Search result for

vapour

(61 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vapour-, *vapour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vapour[N] ไอน้ำ, See also: ควัน, หมอก, ละอองน้ำ, Syn. fog, haze, mist, steam
vapoury[ADJ] ซึ่งระเหย, Syn. volatile
vapourish[ADJ] ซึ่งกลายเป็นไอน้ำ
vapourize[VI] ระเหย, See also: กลายเป็นไอน้ำ, Syn. exhale, evaporate, volatize
vapourize[VT] ทำให้ระเหย, See also: ทำให้กลายเป็นไอน้ำ, Syn. exhale, evaporate, volatize
vapourous[ADJ] ซึ่งระเหย, Syn. vaporous, volatile
vapourizer[N] สิ่งที่ระเหย
vapourously[ADV] อย่างระเหยได้
vapourishness[N] การกลายเป็นไอน้ำ
vapourization[N] การระเหย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vapour(เว'เพอะ) n.,vi.,vt. ไอหมอกหนา,ไอน้ำ,ควัน,กลายเป็นไอ,กลายเป็นควัน, Syn. visible exhalation
vapourise(เว'เพอไรซ) vt.,vi. กลายเป็นไอ., See also: vaporisable adj. vapourisable adj. vaporizer n. vapourizer n.
vapouriser(เว'เพอไรเซอะ) n. ผู้คุยโม้,ผู้คุยโต,สิ่งที่ทำให้เป็นไอ,เครื่องทำไอน้ำ
vapourish(เว'เพอริ?) adj. เหมือนไอน้ำ,คล้ายไอน้ำ,กลุ้มใจง่าย,เป็นทุกข์ง่าย., See also: vaporishness n. vapourishness n., Syn. misty,foggy,steamy,miasmic
vapourous(เว'เพอะเริส) adj. เป็นไอ,เต็มไปด้วยไอ,มีไอมาก,มีหมอกมาก,คลุมเครือไปด้วยหมอก,ไม่สำคัญ., See also: vaporousness n. vapourousness n. vaporosity n. vapourosity n.
vapoury(เว'เพอรี) adj. เป็นไอ,เต็มไปด้วยไอ,เหมือนไอ,คล้ายไอ, Syn. vaporous

