ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

之上

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -之上-, *之上*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
之上[zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ, ] above, #3,958 [Add to Longdo]
到﹍之上[dào zhī shàng, ㄉㄠˋ ㄓ ㄕㄤˋ, ] onto [Add to Longdo]
之上[zài zhī shàng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄕㄤˋ, ] over [Add to Longdo]
在﹍之上[zài zhī shàng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄕㄤˋ, ] above; upon [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She calls him... and he follows her out onto the moor.[CN] 她召唤他 而且他跟着她 到荒野之上 Wuthering Heights (1939)
And try to foist your own religion upon the mind of man![CN] 然后还可以尝试将你自己的宗教 强加在所有人的身心之上 Inherit the Wind (1960)
I'm lost on the moors![CN] 我在荒野之上迷路了 Wuthering Heights (1939)
We were held up by the tide, and I lay all night on the deck... thinking of you and the years and years ahead without you.[CN] 我们被潮支撑 而且我每晚躺在甲板之上... 想到你和这些日子 而且以后没有你的日子 Wuthering Heights (1939)
At all times be above him, before him.[CN] 总是,要在他之上,在他之前. The Great Dictator (1940)
You didn't think so this morning on the moors.[CN] 你今天早上在荒野之上 不这样想 Wuthering Heights (1939)
He would stand before court,[CN] 站到法庭之上受审 Taki no shiraito (1933)
Your poor father is on his death bed. He keeps asking for you.[CN] 你可憐的父王在病榻之上奄奄一息,他一直都在找你 The Singing Ringing Tree (1957)
The angels were so angry, they flung me out in the middle of the heath... on top of Wuthering Heights.[CN] 天使是如此生气 他们把我 丢到空中... 在呼啸山庄之上 Wuthering Heights (1939)
Master Hindley, she'll die on the moors.[CN] 主人刑立 她将会在荒野之上死去 Wuthering Heights (1939)
And the world is full of other rivers and bridges with girls to sit on them till the tide goes out.[CN] 在潮水退去之時 這個世界到處都是坐在河流和大橋之上的女孩兒 Applause (1929)
I hope my hospitality will teach you... not to make rash journeys on these moors.[CN] 希望我的款待 可以教教你 不应该在这些荒野之上做轻率的旅程 Wuthering Heights (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top