ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

免罪

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -免罪-, *免罪*
Japanese-English: EDICT Dictionary
免罪[めんざい, menzai] (n) acquittal; pardon; papal indulgence [Add to Longdo]
免罪[めんざいふ, menzaifu] (n) indulgence [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a "Get Out Of Jail Free" card.[CN] 这是面免罪金牌 Mad Max (1979)
"In absolution, the burden of guilt...[CN] "为了免罪,罪孽的负担... The Order (2003)
You can grovel and crawl for sin but not to save your soul?[CN] 你可求免罪,但不是救赎灵 Malcolm X (1992)
A sign of the cross, some nonsense in Latin... and I'm vaccinated against sin.[CN] 划个十字 说点无意义的拉丁语... 给我免罪的预防接种 Scent of a Woman (1974)
When the ship was being decommissioned, we let it go.[JA] 船を破棄した時 お前の罪を2つ免罪にした Bastille Day (2004)
Allow an old man his indulgences.[JA] 老人彼の免罪符を許可します。 The Da Vinci Code (2006)
I don't know much about it but somehow my father he was head of the prison commission— he got her exonerated.[CN] 他是监狱委员会的领导 - 他让她免罪 House of Whipcord (1974)
Mr. Jane, you understand you're under a waiver of immunity.[JA] ジェーンさん あなたは 自己免罪拒否特権を放棄するんですね? Il Tavolo Bianco (2014)
You're going with me to Seattle... where I will demand a full pardon... and a parade...[CN] 要跟我回西雅图... 我会申请给你免罪 Double Jeopardy (1999)
Louder, boy.[CN] 大声点 赦免罪要让大家都听到 Cleopatra (1963)
Hell, we let people get away with murder. That was then and this is now.[JA] なのに 免罪にした事は間違いだった だが それはそれ 今は今だ Bastille Day (2004)
By the way... does one need to be related to the victim to escape charges?[CN] 顺便问下 只要跟受害人有关系就可以免罪吗? Hired Guns (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top