ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awestruck

AA1 S T R AH2 K   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awestruck-, *awestruck*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)

English-Thai: Nontri Dictionary
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า

CMU English Pronouncing Dictionary
AWESTRUCK AA1 S T R AH2 K

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awe-struck \Awe"-struck`\, a.
   Struck with awe. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awestruck
   adj 1: having or showing a feeling of mixed reverence and
       respect and wonder and dread; "stood in awed silence
       before the shrine"; "in grim despair and awestruck
       wonder" [syn: {awed}, {awestruck}, {awestricken}] [ant:
       {unawed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top