Search result for

west

(160 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -west-, *west*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Western blot (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน
Western blot (WB) (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน

English-Thai: Longdo Dictionary
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), S. least common multiple, smallest common multiple, lcm

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
west[N] ทิศตะวันตก, Ant. east
west[ADJ] ซึ่งมาจากทิศตะวันตก, See also: ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก, Syn. westerly, western, Ant. east
west[ADJ] ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันตก, Syn. western, Ant. east
west[ADV] ไปทางทิศตะวันตก
west[ADV] จากทิศตะวันตก, Ant. east
west[N] ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา, See also: ประเทศทางตะวันตก
west[N] ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกาที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น
wester[N] ลมหรือพายุที่พัดมาจากทิศตะวันตก, Syn. westerly, Ant. easterly
wester[VI] ซึ่งเคลื่อนไปทางตะวันตก
Western[ADJ] ซึ่งเป็นของประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
west(เวสทฺ) n.,adj.,adv. ตะวันตก,อยู่ทางด้านตะวันตก,ทางทิศตะวันตก,มาจากทิศตะวันตก,ไปทางทิศตะวันตก
west indiesn. ชื่อหมู่เกาะในตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้
wester(เวส'เทอะ) n. ลมหรือพายุที่พัดจากทางตะวันตก vi. เคลื่อนไปทางทิศตะวันตก,หันไปทางทิศตะวันตก
westerly(เวส'เทอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับทิศตะวันตก n. ลมที่มาจากทางทิศตะวันตก, See also: westerliness n.
western(เวส'เทิร์น) adj. อยู่ทางทิศตะวันตก, See also: Western adj. เกี่ยวกับโลกเสรีทางด้านตะวันตกของยุโรปและรวมทั้งอเมริกา
western hemispheren. ซีกโลกตะวันตก
westernise(เวส'เทอไนซ) vt. ทำให้มีลักษณะความคิดเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่น ๆ ของประเทศด้านตะวันตก, See also: westernisation n. westernization n.
westernize(เวส'เทอไนซ) vt. ทำให้มีลักษณะความคิดเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่น ๆ ของประเทศด้านตะวันตก, See also: westernisation n. westernization n.
westing(เวส'ทิง) n. เส้นทางทิศตะวันตก
westminster(เวสทฺ'มินสเทอะ) n. รัฐสภาอังกฤษ,สภา

