Search result for

western

(127 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -western-, *western*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Western blot (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน
Western blot (WB) (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Western[ADJ] ซึ่งเป็นของประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา
western[ADJ] ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก, Syn. occidental
western[ADJ] ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
western[ADJ] ี่ซึ่งเป็นคนทางตะวันตกของประเทศหรือภูมิภาค, Ant. eastern
western[ADJ] ซึ่งมาจากทางทิศตะวันตก, See also: ซึ่งพัดมาจากทางทิศตะวันตก, Syn. west, westerly, Ant. easterly
western[N] คนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตก, See also: คนตะวันตก, Syn. westerner
western[N] หนังหรือละครที่เกี่ยวกับดินแดนทางตะวันตกของอเมริกา
Westerner[N] คนตะวันตก, See also: คนเกิดหรืออาศัยอยู่ทางตะวันตกหรือภาคตะวันตกของประเทศ
westerner[N] ผที่เกิดหรืออาศัยอยู่ทางตะวันตกของประเทศ
westernize[VT] เปลี่ยนกฎหมายความคิดและปฏิบัติให้เหมือนยุโรป&อเมริกา, Syn. occidentalize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
western(เวส'เทิร์น) adj. อยู่ทางทิศตะวันตก, See also: Western adj. เกี่ยวกับโลกเสรีทางด้านตะวันตกของยุโรปและรวมทั้งอเมริกา
western hemispheren. ซีกโลกตะวันตก
westernise(เวส'เทอไนซ) vt. ทำให้มีลักษณะความคิดเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่น ๆ ของประเทศด้านตะวันตก, See also: westernisation n. westernization n.
westernize(เวส'เทอไนซ) vt. ทำให้มีลักษณะความคิดเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่น ๆ ของประเทศด้านตะวันตก, See also: westernisation n. westernization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
western(adj) ทางตะวันตก,อยู่ในภาคตะวันตก,ของชาวตะวันตก
westernmost(adj) สุดทางตะวันตก
northwestern(adj) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ
southwestern(adj) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Western Australiaออสเตรเลีย (ภาคตะวันตก) [TU Subject Heading]
Western European Unionองค์การความร่วมมือทางด้านการทหารของประเทศในทวีปยุโรป ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ คือ เบลเยี่ยม เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน ฝรั่งเศส กรีซ ลักเซมเบิร์ก โปรตุเกส และสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 [การทูต]
Western filmsภาพยนตร์คาวบอย [TU Subject Heading]
Western influenceอิทธิพลตะวันตก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
One day is all we'll need to secure your name in the annals of Western history.ขอแค่วันเดียว ท่านก็จะได้มีชื่อ ในประวัติศาสตร์ตะวันตกแล้ว Blazing Saddles (1974)
It was really a challenge, introducing them to our Western culture.มันเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก การแนะนำ ให้พวกเขารู้จักวัฒนธรรมตะวันตก Airplane! (1980)
We got both kinds. We got country and western.พวกเรามีสองประเภท พวกเรามีลูกทุ่งและแบบตะวันตก The Blues Brothers (1980)
We Westerners have a weakness for these spiritually inclined men of India.คนอินเดียที่เคร่งศาสนา Gandhi (1982)
Generals' reputations are being made in France today fighting on the Western front.นายพลดังที่ฝรั่งเศสแล้ววันนี้ เพราะรบในชายแดนตะวันตก Gandhi (1982)
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา Gandhi (1982)
Ok Fine, we'll make it a western.มันเหลือเวลาอีกสามวัน Full House (1987)
You can be the first Westerner to win this thing.คุณสามารถเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่ชนะสิ่งนี้ Bloodsport (1988)
A western.หนังตะวันตก. Cinema Paradiso (1988)
While you're on a roll, if you feel like you gotta make a Western omelet or something...ถ้าเธอสนุกอยู่ละก็\ เธอไม่อยากจะลองทำไข่คนดูบ้างเหรอ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Gliding 'cross the western skyเลื่อนข้ามฟากฟ้าตะวันตก James and the Giant Peach (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
westernAs you can also tell from these beautiful, far from Japanese, looks, Yuna is not pure-blood Japanese. She's a quarter-blood with a westerner as grandmother.
