Search result for

rf

(77 entries)
(0.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rf-, *rf*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
RFID (uniq ) Radio Frequency Identification

English-Thai: Longdo Dictionary
perfume(n) น้ำหอม
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
surface tension(n) แรงตึงผิว
surfactant(n) สารลดความตึงผิว
performance(n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
RFCs (n) เอกสาร ที่ใช้เป็นมาตราฐาน เพื่อการอ้างอิง ของ Internet

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
RF (radio frequency)อาร์เอฟ (ความถี่วิทยุ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
RFC (request for comment)อาร์เอฟซี (เอกสารขอความเห็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
RFI (request for information)อาร์เอฟไอ (เอกสารขอสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
RFP (request for proposal)อาร์เอฟพี (เอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
RFQ (request for quotation)อาร์เอฟคิว (เอกสารเชิญชวนเสนอราคา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rfอาร์เอฟ <คำอ่าน>ย่อมาจาก radio frequency หมายถึง คลื่นความถี่วิทยุ
rfiอาร์เอฟไอ <คำอ่าน>ย่อมาจาก radio frequency interference หมายถึง การรบกวนของคลื่นวิทยุในหลาย ๆ ความถี่
air-to-surfaceadj. จากเครื่องบินสู่พื้นดิน
arf(อาร์ฟ) interj. เสียงร้องของสุนัข abbr. acute renal failure
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ
boarfish(บอร์'ฟิซ) n. ปลาที่มีจมูกออกเป็นหนาม
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
butterfishn. ปลาจาละเม็ด
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
airfield(n) สนามบิน
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ
butterfat(n) เนยเหลว
butterfly(n) ผีเสื้อ
carfare(n) ค่าโดยสาร,ค่ารถ
cheerful(adj) ยินดี,ชื่นบาน,เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีใจ
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
CHEMICAL chemical warfare(n) สงครามเคมี
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; well   FR: bon ! ; parfait !
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood   FR: déborder
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir

German-Thai: Longdo Dictionary
Erfolg(n) |der, pl. Erfolge| ความสำเร็จ
Verfügung(n) |die| การตัดสิน
Verfügung(n) |die| คำสั่งศาล
Verfügung(n) |die| กฎ, ข้อบังคับ
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
rfenอนุญาตให้
darf, See also: dürfen
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย
surfen(vt) |surfte, hat gesurft| เล่นวินด์เซิร์ฟ
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
GUI[ジーユーアイ, ji-yu-ai] (n) graphical user interface; GUI; (P) [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
RF[アールエフ, a-ruefu] (n) radio frequency (RF) [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
RFタグ[アールエフタグ, a-ruefutagu] (n) (See ICタグ) RFID tag [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
射频调谐器[shè pín tiáo xié qì, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄣˊ ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˊ ㄑㄧˋ, / 調] RF tuner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インタフェース[いんたふぇーす, intafe-su] interface [Add to Longdo]
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address [Add to Longdo]
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 RF
   n 1: a substance produced by the hypothalamus that is capable of
      accelerating the secretion of a given hormone by the
      anterior pituitary gland [syn: {releasing factor},
      {releasing hormone}, {RF}]
   2: a radioactive transuranic element which has been synthesized
     [syn: {rutherfordium}, {Rf}, {unnilquadium}, {Unq}, {element
     104}, {atomic number 104}]
   3: a complex neural network in the central core of the
     brainstem; monitors the state of the body and functions in
     such processes as arousal and sleep and attention and muscle
     tone [syn: {reticular formation}, {RF}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RF
     Radio Frequency (mobile-systems)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top