Search result for

northwest

(64 entries)
(0.0324 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -northwest-, *northwest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
northwest[N] ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwester[ADJ] ลมตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestern[N] ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwesterly[ADV] ทางตะวันตกเฉียงเหนือ, Syn. northwest
northwesterly[ADJ] ทางตะวันตกเฉียงเหนือ, See also: ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestward[ADJ] ซึ่งหันไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ, Syn. northwest
northwestward[N] ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestwards[ADV] ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
northwest(นอร์ธ'เวสทฺ) n.,adj. พายัพ,ภาคพายัพ,ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ., Syn. northwestern

English-Thai: Nontri Dictionary
northwest(adj) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ
northwest(n) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,ทิศพายัพ
northwesterly(adj,adv) ทางทิศพายัพ,ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestern(adj) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Northwest windลมตะวันตกเฉียงเหนือ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Northwestern, huh?จบจากนอร์ทเวสเทิร์นใช่มั้ยครับ The Story of Lucy and Jessie (2009)
I was only asking 'cause I-I also went to Northwestern, and I thought maybe we crossed paths there. (chuckles)ผมถามแค่เพราะว่าผมเองก็จบจากนอร์ทเวสเทิร์นเหมือนกัน แล้วก็คิดว่าบางทีเราอาจจะเคยเจอกัน The Story of Lucy and Jessie (2009)
I never would've gotten into Northwestern.ฉันคงไม่ได้เรียนที่นอร์ทเวสเทิร์นหรอกค่ะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
The cable enters the house through the northwest corner, upstairs.สายเคเบิลเข้าไปในบ้าน ผ่านมุมทางตะวันตกเฉียงเหนือ ชั้นบน Chuck Versus the Suburbs (2009)
He trained at Northwestern and then at Harvard.เอ่อ เขาฝึกที่ นอร์ทเวสเทิร์น แล้วก็ต่อที่ฮาร์เวิร์ด Good Mourning (2009)
Diane Burgess should be standing near the northwest side of the terminal.ไดแอน เบอร์กีส ควรยืนอยู่ ใกล้กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของชานชาลา Fracture (2009)
People in virginia's northwest regionผู้คนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวอร์จิเนีย Pilot (2009)
Then Virginia divided in 1863 with the northwest region joining the union.รัฐเวอร์จิเนียจึงถูกแบ่งแยกออกจากกันในปี 1863 โดยภาคตะวันตกเฉียงเหนือเข้าร่วมกับสหภาพ Pilot (2009)
Prisoner transport headed northwest... bearing 289 toward San Francisco.ยานขนย้ายเชลย มุ่งตะวันตกเฉียงเหนือ พิกัด 289 ตรงไปซานฟรานซิสโก Terminator Salvation (2009)
There is a Starfleet outpost 14km to the northwest.มีหน้าด่านของสตาร์ฟลีท ทางตะวันตกเฉียงเหนือไป 14 กิโลเมตร Star Trek (2009)
You'll be one of the biggest distributors of weapons in the northwest.นายจะเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่สุด ของอาวุธปืนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ June Wedding (2010)
I'm gonna get a room at the northwest passage.ผมจะไปเช่าห้องที่ นอร์ทเวสท์ พาสเสจ Northwest Passage (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
northwestIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ[N] northwest, Syn. ทิศพายัพ, Ant. ทิศตะวันออกเฉียงใต้, ทิศอาคเนย์, Example: สายน้ำชุดแรกมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หอบเอาเมฆมาจากทะเลอันดามัน ผ่านพม่าเข้าเมืองกาญจนบุรี, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ
ทิศพายัพ[N] northwest, Syn. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, Ant. ทิศตะวันออกเฉียงใต้, ทิศอาคเนย์, Example: เขารู้สึกแทบจะหมดหวัง พยามยามประคองเรือเลี่ยงศูนย์กลางพายุลงไปทางทิศพายัพ, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ
พายัพ[N] northwest, Syn. ตะวันตกเฉียงเหนือ, Example: วัฒนธรรมทางพายัพมีวัฒนธรรมของพม่าปนอยู่มาก, Thai definition: ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ภาคพายัพ[N] northwest, See also: the northwestern part, Syn. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, Example: ครอบครัวเขาเป็นทหารประจำอยู่ภาคพายัพ
ตะวันตกเฉียงเหนือ[N] Northwest, Syn. ทิศพายัพ, Example: เขาเดินทางมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามที่หมอดูแนะนำ, Thai definition: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศเหนือและทิศตะวันตก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พายัพ[n.] (phāyap) EN: northwest   FR: nord-ouest