English-Thai: Nontri Dictionary
vapour(n) ไอ,ควัน,หมอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vapour barrierแผ่นกั้นไอ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
vapour lockการปิดกั้นด้วยไอ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
vapour lockไออุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vapour pressureความดันไอ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
vapour return lineท่อไอเชื้อเพลิงกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vapour-compression cycleวัฏจักรอัดไอ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vapour-fuel separator; vapour-liquid separatorตัวแยกไอและเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vapour-liquid separator; vapour-fuel separatorตัวแยกไอและเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vapour-recovery system; evaporative control system; fuel-vapour recovery system; vapour-saver system; vehicle vapour recoveryระบบควบคุมการระเหย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vapour-recovery system; evaporative control system; fuel-vapour recovery system; vapour-saver system; vehicle vapour recoveryระบบควบคุมการระเหย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vapour ไอ
สถานะที่เป็นก๊าซของสารใดๆ ; ไอที่มองเห็นได้ที่ฟุ้งกระจายหรือ แขวนลอยอยู่ในอากาศ เช่น หมอก ไอน้ำ ควัน [สิ่งแวดล้อม]
Vapour ไอเคมี
ไอที่เกิดขึ้นจากสารเคมีที่เป็นของเหลวหรือของ แข็งในสภาวะปกติ [สิ่งแวดล้อม]
vapourไอ, สารที่อยู่ในลักษณะของแก๊สซึ่งถ้ามีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤติ เมื่อเพิ่มความดันก็สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vapour pressureความดันไอ, ความดันที่เกิดจากไอของสาร  ถ้าสารนั้นเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องจะนิยมเรียก ความดันแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vapour pressure (n) ความดันไอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bullet hits a shovel, ricochets back towards number three, and that's when the roof caved in, igniting the thermos of pure grain alcohol instantly vapourising his bodily form, leaving nothing but a charcoal statue and a high-pitched squeal.คุณคิดว่าคนจำนวนมาก ขายบ้านทำไม ฉันควรทำอย่างไร? เธอควรไปปรึกษากับผู้ว่านะ ได้ข่าวว่าเขากำลังช่วยคนเดือดร้อนอยู่ Rango (2011)
I kept hearing what you said about how important it was, and then my brain just vapour-locked, and I totally munched it and got everything wrong!ผมคอยฟังที่แม่พูด ว่ามันสำคัญแค่ไหน และสมองผมก็คิดหนัก ผมเคี้ยวเสียงดัง ทุกอย่างผิด The Test (2011)
Putrid vapours risingไอเน่าเสียเพิ่มขึ้น James and the Giant Peach (1996)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอ[N] vapour, See also: steam, Example: ความร้อนทำให้น้ำมันดิบระเหยกลายเป็นไอ, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะอย่างควัน ลอยออกมาจากของที่ถูกความร้อนทำให้ระเหย
ไอระเหย[N] vapour, Example: เมื่อสูดสารเคมีที่เป็นก๊าซ หรือไอระเหยเข้าไป จะทำให้เกิดการระคายเคือง และการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ[n.] (ai) EN: gas ; vapour; steam   FR: vapeur [f]
ไอน้ำ[n. exp.] (ainām) EN: steam ; vapour   FR: vapeur (d'eau) [f]
ควัน[n.] (khwan) EN: smoke ; fumes ; vapour = vapor (Am.)   FR: fumée [f] ; vapeur [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vapour    (n) (v ei1 p @ r)
vapours    (n) (v ei1 p @ z)
vapour-bath    (n) - (v ei1 p @ - b aa th)
vapour-baths    (n) - (v ei1 p @ - b aa dh z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abscheidung {f} aus der Gasphasevapour deposition [Add to Longdo]
Anflugglasur {f}; Salzglasur {f}vapour glazing [Add to Longdo]
Kondensstreifen {m}vapour trail [Br.]; vapor trail [Am.]; contrail; condensation trail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナトリウムランプ[, natoriumuranpu] (n) sodium vapor lamp (vapour) (from Natrium lamp) [Add to Longdo]
ナトリウム灯[ナトリウムとう, natoriumu tou] (n) sodium-vapor lamp; sodium-vapour lamp [Add to Longdo]
過熱蒸気[かねつじょうき, kanetsujouki] (n) superheated vapor; superheated vapour [Add to Longdo]
過飽和蒸気[かほうわじょうき, kahouwajouki] (n) supersaturated vapor; supersaturated vapour [Add to Longdo]
気体[きたい, kitai] (n) vapour; vapor; gas; (P) [Add to Longdo]
蒸気(P);蒸汽[じょうき, jouki] (n) (1) steam; vapour; vapor; (2) (abbr) (See 蒸気船) steamship; steamboat; steamer; (P) [Add to Longdo]
水気[みずけ(P);すいき, mizuke (P); suiki] (n) (1) moisture; dampness; vapor; vapour; (2) (すいき only) dropsy; edema; oedema; (P) [Add to Longdo]
水蒸気[すいじょうき, suijouki] (n) water vapour; water vapor; steam; (P) [Add to Longdo]
水蒸気透過率[すいじょうきとうかりつ, suijoukitoukaritsu] (n) moisture vapor transmission rate; moisture vapour transmission rate; MVTR [Add to Longdo]
晴嵐[せいらん, seiran] (n) mountain vapor; mountain vapour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vapor \Va"por\, n. [OE. vapour, OF. vapour, vapor, vapeur, F.
   vapeur, L. vapor; probably for cvapor, and akin to Gr. ?
   smoke, ? to breathe forth, Lith. kvepti to breathe, smell,
   Russ. kopote fine soot. Cf. {Vapid}.] [Written also
   {vapour}.]
   [1913 Webster]
   1. (Physics) Any substance in the gaseous, or aeriform,
    state, the condition of which is ordinarily that of a
    liquid or solid.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term vapor is sometimes used in a more extended
      sense, as identical with gas; and the difference
      between the two is not so much one of kind as of
      degree, the latter being applied to all permanently
      elastic fluids except atmospheric air, the former to
      those elastic fluids which lose that condition at
      ordinary temperatures. The atmosphere contains more or
      less vapor of water, a portion of which, on a reduction
      of temperature, becomes condensed into liquid water in
      the form of rain or dew. The vapor of water produced by
      boiling, especially in its economic relations, is
      called steam.
      [1913 Webster]
 
