k w i1 t)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquit \Ac*quit"\, p. p.
   Acquitted; set free; rid of. [Archaic] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquit \Ac*quit"\, v. t. [imp. & p. p. {Acquitted}; p. pr. & vb.
   n. {Acquitting}.] [OE. aquiten, OF. aquiter, F. acquitter; ?
   (L. ad) + OF. quiter, F. quitter, to quit. See {Quit}, and
   cf. {Acquiet}.]
   1. To discharge, as a claim or debt; to clear off; to pay
    off; to requite.
    [1913 Webster]
 
       A responsibility that can never be absolutely
       acquitted.              --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To pay for; to atone for. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To set free, release or discharge from an obligation,
    duty, liability, burden, or from an accusation or charge;
    -- now followed by of before the charge, formerly by from;
    as, the jury acquitted the prisoner; we acquit a man of
    evil intentions.
    [1913 Webster]
 
   4. Reflexively:
    (a) To clear one's self. --Shak.
    (b) To bear or conduct one's self; to perform one's part;
      as, the soldier acquitted himself well in battle; the
      orator acquitted himself very poorly.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To absolve; clear; exonerate; exonerate; exculpate;
     release; discharge. See {Absolve}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquit
   v 1: pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was
      cleared of the murder charges" [syn: {acquit}, {assoil},
      {clear}, {discharge}, {exonerate}, {exculpate}] [ant:
      {convict}]
   2: behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he
     bore himself with dignity"; "They conducted themselves well
     during these difficult times" [syn: {behave}, {acquit},
     {bear}, {deport}, {conduct}, {comport}, {carry}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 acquit /aki/ 
  acknowledgement; receipt

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top