westernEven three centuries ago, most Western Europeans still used their fingers.
westernForeign businessmen living in Tokyo often complain of the high prices for imported western food.
westernFrance is in western Europe.
westernGenerally speaking, Westerners don't eat fish raw.
westernHe has shot some Westerns in Arizona.
westernHe likes Western culture.
westernHe lives in the western part of town.
westernI'd like to stay in a Western-style hotel.
westernIndividuality is stressed in the Western world.
westernIn foreign countries, especially in Western countries, students are encouraged to express and develop themselves as individuals.
westernIn most cases, modernization is identified with Westernization.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุโรปตะวันตก[N] Western Europe, Ant. ยุโรปตะวันออก, Example: ภูมิภาคที่มีเสรีภาพทางหนังสือพิมพ์มาก ได้แก่ ยุโรปตะวันตก ลาตินอเมริกา และแคริเบียน
เพลงสากล[N] Western song, See also: modern song, Count unit: เพลง
ฝรั่ง[N] westerner, See also: white man, European and American, Example: ฝรั่งเขาเรียกสาเหตุของอาการการปวดหัวตาลายหน้ามืดตาพร่ามัวรวมกันว่า RSI, Count unit: คน, Thai definition: ชนชาติผิวขาว
ฝรั่ง[ADJ] western, Example: กวีบางท่านมักจะแทรกคำฝรั่งและนำภาษิตฝรั่งมาแต่งแปลงเป็นโคลงไทยได้อย่างไพเราะ, Thai definition: คำประกอบชื่อสิ่งของบางอย่างที่มาจากต่างประเทศ
อัสดงคต[ADJ] western, Syn. ทางทิศตะวันตก, Example: แม้ว่าเราจะถ่ายแบบหลักแห่งความเจริญมาจากอัสดงคตประเทศ แต่ปัจจัยอันมั่นคงแห่งความเจริญนั้นอยู่ที่ภาษาไทยของเราเอง
แบบสากล[N] Western style, See also: occidental style, international style, Example: คุณสามารถดูดวงชะตารายวันตามแบบสากลได้ที่เว็บไซต์นี้, Thai definition: แบบที่ถือเป็นมาตรฐานในโลกตะวันตก
มวยสากล[N] international-style boxing, See also: Western-style boxing, Syn. มวยฝรั่ง, Count unit: คู่, Thai definition: กีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกาห้ามคู่ชกใช้อวัยวะอื่นใดนอกจากหมัด
ชาวตะวันตก[N] westerner, Syn. ฝรั่ง, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, Ant. ชาวตะวันออก, Example: ชาวตะวันตกนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเซียปีละหลายล้านคน, Count unit: คน
คนตะวันตก[N] Westerner, Syn. ชาวตะวันตก, ฝรั่ง, Ant. คนตะวันออก, ชาวตะวันออก, Example: นับวันคนตะวันตกจะเข้ามามีอิทธิพลกับเรามากขึ้น, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อัสดงคต[adj.] (atsadongkhot) EN: western ; occidental   FR: occidental
ดนตรีแบบสากล[n. exp.] (dontrī baēp sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ดนตรีสากล[n. exp.] (dontrī sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝรั่ง[adj.] (Farang = Fárang) EN: western   FR: occidental ; étranger
คนตะวันตก[n. exp.] (Khon Tawan-tok) EN: Westerner ; Westerners   FR: Occidentaux [mpl] ; Occidental [m]
ความมีลักษณะของคนตะวันตก[n. exp.] (khwām mī laksana khøng Khon Tawan-tok) EN: westernization   FR: occidentalisation [f]
มวยสากล[n. exp.] (mūay sākon) EN: international-style boxing ; Western-style boxing   FR: boxe [f] ; boxe anglaise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WESTERN    W EH1 S T ER0 N
WESTERN    HH W EH1 S T ER0 N
WESTERNS    W EH1 S T ER0 N Z
WESTERNER    W EH1 S T ER0 N ER0
WESTERN'S    W EH1 S T ER0 N Z
WESTERNERS    W EH1 S T ER0 N ER0 Z
WESTERNIZE    W EH1 S T ER0 N AY2 Z
WESTERNIZED    W EH1 S T ER0 N AY2 Z D
WESTERNMOST    W EH1 S T ER0 N M OW2 S T
WESTERNIZATION    W EH2 S T ER0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
western    (n) (w e1 s t @ n)
westerns    (n) (w e1 s t @ n z)
westerner    (n) (w e1 s t @ n @ r)
westerners    (n) (w e1 s t @ n @ z)
westernize    (v) (w e1 s t @ n ai z)
westernized    (v) (w e1 s t @ n ai z d)
westernizes    (v) (w e1 s t @ n ai z i z)
westernmost    (j) (w e1 s t @ n m ou s t)
westernizing    (v) (w e1 s t @ n ai z i ng)
westernization    (n) (w e2 s t @ n ai z ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西部[xī bù, ㄒㄧ ㄅㄨˋ, 西] western part, #2,355 [Add to Longdo]