English-Thai: Nontri Dictionary
west(adv) ไปทางทิศตะวันตก
west(n) ทิศตะวันตก,ภาคตะวันตก,ทิศประจิม,ประเทศตะวันตก
westerly(adj,adv) ทางตะวันตก,มาจากทิศตะวันตก
western(adj) ทางตะวันตก,อยู่ในภาคตะวันตก,ของชาวตะวันตก
westernmost(adj) สุดทางตะวันตก
westward(adj,adv) ไปทางตะวันตก,อยู่ทางตะวันตก
westward(n) ทิศตะวันตก
westwards(adv) ไปทางตะวันตก,อยู่ทางตะวันตก
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า
northwest(adj) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
West (U.S.)สหรัฐอเมริกา (ภาคตะวันตก) [TU Subject Heading]
Westerly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันตก [อุตุนิยมวิทยา]
Westerly windลมฝ่ายตะวันตก [อุตุนิยมวิทยา]
Western Australiaออสเตรเลีย (ภาคตะวันตก) [TU Subject Heading]
Western European Unionองค์การความร่วมมือทางด้านการทหารของประเทศในทวีปยุโรป ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ คือ เบลเยี่ยม เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน ฝรั่งเศส กรีซ ลักเซมเบิร์ก โปรตุเกส และสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 [การทูต]
Western filmsภาพยนตร์คาวบอย [TU Subject Heading]
Western influenceอิทธิพลตะวันตก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's a reason the cowboys won the west.มี 1 เหตุผลที่คาวบอยชนะพวกตะวันตก Odyssey (2008)
Knight Valiant of the Western Isles.อัศวินวาเลียนท์แห่ง เกาะตะวันตก Valiant (2008)
Knight Valiant of the Western Isles, my lord.อัศวินวาเลียนท์แห่งเกาะตะวันตก, ฝ่าบาท Valiant (2008)
All clear on the Western front, Guy. Over.ข้างหน้าเดอะเวสเทิร์น ก็ปลอดโปร่ง เปลี่ยน The Bank Job (2008)
The last time West Ham won the (F.A.) cup?เป็นครั้งสุดท้ายที่ เวสต์แฮมเป็นแชมป์เอฟเอคัพ The Bank Job (2008)
We've got patrols outside half the banks in the West End.เราได้ให้คนไปตรวจดูด้านนอก ธนาคารครึ่งนึงในย่านเวสต์เอ็นด์ The Bank Job (2008)
"Payments made to Soho and West End division officers""ค่าตอบแทนมาจากโซโฮกับเวสท์เอ็นด์ แบ่งกันระหว่างพวกตำรวจ" The Bank Job (2008)
West.ตะวันตก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Grooved Ware in the beginning of modern drainage practices, which we also see in Skara Brae on the west coast of Scotland.เครื่องปั้นเริ่มพบในบริเวณนี้ จะเห็นได้ที่สการา เบรชายฝั่งตะวันตกของสก็อกแลนด์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
...and in here the East wing, closed the West wing, out of bound...และที่นี่ ซีกตะวันออก ปิดไว้ ซีกตะวันตก อยู่นอกขอบเขต The Secret of Moonacre (2008)
Western or Korean style?เอาแบบฝรั่งหรือแบบเกาหลี? My Sassy Girl (2008)
We may be on a brink of historic agreement between Western and Arab leaders.อาจจะมีการบรรลุข้อตกลง ระหว่างผู้นำตะวันตกกับอาหรับ Vantage Point (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
westSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
westThe scene was a tiny mountain village in a remote section of West Virginia.
westHer son is stationed in West Germany.
westIndividuality is stressed in the Western world.
westIt's a shoot-'em-up western.
westMany families went west to make a new life on the frontier.
westLet us consider in this connection the influence of Western ideologies on Korean literature.
westThe sun rises in the east and sets in the west.
westMrs. West is busy getting breakfast ready.
westThey sailed along the west coast of Africa.
westThey are much better than Western baths.
westThese smaller parts are called counties, and each county has a county council, like Westhamptonshire County Council.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุโรปตะวันตก[N] Western Europe, Ant. ยุโรปตะวันออก, Example: ภูมิภาคที่มีเสรีภาพทางหนังสือพิมพ์มาก ได้แก่ ยุโรปตะวันตก ลาตินอเมริกา และแคริเบียน
เพลงสากล[N] Western song, See also: modern song, Count unit: เพลง
ปัจฉิม[N] West, Syn. ประจิม, ทิศตะวันตก, ทิศปัจฉิม, Ant. บูรพา, ตะวันออก, Example: ว่าแล้วทางขุนศึกใหญ่ก็ได้สั่งให้ไพร่พลทหารเคลื่อนทัพไปยังทิศปัจฉิมอย่างระมัดระวัง, Count unit: ทิศ, Thai definition: ชื่อทิศตะวันตก, Notes: (บาลี)
ฝรั่ง[N] westerner, See also: white man, European and American, Example: ฝรั่งเขาเรียกสาเหตุของอาการการปวดหัวตาลายหน้ามืดตาพร่ามัวรวมกันว่า RSI, Count unit: คน, Thai definition: ชนชาติผิวขาว
ฝรั่ง[ADJ] western, Example: กวีบางท่านมักจะแทรกคำฝรั่งและนำภาษิตฝรั่งมาแต่งแปลงเป็นโคลงไทยได้อย่างไพเราะ, Thai definition: คำประกอบชื่อสิ่งของบางอย่างที่มาจากต่างประเทศ
อัสดงคต[ADJ] western, Syn. ทางทิศตะวันตก, Example: แม้ว่าเราจะถ่ายแบบหลักแห่งความเจริญมาจากอัสดงคตประเทศ แต่ปัจจัยอันมั่นคงแห่งความเจริญนั้นอยู่ที่ภาษาไทยของเราเอง
ตะวันตก[N] west, Syn. ทิศตะวันตก, ทิศประจิม, ประจิม, Ant. ตะวันออก, Example: การเดินทางเข้าป่าครั้งนี้ ทุกคนมุ่งหน้าไปทางตะวันตก, Thai definition: เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าว่า ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตก[N] West, Syn. ทิศประจิม, Ant. ทิศตะวันออก, Example: ทิศตะวันตกของไทยติดกับประเทศพม่า, Thai definition: ทิศทางที่พระอาทิตย์ลับในเวลาเย็น
ทางตะวันตก[ADJ] west, See also: West, Ant. ทางตะวันออก, Example: ประเทศทางตะวันตกมีการประดิษฐ์เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา
แบบสากล[N] Western style, See also: occidental style, international style, Example: คุณสามารถดูดวงชะตารายวันตามแบบสากลได้ที่เว็บไซต์นี้, Thai definition: แบบที่ถือเป็นมาตรฐานในโลกตะวันตก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อัสดงคต[n.] (atsadongkhot) EN: occident ; west   FR: occident [m] ; ouest [m]
