ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

超额

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -超额-, *超额*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超额[chāo é, ㄔㄠ ㄜˊ, / ] above quota, #7,686 [Add to Longdo]
超额订购[chāo é dìng gòu, ㄔㄠ ㄜˊ ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] to overbook [Add to Longdo]
超额[chāo é rèn, ㄔㄠ ㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] (a share issue is) oversubscribed [Add to Longdo]
超额认购[chāo é rèn gòu, ㄔㄠ ㄜˊ ㄖㄣˋ ㄍㄡˋ, / ] (a share issue is) oversubscribed [Add to Longdo]
超额[chāo é pèi, ㄔㄠ ㄜˊ ㄆㄟˋ, / ] oversubscribed [Add to Longdo]
超额配股权[chāo é pèi gǔ quán, ㄔㄠ ㄜˊ ㄆㄟˋ ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] an oversubscribed share [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've exceeded my quota of answering cops' questions.[CN] 我已经超额回答了警察的问话 Red Menace (2009)
At the very minimum, this video shows an oversold concert.[CN] 还有Brownback的保安公司 因为他们允许过多人进场 至少从视频看出 这是超额售票的音乐会 Cleaning House (2010)
My hesitation is that our ad budget is already overextended.[CN] 是这样,我犹豫是因为我们的广告预算 已经超额了. In Good Company (2004)
Those assholes out there are accusing me of selling excess.[CN] 外面的那些混蛋谴责我超额贩卖 Casino Jack (2010)
Comes here expecting us to do an extra-good job because he gives a whole lot of money to this hospital.[CN] 跑到这里希望我们能超额完成工作 因为他给了医院一大笔钱. Cursed (2005)
A promoter swearing you did side deals with him so you could split my overages![CN] 一名赞助者发誓你和他进行了单边交易 这样你就可以分割我的超额利润! Ray (2004)
I mean, we don't wanna have him over-insured.[CN] 我是说 我们不会让他超额保险的 Thin Ice (2011)
Hey, look, Tim, the reason we got the junior suite upgrade is because the hotel overbooked.[CN] 嘿,听着, 蒂姆 我们的房间有些改动 是因为酒店超额预定了 Cedar Rapids (2011)
We all sell excess.[CN] 都超额贩卖呢 Casino Jack (2010)
Our argument is, the mere offering of a discount to a consumer... does not constitute the overbilling to another.[CN] 我们的观点是 对客户的这种小小优惠 不能算是对他人的超额收费 An Eye for an Eye (2004)
That one's maxed out.[CN] 这张已经超额 Somewhere They Can't Find Me (2010)
It's overload city. I've completely reprogrammed my brain.[CN] 超额吸收,好象重灌大脑程序 The Butterfly Effect (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top