Search result for

poured

(36 entries)
(0.0341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poured-, *poured*, pour, poure
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They have poured insults over you like buckets of cum.พวกมันใส่ไฟแก เหมือนกับเอาขยะมาเททิ้ง Episode #1.5 (2008)
Legion upon legion poured out of the Five Elements Mountain.กองแล้วกองเล่าออกจากเขาเบญจคีรี The Forbidden Kingdom (2008)
You poured prune juice in his gas tank.คุณเล่นเทน้ำลูกพรุน ใส่ถังน้ำมันเค้า Up (2009)
Epoxy-hardened walls, poured concrete ceilings.กำแพงหนา เพดานคอนกรีต Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I bought two bottles. I poured one of them down the sink.ฉันซื้อมาสองขวด แล้วก็เททิ้งลงซิงค์ไปแล้ว Orphan (2009)
As she poured him the scotch he requested, the client began to wonder exactly how he planned to hide her assets from the husband she was divorcing.ทันทีที่เธอรินเหล้าสก็อตช์ที่เขาร้องขอ ลูกความเริ่มสงสัยว่า เขาวางแผนจะแอบซ่อนทรัพ์สินต่าง ๆ Marry Me a Little (2009)
They raised it on hydraulic lifts, sunk a series of shafts, mucked out the clay, laid down a layer of gravel, and then poured cement over that.พวกเขายกมันขึ้นด้วยไฮดรอลิก ฝังแกนหมุนเครื่องจักร โคลนพวกนั้นทับบนชั้นกรวด แล้วเททับด้วยซีเมนต์อีกชั้น Harbingers in a Fountain (2009)
Yeah, and then you poured Grams another shot and she told you about the aliens.ไหนจะเรื่องที่เธอบอกเกี่ยวกับเอเลี่ยน มันยังไง มันไม่มีอะไร The Night of the Comet (2009)
[Lzzie] God, looks like somebody poured a bottle of glue down there.มีใครเทกาวทั้งขวดลงไปในนั้น เราจะรักษายังไงคะ? Tainted Obligation (2009)
So what? Poured it.- แล้วไงล่ะ เสริฟก็ได้ Dude, Where's My Groom? (2009)
Your Honor, please recall investigation report 59 and appendix #2, which states that most amount of blood get poured on the nearest person when the artery is severed.ใต้เท้า โปรดเรียกรายงานการตรวจสอบที่ 59 และส่วนเพิ่มเติม #2 ที่ระบุว่า เลือดส่วนใหญ่ไหลออกมา The Case of Itaewon Homicide (2009)
Your wine is being poured in front of you at two o'clock. Enjoy.ไวน์จะมาเสริฟ์ที่ตำแหน่ง 2 นาฬิกานะค่ะ When in Rome (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pouredBlood poured from the cut vein.
pouredHe poured cold water over himself.
pouredHe poured in the sample and deposited the $10.00.
pouredHe went back to the drug store, located the machine, poured in the sample and deposited the $10.00.
pouredI poured the water into the bucket.
pouredI poured the wine in a plastic bag and then dipped it in ice water.
pouredIt poured down.
pouredIt poured for three days.
pouredOrders for the book poured in.
pouredPassengers poured out to the road.
pouredRefugees poured in from all over the country.
pouredShe poured a cup of tea for me.

CMU English Pronouncing Dictionary
POURED    P AO1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poured    (v) (p oo1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgegossenpoured out [Add to Longdo]
zugegossenpoured on [Add to Longdo]
zugeströmtpoured towards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドボドボ[, dobodobo] (adv-to) (on-mim) with glugging (e.g. of liquid being poured, running down) [Add to Longdo]
飴湯[あめゆ, ameyu] (n) (See 水飴) thick malt syrup poured into boiling water and sprinkled with cinnamon (used as a refreshing summer drink) [Add to Longdo]
桜湯[さくらゆ, sakurayu] (n) drink made of boiled water poured over preserved cherry leaves and blossoms [Add to Longdo]
新湯;更湯[あらゆ(新湯);さらゆ;しんゆ(新湯), arayu ( shin yu ); sarayu ; shinyu ( shin yu )] (n) clean, freshly poured bath; hot water just poured into a bath that no one has entered yet [Add to Longdo]
打っ掛け蕎麦[ぶっかけそば, bukkakesoba] (n) (uk) (See 掛け蕎麦) soba with broth poured over it [Add to Longdo]
茶漬け;茶漬[ちゃづけ, chaduke] (n) rice with tea poured on it (Japanese dish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pour \Pour\, v. t. [imp. & p. p. {Poured}; p. pr. & vb. n.
   {Pouring}.] [OE. pouren, of uncertain origin; cf. W. bwrw to
   cast, throw, shed, bwrw gwlaw to rain.]
   1. To cause to flow in a stream, as a liquid or anything
    flowing like a liquid, either out of a vessel or into it;
    as, to pour water from a pail; to pour wine into a
    decanter; to pour oil upon the waters; to pour out sand or
    dust.
    [1913 Webster]
 
   2. To send forth as in a stream or a flood; to emit; to let
    escape freely or wholly.
    [1913 Webster]
 
       I . . . have poured out my soul before the Lord. --1
                          Sam. i. 15.
    [1913 Webster]
 
       Now will I shortly pour out my fury upon thee.
                          --Ezek. vii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       London doth pour out her citizens !  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore did Nature pour her bounties forth
       With such a full and unwithdrawing hand ? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To send forth from, as in a stream; to discharge
    uninterruptedly.
    [1913 Webster]
 
       Is it for thee the linnet pours his throat ? --Pope.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top