อัสดงคต[adj.] (atsadongkhot) EN: western ; occidental   FR: occidental
บานเช้าสีเหลือง [n. exp.] (bānchao sī leūang) EN: Sage rose ; West indian holly   
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ดนตรีแบบสากล[n. exp.] (dontrī baēp sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ดนตรีสากล[n. exp.] (dontrī sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้[n. prop.] (Ēchīa Tawan-tok Chīengtāi) EN: South West Asia   FR: Asie du Sud-Est [f] ; Sud-Est asiatique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WEST    W EH1 S T
WESTON    W EH1 S T AH0 N
WESTIN    W EH1 S T IH2 N
WESTAR    W EH1 S T ER0
WESTER    W EH1 S T ER0
WESTEN    W EH1 S T AH0 N
WESTRA    W EH1 S T R AH0
WEST'S    W EH1 S T S
WESTBY    W EH1 S T B IY0
WESTAIR    W EH1 S T EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
west    (n) (w e1 s t)
western    (n) (w e1 s t @ n)
Westbury    (n) (w e1 s b @ r ii)
west-end    (j) - (w e1 s t - e n d)
westerly    (j) (w e1 s t @ l ii)
westerns    (n) (w e1 s t @ n z)
westward    (j) (w e1 s t w @ d)
Westmeath    (n) (w e1 s t m ii1 dh)
westerner    (n) (w e1 s t @ n @ r)
westwards    (a) (w e1 s t w @ d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
West|ไม่มีคำนำหน้านาม (ohne Artikel)| ตะวันตก เช่น Stuttgart West เมืองชตุตการ์ทส่วนตะวันตก, nach West ไปทางทิศตะวันตก, See also: Westen
Westen(n) |der, nur Sg.| ทิศตะวันตก, See also: West
Schwester(n) |die, pl. Schwestern| พี่สาว, น้องสาว, See also: A. Bruder,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weste {f}vest [Am.] [Add to Longdo]
Weste {f} | Westen {pl}waistcoat | waistcoats [Add to Longdo]
Westen {m} | nach Westen gehen; westwärts ziehen | mittlerer Westenwest | to go west | midwest [Add to Longdo]
Westentasche {f} | Westentaschen {pl} | etw. wie seine Westentasche kennenvest pocket | vest pockets | to know sth. like the back of one's hand [Add to Longdo]
Westküste {f}west coast [Add to Longdo]
Westländer {m} | Westländer {pl}westerner | westerners [Add to Longdo]
Westwind {m} | Westwinde {pl} | warmer milder Westwindwesterly wind; westerly | westerly winds | zephyr [Add to Longdo]
westeuropäischwestern European [Add to Longdo]
westlich {adv}westerly [Add to Longdo]
westlich {adj} | westlicher | am westlichstenwestern | more western | most western [Add to Longdo]
westwärtswestward [Add to Longdo]
westwärtswestwards [Add to Longdo]
Westlandsturmvogel {m} [ornith.]Westland Petrel [Add to Longdo]
Graubrustguan {m} [ornith.]West Mexican Chachalaca [Add to Longdo]
Westmöwe {f} [ornith.]Western Gull [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master [Add to Longdo]
どんけつ[, donketsu] (n) (uk) (See どん尻) tail end; very bottom; the lowest rank [Add to Longdo]
ふんどし担ぎ;褌担ぎ[ふんどしかつぎ, fundoshikatsugi] (n) (1) (uk) (col) rikishi of the lowest rank; (2) underling [Add to Longdo]
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
向西[xiàng xī, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧ, 西] westward [Add to Longdo]
川西[Chuān xī, ㄔㄨㄢ ㄒㄧ, 西] Western Sichuan [Add to Longdo]
洋味[yáng wèi, ㄧㄤˊ ㄨㄟˋ, ] western taste; western style [Add to Longdo]
洋员[yáng yuán, ㄧㄤˊ ㄩㄢˊ, / ] Westerner employed in Qing China (as professor or military advisor etc) [Add to Longdo]
洋学[Yáng xué, ㄧㄤˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Western learning [Add to Longdo]
洋枪[yáng qiāng, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄤ, / ] western style guns (in former times) [Add to Longdo]
洋货[yáng huò, ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] western goods; imported goods (in former times) [Add to Longdo]
西[xī, ㄒㄧ, 西] west; the West; Spain (abbr.); Spanish [Add to Longdo]
西半球[xī bàn qiú, ㄒㄧ ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, 西] Western Hemisphere [Add to Longdo]
西印度[Xī Yìn dù, ㄒㄧ ˋ ㄉㄨˋ, 西] West Indies (i.e. the Caribbean) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell [Add to Longdo]
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest [Add to Longdo]
ウエスタンデジタル[うえすたんでじたる, uesutandejitaru] WesternDigital [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
洋服[ようふく, youfuku] westliche_Kleidung [Add to Longdo]
西[にし, nishi] Westen [Add to Longdo]
西ドイツ[にしどいつ, nishidoitsu] Westdeutschland [Add to Longdo]
西岸[せいがん, seigan] Westufer, Westkueste [Add to Longdo]
西方[せいほう, seihou] westliche_Richtung, -Westen [Add to Longdo]
西欧[せいおう, seiou] Westeuropa [Add to Longdo]
西風[にしかぜ, nishikaze] Westwind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 West \West\, n. [AS. west, adv.; akin to D. west, G. west,
   westen, OHG. westan, Icel. vestr, Sw. vest, vester, vestan,
   Dan. vest, vesten, and perhaps to L. vesper evening, Gr. ?.
   ????. Cf. {Vesper}, {Visigoth}.]
   [1913 Webster]
   1. The point in the heavens where the sun is seen to set at
    the equinox; or, the corresponding point on the earth;
    that one of the four cardinal points of the compass which
    is in a direction at right angles to that of north and
    south, and on the left hand of a person facing north; the
    point directly opposite to east.
    [1913 Webster]
 
