ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upon

AH0 P AA1 N   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upon-, *upon*
Possible hiragana form: うぽん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upon[PREP] บน, See also: เหนือ, Syn. on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upon(อะพอน') prep. =on (ดู) ,บน,เหนือ,ในโอกาส,ในเวลา
coupon(คู'พอน) n. บัตร,บัตรควบ,ตั๋ว,ตั๋วที่ฉีกได้,ใบแนบโฆษณา,บัตรปันส่วน บัตรแลกสินค้า,บัตรลดราคา
hereuponadv. พร้อมกันนี้,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว
thereuponadv. หลังจากนั้นทันที,ทันทีทันใดที่,เกี่ยวกับสิ่งนั้น,พอเช่นนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,เหตุฉะนั้น., Syn. promptly
whereupon(แวร์อะพอน') conj. ที่ซึ่ง,ดั้งนั้นด้วยเหตุนี้,อยู่ที่ใคร

English-Thai: Nontri Dictionary
upon(pre) ข้างบน,เหนือ,ในเวลา,ในโอกาส
coupon(n) คูปองส่วนลด,บัตรลดราคา,บัตรแลกสินค้า,ใบแนบโฆษณา
hereupon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว,พร้อมกันนี้
thereupon(adv) บนสิ่งนั้น,ถัดมา,ฉะนั้น,ครั้นแล้ว,พอเช่นนั้น
whereupon(adv) ต่อจากนั้นมา,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,หลังจากนั้น
whereupon(con) ต่อจากนั้นมา,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา The Great Dictator (1940)
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
Upon a starเมื่อดาว Pinocchio (1940)
When you wish upon a starเมื่อคุณต้องการเมื่อดาว Pinocchio (1940)
When you wish upon a starเมื่อคุณต้องการเมื่อดาว Pinocchio (1940)
Upon a starเมื่อดาว Pinocchio (1940)
But as I advanced, I was aware that a change had come upon it.แต่เมื่อก้าวเข้าไปดู ก็รู้ว่ามันได้เปลี่ยนแปลงไป Rebecca (1940)
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น Rebecca (1940)
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง Rebecca (1940)
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า Rebecca (1940)
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น Rebecca (1940)
And I must congratulate you upon the way Maxim looks. We were very worried about him this time last year.ดูหน้าตาแม็กซิมมีความสุขขึ้น ต้องขอบคุณคุณจริงๆ ช่วงนี้ของเมื่อปีก่อนเราเป็นห่วงเขามาก Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uponThe waves washed upon the rocks.
uponOnce upon a time there lived a poor man and a rich woman.
uponOnce upon a time there lived a beautiful princess.
uponThere's no chair to sit upon.
uponI find it apt to cause misunderstanding that society confers such emotional privileges upon youth.
uponIn the past, the old used to be looked upon as experts in solving various problems of life.
uponI came upon a friend of mine.
uponHe finally hit upon a solution to his problem.
uponYou cannot rely upon Jim's words since he tries to please everybody.
uponDon't look down upon others because they are poor.
uponI was on the point of giving up when I suddenly hit upon the solution.
uponWave after wave surged upon the beach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บน[PREP] on, See also: upon, above, Syn. เหนือ, ข้างบน, เบื้องบน, Ant. ใต้, ข้างล่าง, Example: ลูกโป่งหลากสีลอยไปบนท้องฟ้านับร้อยลูก, Thai definition: ในที่ซึ่งอยู่สูงหรือเหนือขึ้นไป
ก็แล้วแต่[ADV] up to, See also: upon, Syn. ก็ตามที, Example: วัดที่จะสร้างนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพียงไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับกำลังศรัทธาของคนในหมู่บ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred   
อนุพงษ์ เผ่าจินดา [n. prop.] (Anuphong Phaojinda) EN: Anupong Paochinda   FR: Anupong Paochinda
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
บัตรปันส่วน[n. exp.] (bat pansuan) EN: ration card ; coupon   
บัตรสมนาคุณ[n. exp.] (bat sommanākhun) EN: gift coupon ; gift certificate   
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult   FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhlaēn) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront   

CMU English Pronouncing Dictionary
UPON    AH0 P AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upon    (in) ˈəpˈɒn (@1 p o1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
So wahr ich lebe!Upon my life! [Add to Longdo]
So wahr ich hier stehe!Upon my Sam! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
すると[, suruto] (conj) thereupon; hereupon; (P) [Add to Longdo]
そんで[, sonde] (conj) (col) (See 其れで) and; thereupon; because of that [Add to Longdo]
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that [Add to Longdo]
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
ウイングポンプ[, uinguponpu] (n) wing pump [Add to Longdo]
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink) [Add to Longdo]
オイルポンプ[, oiruponpu] (n) oil pump [Add to Longdo]
ギフトクーポン[, gifutoku-pon] (n) gift coupon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランスポンダー[とらんすぽんだー, toransuponda-] transponder [Add to Longdo]
レスポンス[れすぽんす, resuponsu] response [Add to Longdo]
レスポンスPDU[れすぽんす PDU, resuponsu PDU] response PDU [Add to Longdo]
レスポンスタイム[れすぽんすたいむ, resuponsutaimu] response time [Add to Longdo]
レスポンスフレーム[れすぽんすふれーむ, resuponsufure-mu] response frame [Add to Longdo]
非番号制レスポンス[ひばんごうせいれすぽんす, hibangouseiresuponsu] unnumbered responses [Add to Longdo]
ノーツポンプ[のーつぽんぷ, no-tsuponpu] NotesPump [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upon \Up*on"\, prep.[AS. uppan, uppon; upp up + on, an, on. See
   {Up}, and {On}.]
   On; -- used in all the senses of that word, with which it is
   interchangeable. "Upon an hill of flowers." --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Our host upon his stirrups stood anon.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Thou shalt take of the blood that is upon the altar.
                          --Ex. xxix.
                          21.
   [1913 Webster]
 
      The Philistines be upon thee, Samson.  --Judg. xvi.
                          9.
   [1913 Webster]
 
      As I did stand my watch upon the hill.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      He made a great difference between people that did
      rebel upon wantonness, and them that did rebel upon
      want.                  --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      This advantage we lost upon the invention of firearms.
                          --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Upon the whole, it will be necessary to avoid that
      perpetual repetition of the same epithets which we find
      in Homer.                --Pope.
   [1913 Webster]
 
      He had abandoned the frontiers, retiring upon Glasgow.
                          --Sir. W.
                          Scott.
   [1913 Webster]
 
      Philip swore upon the Evangelists to abstain from
      aggression in my absence.        --Landor.
   [1913 Webster]
 
   Note: Upon conveys a more distinct notion that on carries
      with it of something that literally or metaphorically
      bears or supports. It is less employed than it used to
      be, on having for the most part taken its place. Some
      expressions formed with it belong only to old style;
      as, upon pity they were taken away; that is, in
      consequence of pity: upon the rate of thirty thousand;
      that is, amounting to the rate: to die upon the hand;
      that is, by means of the hand: he had a garment upon;
      that is, upon himself: the time is coming fast upon;
      that is, upon the present time. By the omission of its
      object, upon acquires an adverbial sense, as in the
      last two examples.
      [1913 Webster]
 
   {To assure upon} (Law), to promise; to undertake.
 
   {To come upon}. See under {Come}.
 
   {To take upon}, to assume.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top