Search result for

ตะวันตก

(50 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะวันตก-, *ตะวันตก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะวันตก[N] west, Syn. ทิศตะวันตก, ทิศประจิม, ประจิม, Ant. ตะวันออก, Example: การเดินทางเข้าป่าครั้งนี้ ทุกคนมุ่งหน้าไปทางตะวันตก, Thai definition: เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าว่า ทิศตะวันตก
ตะวันตก[N] the Occident, See also: the west, Syn. ชาวตะวันตก, Example: นักประวัติศาสตร์ชาวตะวันตกหลายคนสรุปว่าถิ่นฐานเดิมของไทยอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศจีน, Thai definition: เรียกประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาว่า ประเทศตะวันตก, เรียกประชาชนโดยเฉพาะพวกผิวขาว ตลอดจนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกาว่า ชาวตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตก เป็นต้น
ตะวันตก[V] sunset, See also: the sun sets, Syn. ตะวันตกดิน, Ant. ตะวันขึ้น
ตะวันตกดิน[V] sundown, See also: sunset, the sun sets, Ant. ตะวันขึ้น, Example: นกการ้องเซ็งแซ่ชักชวนกันกลับรังหลังตะวันตกดิน, Thai definition: ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ตะวันตกเฉียงใต้[N] Southwest, Syn. ทิศหรดี, Example: บ้านของฉันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวงเวียนใหญ่, Thai definition: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศใต้และทิศตะวันตก
ตะวันตกเฉียงเหนือ[N] Northwest, Syn. ทิศพายัพ, Example: เขาเดินทางมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามที่หมอดูแนะนำ, Thai definition: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศเหนือและทิศตะวันตก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะวันตกก. ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า, ตรงข้ามกับ ตะวันขึ้น, ตะวันตกดิน ก็เรียก
ตะวันตกเรียกทิศที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ว่า ทิศตะวันตก, ตรงข้ามกับ ทิศตะวันออก
ตะวันตกเรียกลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกในกลางฤดูฝน ว่า ลมตะวันตก
ตะวันตกเรียกประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาว่า ประเทศตะวันตก, เรียกประชาชนโดยเฉพาะพวกผิวขาว ตลอดจนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกา ว่า ชาวตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตก เป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's a reason the cowboys won the west.มี 1 เหตุผลที่คาวบอยชนะพวกตะวันตก Odyssey (2008)
Knight Valiant of the Western Isles.อัศวินวาเลียนท์แห่ง เกาะตะวันตก Valiant (2008)
Knight Valiant of the Western Isles, my lord.อัศวินวาเลียนท์แห่งเกาะตะวันตก, ฝ่าบาท Valiant (2008)
West.ตะวันตก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Grooved Ware in the beginning of modern drainage practices, which we also see in Skara Brae on the west coast of Scotland.เครื่องปั้นเริ่มพบในบริเวณนี้ จะเห็นได้ที่สการา เบรชายฝั่งตะวันตกของสก็อกแลนด์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
...and in here the East wing, closed the West wing, out of bound...และที่นี่ ซีกตะวันออก ปิดไว้ ซีกตะวันตก อยู่นอกขอบเขต The Secret of Moonacre (2008)
We may be on a brink of historic agreement between Western and Arab leaders.อาจจะมีการบรรลุข้อตกลง ระหว่างผู้นำตะวันตกกับอาหรับ Vantage Point (2008)
And now here, today, Western and Arab leaders will meet for the first time to formalize this new coalition, designed to, once and for all, put a stranglehold on international terror.และที่นี่ในวันนี้ ผู้นำโลกตะวันตกและอาหรับ มาพบกันเป็นครั้งแรก เพื่อลงนามความร่วมมือใหม่ สกัดกั้นการก่อการร้าย ให้หมดไปจากโลกเราอย่างเด็ดขาดค่ะ Vantage Point (2008)
I'm in pursuit lead at the back annex, heading west.ผมจะตามจากข้อมูลที่มี กลับไปในตึกเล็ก ไปทางตะวันตก Vantage Point (2008)
Repeat, heading west.ย้ำ ไปทางตะวันตก Vantage Point (2008)
Headed west on a surface street.มุ่งหน้าไปยังตะวันตกของถนน? Vantage Point (2008)
Headed west on a surface street. Do you copy?มุ่งหน้าที่ถนนทางตะวันตก รับทราบ? Vantage Point (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะวันตก[n.] (tawan-tok) EN: west ; occident   FR: ouest [m] ; occident [m] ; couchant [m]
ตะวันตก[adj.] (Tawan-tok ) EN: Western   FR: occidental
ตะวันตกเฉียงใต้[n.] (tawan-tok chīengtāi) EN: southwest   

English-Thai: Longdo Dictionary
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
Hesse(n uniq) รัฐหนึ่งในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งอยู่ทางตะวันตกตอนกลาง เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐนี้คือ Frankfurt am Main

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aachen(อ่า' เค็น) n. ชื่อเมืองในเยอรมันตะวันตก Z a city in W West Germany)
acronical(อะครอน' นิคัล) adj. ซึ่งเกิดหรือปรากฏหลังตะวันตกดิน (occurring at sunset)
afrasia(แอฟิกาเหนือและอาเซียตะวันตกเฉียงใต้ (N Africa)
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
algeria(แอลจี' เรีย) n. ประเทศแอลจีเรียในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ -Algerian n.,adj.
andes(แอน' ดีซ) n. ชื่อเทือกเขาในอเมริการตะวันตกเฉียงใต้
angola(แองโก' ละ) n. ชื่อประเทศในอาฟริกาตะวันตก เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส
arabia(อะเร'เบีย) n. แหลมอาระเบียของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (a peninsula in SW Asia)
armenia(อาร์มี'เนีย) n. ส่วนหนึ่งของรัสเซียทางเอเชียตะวันตก -Armenian adj.,n.
asia minorคาบสมุทรในเอเชียตะวันตกระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

English-Thai: Nontri Dictionary
dusk(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาค่ำ,แสงขมุกขมัว,ความมืดสลัว,ยามตะวันตกดิน
northwest(adj) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ
northwest(n) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,ทิศพายัพ
northwesterly(adj,adv) ทางทิศพายัพ,ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestern(adj) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ
occident(n) ทิศตะวันตก,ภาคตะวันตก
occidental(n) ทางทิศตะวันตก,ทางภาคตะวันตก
southwest(adj,adv) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwest(n) ทิศหรดี,ทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwester(n) หมวกกันน้ำของกะลาสี,ลมตะวันตกเฉียงใต้

German-Thai: Longdo Dictionary
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Westen(n) |der, nur Sg.| ทิศตะวันตก, See also: West
West|ไม่มีคำนำหน้านาม (ohne Artikel)| ตะวันตก เช่น Stuttgart West เมืองชตุตการ์ทส่วนตะวันตก, nach West ไปทางทิศตะวันตก, See also: Westen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top