       And fresh from the west is the free wind's breath.
                          --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   2. A country, or region of country, which, with regard to
    some other country or region, is situated in the direction
    toward the west.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically:
    (a) The Westen hemisphere, or the New World so called, it
      having been discovered by sailing westward from
      Europe; the Occident.
    (b) (U. S. Hist. & Geog.) Formerly, that part of the
      United States west of the Alleghany mountains; now,
      commonly, the whole region west of the Mississippi
      river; esp., that part which is north of the Indian
      Territory, New Mexico, etc. Usually with the definite
      article.
      [1913 Webster]
 
   {West by north}, {West by south}, according to the notation
    of the mariner's compass, that point which lies 111/4[deg]
    to the north or south, respectively, of the point due
    west.
 
   {West northwest}, {West southwest}, that point which lies
    221/2[deg] to the north or south of west, or halfway
    between west and northwest or southwest, respectively. See
    Illust. of {Compass}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 West \West\, a.
   1. Lying toward the west; situated at the west, or in a
    western direction from the point of observation or
    reckoning; proceeding toward the west, or coming from the
    west; as, a west course is one toward the west; an east
    and west line; a west wind blows from the west.
    [1913 Webster]
 
       This shall be your west border.    --Num. xxxiv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) Designating, or situated in, that part of a church
    which is opposite to, and farthest from, the east, or the
    part containing the chancel and choir.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {West end}, the fashionable part of London, commencing from
    the east, at Charing Cross.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 West \West\, adv. [AS. west.]
   Westward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 West \West\, v. i.
   [1913 Webster]
   1. To pass to the west; to set, as the sun. [Obs.] "The hot
    sun gan to west." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn or move toward the west; to veer from the north or
    south toward the west.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 west
   adv 1: to, toward, or in the west; "we moved west to Arizona";
       "situated west of Boston"
   adj 1: situated in or facing or moving toward the west [ant:
       {east}]
   n 1: the countries of (originally) Europe and (now including)
      North America and South America [syn: {West}, {Occident}]
   2: the cardinal compass point that is a 270 degrees [syn:
     {west}, {due west}, {westward}, {W}]
   3: the region of the United States lying to the west of the
     Mississippi River [syn: {West}, {western United States}]
   4: the direction corresponding to the westward cardinal compass
     point
   5: British writer (born in Ireland) (1892-1983) [syn: {West},
     {Rebecca West}, {Dame Rebecca West}, {Cicily Isabel
     Fairfield}]
   6: United States film actress (1892-1980) [syn: {West}, {Mae
     West}]
   7: English painter (born in America) who became the second
     president of the Royal Academy (1738-1820) [syn: {West},
     {Benjamin West}]
   8: a location in the western part of a country, region, or city

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 west [wɛst]
   west; West
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 w.
 
 1. (kıs.) Wales, Wednesday, Welsh, West, Western, Work.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 w.
 
 1. (kıs.) week, west, weight, wide, width, wife, with, word, wrong.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top