ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-repel-

R IH0 P EH1 L   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: repel, *repel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repel[VT] ขับไล่, See also: ไล่, Syn. drive off, repulse
repel[VT] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. refuse, reject
repel[VT] ทำให้เป็นที่น่ารังเกียจ, Syn. disgust, revolt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repel(รีเพล') vt. ขับไล่,ผลักออก,ตีกลับ,ต้านทาน,โต้กลับ,ด้านการซึมผ่าน,ยับยั้ง,ปฏิเสธ,ขจัด,ทำให้รังเกียจ vi. ขับไล่,ผลักออก,ทำให้รังเกียจ, See also: repellence,repelency n. repeller n., Syn. reject,refuse ###A. accept,attract

English-Thai: Nontri Dictionary
repel(vt) ขับไล่,ต้านทาน,ไม่ยอมรับ,ผลักไส,ปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Luckily, a very simple charm exists to repel a boggart.โชคดีที่มีคาถาง่ายๆ ที่ใช้ไล่มันได้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Their blind conviction repels me from their church.การตัดสินสินโทษแบบผิดๆของพวกเค้า ขับไล่ชั้นจากโบสถ์ Silent Hill (2006)
Does it repel you?มันทำให้คุณต้องออกห่างไหม? No Such Thing as Vampires (2007)
It repels my dates sometimes.บางครั้งเวลาผมเดท No Such Thing as Vampires (2007)
I literally repel technology now. I miss you.น่าขันพิลึก แม่ล่ะไม่ชอบเทคโนโลยีเลยจริงๆ Twilight (2008)
There's another one under the table that'll repel or attract, depending on how you shift them.แล้วก็มีอีกอันใต้แท่นบูชาซึ่งมันจะดูด\ หรือผลักกันแล้วแต่ว่านายจะยกมันอย่างไร Birthmarks (2008)
Green company, prepare to repel the enemyหน่วยกรีน เตรียมพร้อมขับไล่ศัตรู Cloak of Darkness (2008)
Evil spirits, I repel thee. Evil spirits, I repel thee!ขอขับไล่ดวงวิญญาณทั้งหลาย ขับไล่ดวงวิญญาณทั้งหลาย Inkheart (2008)
Your bracelet seemed to repel the darkness, not send it away.ทึ่กำไลของคุณสามารถทำลายความชั่วร้ายได้ อย่าทิ้งมันล่ะ Supergirl (2010)
It repels the fabric of space and time and would prevent gravity from crushing a wormhole.มันโหนผ้าของพื้นที่และเวลา และจะป้องกันไม่ให้แรงโน้ม ถ่วงจากการบดหนอน Is Time Travel Possible? (2010)
We, ever your servants ... will continue to defend you liberty and repel the forces that seek to take it from you.ว่าเราในฐานะผู้รับใช้.. ... จะยังปกป้องอิสรภาพของท่าน และต่อต้านทุกพลังที่พยายามจะพรากมันไปจากท่าน Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
I repel you with the power of Christ the Lord.ผมขอขับไล่คุณ ด้วยอำนาจแห่งพระองค์ Fright Night (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repelNo matter what I'm going to the beach! Towel and trunks. Insect repellant!
repelThe people could repel the invasion.
repelThere are plants that repel insects.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผละออก[V] repel, See also: flee (from), Ant. เข้าหา, เข้าใกล้, Example: เธอเพ่งมองเข้าไปในความมืดสลัวอยู่ครู่หนึ่งก็ผละออกมา, Thai definition: ออกไปให้พ้นอย่างกระทันหัน

CMU English Pronouncing Dictionary
REPEL    R IH0 P EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repel    (v) rˈɪpˈɛl (r i1 p e1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驱除[qū chú, ㄑㄩ ㄔㄨˊ, / ] repel, #38,082 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repel \Re**pel"\ (r?-p?l"), v. t. [imp. & p. p. {Repelled}
   (-p?ld"); p. pr. & vb. n. {Repelling}.] [L. repellere,
   repulsum; pref. re- re- + pellere to drive. See {Pulse} a
   beating, and cf. {Repulse}, {Repeal}.]
   1. To drive back; to force to return; to check the advance
    of; to repulse as, to repel an enemy or an assailant.
    [1913 Webster]
 
       Hippomedon repelled the hostile tide. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       They repelled each other strongly, and yet attracted
       each other strongly.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To resist or oppose effectually; as, to repel an assault,
    an encroachment, or an argument.
    [1913 Webster]
 
       [He] gently repelled their entreaties. --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Tu repulse; resist; oppose; reject; refuse.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repel \Re*pel"\, v. i.
   To act with force in opposition to force impressed; to
   exercise repulsion.
   [1913 Webster] Repellence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repel
   v 1: cause to move back by force or influence; "repel the
      enemy"; "push back the urge to smoke"; "beat back the
      invaders" [syn: {repel}, {drive}, {repulse}, {force back},
      {push back}, {beat back}] [ant: {attract}, {draw}, {draw
      in}, {pull}, {pull in}]
   2: be repellent to; cause aversion in [syn: {repel}, {repulse}]
     [ant: {appeal}, {attract}]
   3: force or drive back; "repel the attacker"; "fight off the
     onslaught"; "rebuff the attack" [syn: {repel}, {repulse},
     {fight off}, {rebuff}, {drive back}]
   4: reject outright and bluntly; "She snubbed his proposal" [syn:
     {rebuff}, {snub}, {repel}]
   5: fill with distaste; "This spoilt food disgusts me" [syn:
     {disgust}, {gross out}, {revolt}, {repel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top