ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repelled

R AH0 P EH1 L D   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repelled-, *repelled*, repell, repelle
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't care if they're repelled all the way back to Tokyo.ฉันไม่สนหรอก ถึงพวกนั้นจะถูก ไล่กลับโตเกียวก็เถอะ Seven Years in Tibet (1997)
"'It was only yesterday I repelled Lord Graham and his six million,""เมื่อวานฉันปฏิเสธลอร์ดเกรแชม กับเงินหกล้าน..." Becoming Jane (2007)
The enemy has been repelledศัตรูถูกขับไล่ออกไปหมดแล้ว Cloak of Darkness (2008)
And the guys that repelled out of them were like commandoes.เหมือนเป็นพวกหน่วยจู่โจม Kill Jill (2010)
Would be repelled by the thought of being anything like her.จะถูกปฏิเสธจากความคิด ที่อยากให้ลูกเป็นเหมือนเธอ The Kids Are Not All Right (2011)
A million men could have marched on these walls and a million men would have been repelled.ฮาร์รินฮาลสร้างขึ้นเพื่อ ต้านทานการโจมตีจากพื้นดิน คนเป็นล้านยกทัพมาตีกำแพงนี่ A Man Without Honor (2012)
I heard that you repelled the attacker.อาจารย์ชิโนฮาระ เป็นอะไรรึเปล่า? PTA rinji soukai (2012)
We have proof that someone was on the roof of Alicia's building and repelled down to her window.เราต้องการข้อพิสูจน์ ว่ามีบางคนอยู่บนหลังคา ของ ที่พัก อลิเซีย และ หย่อนตัวลงมา ที่พักของเธอทางหน้าต่าง The Politics of Time (2012)
The theory is that we're training your body to be physically repelled by certain... triggers.ทฤษฎีก็คือเราจะฝึกร่างกายของคุณ ให้ปฏิเสธโดยมี ตัวกระตุ้นบางอย่าง I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
My guess is that there was a toxin in the flesh that probably repelled them.มีสารพิษอยู่ในศพ ที่อาจทำให้พวกมันไม่สนใจ Alchemy (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by   FR: être dégoûté ; être écoeuré
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īen) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous   FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer

CMU English Pronouncing Dictionary
REPELLED    R AH0 P EH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repelled    (v) rˈɪpˈɛld (r i1 p e1 l d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repel \Re**pel"\ (r?-p?l"), v. t. [imp. & p. p. {Repelled}
   (-p?ld"); p. pr. & vb. n. {Repelling}.] [L. repellere,
   repulsum; pref. re- re- + pellere to drive. See {Pulse} a
   beating, and cf. {Repulse}, {Repeal}.]
   1. To drive back; to force to return; to check the advance
    of; to repulse as, to repel an enemy or an assailant.
    [1913 Webster]
 
       Hippomedon repelled the hostile tide. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       They repelled each other strongly, and yet attracted
       each other strongly.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To resist or oppose effectually; as, to repel an assault,
    an encroachment, or an argument.
    [1913 Webster]
 
       [He] gently repelled their entreaties. --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Tu repulse; resist; oppose; reject; refuse.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top