西欧[xī ōu, ㄒㄧ ㄡ, 西 / 西] Western Europe, #15,204 [Add to Longdo]
西医[xī yī, ㄒㄧ ㄧ, 西 / 西] Western medicine; a doctor trained in Western medicine, #17,295 [Add to Longdo]
西汉[Xī Hàn, ㄒㄧ ㄏㄢˋ, 西 / 西] Western Han or former dynasty (206 BC-8 AD), #20,225 [Add to Longdo]
西餐[xī cān, ㄒㄧ ㄘㄢ, 西] Western-style food, #21,527 [Add to Longdo]
西夏[Xī Xià, ㄒㄧ ㄒㄧㄚˋ, 西] Western Xia, #22,907 [Add to Longdo]
西式[xī shì, ㄒㄧ ㄕˋ, 西] Western style, #23,758 [Add to Longdo]
西周[Xī Zhōu, ㄒㄧ ㄓㄡ, 西] Western Zhou (1027-771 BC), #29,561 [Add to Longdo]
西学[Xī xué, ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, 西 / 西] Western learning (intellectual movement in the late Qing); also called 洋務運動|洋务运动, #40,650 [Add to Longdo]
川西[Chuān xī, ㄔㄨㄢ ㄒㄧ, 西] Western Sichuan, #46,488 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
westeuropäischwestern European [Add to Longdo]
westlich {adj} | westlicher | am westlichstenwestern | more western | most western [Add to Longdo]
Auerhuhn {n} [ornith.]Western Capercaillie (Tetrao urogallus) [Add to Longdo]
Rohrweihe {f} [ornith.]Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) [Add to Longdo]
Renntaucher {m} [ornith.]Western Grebe [Add to Longdo]
Küstenreiher {m} [ornith.]Western Reef Heron [Add to Longdo]
Schwarzkopftragopan {m} [ornith.]Western Tragopan [Add to Longdo]
Bergstrandläufer {m} [ornith.]Western Sandpiper [Add to Longdo]
Westmöwe {f} [ornith.]Western Gull [Add to Longdo]
Gelbwangenrosella [ornith.]Western Rosella [Add to Longdo]
Westkreischeule {f} [ornith.]Western Screech Owl [Add to Longdo]
Gelbrücken-Bartvogel {m} [ornith.]Western Green Tinkerbird [Add to Longdo]
Chapmanwürgerling {m} [ornith.]Western Antshrike [Add to Longdo]
Westlicher Waldtyrann {m} [ornith.]Western Wood Pewee [Add to Longdo]
Ufertyrann {m} [ornith.]Western Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen) [Add to Longdo]
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic) [Add to Longdo]
インディアングレゴリー[, indeianguregori-] (n) Western gregory (Stegastes obreptus) [Add to Longdo]
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell [Add to Longdo]
ウエスタンデジタル[うえすたんでじたる, uesutandejitaru] WesternDigital [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Western \West"ern\, a.
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to the west; situated in the west, or in
    the region nearly in the direction of west; being in that
    quarter where the sun sets; as, the western shore of
    France; the western ocean.
    [1913 Webster]
 
       Far o'er the glowing western main.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. Moving toward the west; as, a ship makes a western course;
    coming from the west; as, a western breeze.
    [1913 Webster]
 
   {Western Church}. See {Latin Church}, under {Latin}.
 
   {Western empire} (Hist.), the western portion of the Roman
    empire, as divided, by the will of Theodosius the Great,
    between his sons Honorius and Arcadius, a. d. 395.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 western
   adj 1: relating to or characteristic of the western parts of the
       world or the West as opposed to the eastern or oriental
       parts; "the Western world"; "Western thought"; "Western
       thought" [ant: {eastern}]
   2: of or characteristic of regions of the United States west of
     the Mississippi River; "a Western ranch" [ant: {eastern}]
   3: lying toward or situated in the west; "our company's western
     office"
   4: of wind; from the west [syn: {westerly}, {western}]
   n 1: a film about life in the western United States during the
      period of exploration and development [syn: {Western},
      {horse opera}]
   2: a sandwich made from a western omelet [syn: {western},
     {western sandwich}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Western /vɛstrn/ 
  Western

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top