สายการบินนอร์ธเวสต์[TM] (Sāikānbin Nøtwēst) EN: Northwest Airlines   FR: Northwest Airlines
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ[n. exp.] (thit tawan-tok chīeng neūa) EN: the northwest ; Northwest   FR: nord-ouest [m] ; direction du nord-ouest [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NORTHWEST    N AO2 R TH W EH1 S T
NORTHWEST'S    N AO2 R TH W EH1 S T S
NORTHWESTERN    N AO2 R TH W EH1 S T ER0 N
NORTHWESTERLY    N AO2 R TH W EH1 S T ER0 L IY0
NORTHWESTERN'S    N AO2 R TH W EH1 S T ER0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
northwest    (n) (n oo1 th w e1 s t)
northwester    (n) (n oo1 th w e1 s t @ r)
northwestern    (j) (n oo1 th w e1 s t @ n)
northwesters    (n) (n oo1 th w e1 s t @ z)
northwesterly    (j) (n oo1 th w e1 s t @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
シロザメ[, shirozame] (n) spotless smooth-hound (Mustelus griseus, species of houndshark from the northwest Pacific) [Add to Longdo]
ナインスパインバットフィッシュ[, nainsupainbattofisshu] (n) ninespine batfish (Zabidius novemaculeatus, species of Indo-Pacific spadefish found from Indonesia to northwestern Australia) [Add to Longdo]
ナガサキトラザメ[, nagasakitorazame] (n) blackspotted catshark (Halaelurus buergeri, found in the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
ニューファウンドランドヒラガシラ[, nyu-faundorandohiragashira] (n) Atlantic sharpnose shark (Rhizoprionodon terraenovae, species of requiem shark found in the northwestern Atlantic) [Add to Longdo]
ノースウェスタン[, no-suuesutan] (n) northwestern [Add to Longdo]
ノースウェスト准州[ノースウェストじゅんしゅう, no-suuesuto junshuu] (n) Northwest Territories [Add to Longdo]
ノースウエスト[, no-suuesuto] (n) Northwest (airline) [Add to Longdo]
ハシゴオオトカゲ[, hashigoootokage] (n) banded tree monitor (Varanus scalaris, species of carnivorous monitor lizard native to northwestern Australia); spotted tree goanna [Add to Longdo]
マルガヒメオオトカゲ[, marugahimeootokage] (n) stripe-tailed Goanna (Varanus gilleni, species of carnivorous monitor lizard native to northwestern and central Australia) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西北[xī běi, ㄒㄧ ㄅㄟˇ, 西] northwest [Add to Longdo]
西北工业大学[Xī běi Gōng yè Dà xué, ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 西 / 西] Northwestern Polytechnical University [Add to Longdo]
西北方[xī běi fāng, ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄈㄤ, 西] northwest; northwestern [Add to Longdo]
西北航空公司[Xī běi Háng kōng Gōng sī, ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 西] Northwest Airlines [Add to Longdo]
西北部[Xī běi bù, ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ, 西] northwest part [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Northwest \North`west"\, adv.
   Toward the northwest.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Northwest \North`west"\, n. [AS. nor[eth]west.]
   1. The point in the horizon between the north and west, and
    equally distant from each; the northwest part or region.
    [1913 Webster]
 
   2. The northwestern part of the contiguous forty-eight states
    of the United States, especially the states of Washington
    and Oregon. [U.S.]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Northwest \North`west"\, a.
   1. Pertaining to, or in the direction of, the point between
    the north and west; being in the northwest; toward the
    northwest, or coming from the northwest; as, the northwest
    coast.
    [1913 Webster]
 
   2. Coming from the northwest; as, a northwest wind.
    [1913 Webster]
 
   {Northwest passage}, a passage or communication by sea
    between the Atlantic and Pacific oceans along the north
    coast of America, long sought for by navigators.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 northwest
   adv 1: to, toward, or in the northwest [syn: {northwest},
       {north-west}, {nor'-west}]
   adj 1: situated in or oriented toward the northwest [syn:
       {northwestern}, {northwesterly}, {northwest}]
   2: coming from the northwest; "northwesterly winds" [syn:
     {northwesterly}, {northwest}]
   n 1: the northwestern region of the United States [syn:
      {Northwest}, {northwestern United States}]
   2: the direction corresponding to the northwestward compass
     point
   3: the compass point midway between north and west; at 315
     degrees [syn: {northwest}, {nor'-west}, {northwestward},
     {NW}]
   4: a location in the northwestern part of a country, region, or
     city

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top