ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

上头

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上头-, *上头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, / ] above; on top of; on the surface of, #21,776 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's a thing with the boss... some kind of S.H.I.E.L.D. nonsense.[CN] 局长? Director? 上头搞出来的 It's a thing with the boss Devils You Know (2015)
I'll show them it works and say:[CN] 你要和上头说 你在用二十年前的零部件运行它吗 Spectral (2016)
Someone, somewhere up the food chain... they can move him up the transplant list.[CN] - Well, start. 你们那边上头的什么权贵... Someone, somewhere up the food chain... Pilot (2015)
Yeah, well, d.C. Asked.[CN] 是啊 上头要求了 Yeah, well, D. C. asked. Green Light (2015)
But I've made contact with the Resistance operative.[CN] 但我跟抵抗组织特工接上头 Revelations (2015)
The order is to make sure.[CN] 上头的命令是要确保他死了 The order is to make sure. The Tomb Is Open (2015)
Rather than having such a polished design, something with a lot of flowers would be more appealing to seniors.[CN] 不如先不采用这种洗练的设计 直接在上头加上很多花的图样 也许更能吸引年纪较大的顾客 Underwear (2015)
I got to do this.[CN] 我必须接上头 The Illustrated Woman (2015)
Oh, it's nothing.[CN] 我写这个报告 上头会无视它 I'll write it, D. C. Green Light (2015)
A lot of it.[CN] 上头还需要证实你的死亡 Blunt (2015)
And they grab headlines.[CN] 能上头条 and they grab headlines. Going South (2015)
The bosses want to be able to announce we got the guy.[CN] 上头希望能对外宣称已经抓到了凶手 The bosses want to be able to announce we got the guy. Brown Shag Carpet (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top