Search result for

-pour-

(51 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pour, *pour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pour[VT] เท, See also: ริน, ทำให้ไหลหลั่ง, Syn. spill, splash
pour[VT] เสิร์ฟเครื่องดื่ม
pour[VI] เสิร์ฟเครื่องดื่ม
pour[VI] ปล่อยออกอย่างมาก, Syn. emit, drain, discharge
pour[VI] ฝนตกหนัก, See also: ฝนตกกรูกราว, Syn. flood, drench

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pour(พอ,พอร์) vt.,vi.,n. (การ) เท,ริน,ราด,หลั่ง,กรอก,ระบาย,ปล่อยออก, (ฝน) ตกลงมาอย่างแรง., See also: pourability n. pourable adj. pourer n. pouringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
pour(vi,vt) เท,ริน,ราด,ไหล,หลั่ง,ปล่อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We pour all the liquid into one goblet and then we can be sure it is poisoned.เราเอาของเหลวมาเทผสมกัน จากนั้นเราก็แน่ใจว่ามันมีพิษ The Labyrinth of Gedref (2008)
They have poured insults over you like buckets of cum.พวกมันใส่ไฟแก เหมือนกับเอาขยะมาเททิ้ง Episode #1.5 (2008)
On that day, it was pouring in Neptune.ในวันนั้น มันกำลังไหลเเล่อนเข้าในเนปจูน Heartbreak Library (2008)
- Let me pour you a glass. - Okay.ฉันรินให้ โอเค Heartbreak Library (2008)
Let me pour you a drink.ให้ฉันรินให้ Heartbreak Library (2008)
Heavy rain pours down on a sunny day. The heroine becomes a king. King Jung-jo.ฝนตกหนักทั้งๆ ที่เป็นวันแดดจัด สุดท้ายนางเอกก็ได้ครองบัลลังก์ กษัตริย์จุงโจ My Sassy Girl (2008)
I've been around the world in the pouring rainฉันไปมาแล้วทั่วโลก ในสายฝน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Pour myself a cup of ambitionPour myself a cup of ambition The Love Guru (2008)
Wow, it's pouring out there.ว้าว ตกซะแรงเลย Marley & Me (2008)
Driving my ass here in the pouring rain wasn't easy either;ขับรถมาที่นี่ตอนฝนตกหนักๆ ก้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเจ้าหนู Changeling (2008)
Legion upon legion poured out of the Five Elements Mountain.กองแล้วกองเล่าออกจากเขาเบญจคีรี The Forbidden Kingdom (2008)
It started pouring and suddenly it... was just me in a field of cows.ฝนเริ่มตกหนัก แล้วหลังจากนั้นก็ีแต่ชั้นแล้วก็วัวเป็นฝูง Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pourThe volcano poured molten rock.
pourBlood poured from the cut vein.
pourIt poured down.
pourDon't pour hot water into the glass or it will crack.
pourShe poured some milk from the bottle.
pourThe excited crowd poured out of the stadium.
pourShe poured coffee into the cups on the table.
pourShe poured a cup of tea for me.
pourShe smoothly and elegantly poured the water into the glass.
pourShe poured the milk into a bowl.
pourOrders for the book poured in.
pourIt never rains but it pours. [Proverb]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท[V] pour, See also: fill, Example: ลุงแช่มจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดารินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai definition: ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป
อาสิญจ์[V] pour, Syn. หลั่ง
ริน[V] pour, See also: decant, Example: เขารินเหล้าขาวใส่แก้ว แล้วเวียนแจกจ่ายเพื่อนๆ ไปทีละคน, Thai definition: เทให้ไหลออกเรื่อยๆ ทีละน้อย
กรวด[V] pour, See also: pour ceremonial water, Syn. ริน, กรวดน้ำ, Example: แม่อยากจะทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้กับผู้ตาย, Thai definition: หลั่งน้ำ
กรอก[V] pour, See also: pour into, rinse (the bottle), gargle (the throat or mouth), Syn. เท, Example: คนไข้ที่ดื้อไม่ยอมกินยา พยาบาลต้องช่วยกรอกยาใส่ปาก, Thai definition: เทลงในช่องแคบ เช่น กรอกหม้อ, กรอกขวด
ไหลหลั่ง[V] pour, See also: stream, flow incessantly, Syn. หลั่งไหล, ไหล, ไหลหลาก, Example: น้ำฝนไหลหลั่งลงมาไม่ขาดสายชื่นใจชาวนาจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรวด[v.] (krūat) EN: pour   
ไหลหลั่ง[v. exp.] (lai lang) EN: pour   

CMU English Pronouncing Dictionary
POUR    P AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pour    (v) (p oo1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zugießenpour on [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pour(prep) สำหรับ

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pour \Pour\, a.
   Poor. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pour \Pour\, v. i.
   To pore. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pour \Pour\, v. t. [imp. & p. p. {Poured}; p. pr. & vb. n.
   {Pouring}.] [OE. pouren, of uncertain origin; cf. W. bwrw to
   cast, throw, shed, bwrw gwlaw to rain.]
   1. To cause to flow in a stream, as a liquid or anything
    flowing like a liquid, either out of a vessel or into it;
    as, to pour water from a pail; to pour wine into a
    decanter; to pour oil upon the waters; to pour out sand or
    dust.
    [1913 Webster]
 
   2. To send forth as in a stream or a flood; to emit; to let
    escape freely or wholly.
    [1913 Webster]
 
       I . . . have poured out my soul before the Lord. --1
                          Sam. i. 15.
    [1913 Webster]
 
       Now will I shortly pour out my fury upon thee.
                          --Ezek. vii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       London doth pour out her citizens !  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore did Nature pour her bounties forth
       With such a full and unwithdrawing hand ? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To send forth from, as in a stream; to discharge
    uninterruptedly.
    [1913 Webster]
 
       Is it for thee the linnet pours his throat ? --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pour \Pour\, v. i.
   To flow, pass, or issue in a stream, or as a stream; to fall
   continuously and abundantly; as, the rain pours; the people
   poured out of the theater.
   [1913 Webster]
 
      In the rude throng pour on with furious pace. --Gay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pour \Pour\, n.
   A stream, or something like a stream; a flood. [Colloq.] "A
   pour of rain." --Miss Ferrier.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pour
   v 1: cause to run; "pour water over the floor"
   2: move in large numbers; "people were pouring out of the
     theater"; "beggars pullulated in the plaza" [syn: {pour},
     {swarm}, {stream}, {teem}, {pullulate}]
   3: pour out; "the sommelier decanted the wines" [syn: {decant},
     {pour}, {pour out}]
   4: flow in a spurt; "Water poured all over the floor"
   5: supply in large amounts or quantities; "We poured money into
     the education of our children"
   6: rain heavily; "Put on your rain coat-- it's pouring outside!"
     [syn: {pour}, {pelt}, {stream}, {rain cats and dogs}, {rain
     buckets}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 pour [pur]
   for; to; in order to; per
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 pour
 pour	(prep) สำหรับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top