         Vapor is any substance in the gaseous condition
         at the maximum of density consistent with that
         condition. This is the strict and proper meaning
         of the word vapor.         --Nichol.
      [1913 Webster]
 
   2. In a loose and popular sense, any visible diffused
    substance floating in the atmosphere and impairing its
    transparency, as smoke, fog, etc.
    [1913 Webster]
 
       The vapour which that fro the earth glood [glided].
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Fire and hail; snow and vapors; stormy wind
       fulfilling his word.         --Ps. cxlviii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   3. Wind; flatulence. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Something unsubstantial, fleeting, or transitory; unreal
    fancy; vain imagination; idle talk; boasting.
    [1913 Webster]
 
       For what is your life? It is even a vapor, that
       appeareth for a little time, and then vanisheth
       away.                 --James iv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. An old name for hypochondria, or melancholy; the
    blues. "A fit of vapors." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. (Pharm.) A medicinal agent designed for administration in
    the form of inhaled vapor. --Brit. Pharm.
    [1913 Webster]
 
   {Vapor bath}.
    (a) A bath in vapor; the application of vapor to the body,
      or part of it, in a close place; also, the place
      itself.
    (b) (Chem.) A small metallic drying oven, usually of
      copper, for drying and heating filter papers,
      precipitates, etc.; -- called also {air bath}. A
      modified form is provided with a jacket in the outside
      partition for holding water, or other volatile liquid,
      by which the temperature may be limited exactly to the
      required degree.
 
   {Vapor burner}, a burner for burning a vaporized hydrocarbon.
    
 
   {Vapor density} (Chem.), the relative weight of gases and
    vapors as compared with some specific standard, usually
    hydrogen, but sometimes air. The vapor density of gases
    and vaporizable substances as compared with hydrogen, when
    multiplied by two, or when compared with air and
    multiplied by 28.8, gives the molecular weight.
 
   {Vapor engine}, an engine worked by the expansive force of a
    vapor, esp. a vapor other than steam.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vapor \Va"por\, v. i. [imp. & p. p. {Vapored}; p. pr. & vb. n.
   {Vaporing}.] [From {Vapor}, n.: cf. L. vaporare.] [Written
   also {vapour}.]
   [1913 Webster]
   1. To pass off in fumes, or as a moist, floating substance,
    whether visible or invisible, to steam; to be exhaled; to
    evaporate.
    [1913 Webster]
 
   2. To emit vapor or fumes. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Running waters vapor not so much as standing waters.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To talk idly; to boast or vaunt; to brag.
    [1913 Webster]
 
       Poets used to vapor much after this manner.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       We vapor and say, By this time Matthews has beaten
       them.                 --Walpole.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vapor \Va"por\, v. t.
   To send off in vapor, or as if in vapor; as, to vapor away a
   heated fluid. [Written also {vapour}.]
   [1913 Webster]
 
      He'd laugh to see one throw his heart away,
      Another, sighing, vapor forth his soul. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vapour
   n 1: a visible suspension in the air of particles of some
      substance [syn: {vapor}, {vapour}]
   2: the process of becoming a vapor [syn: {vaporization},
     {vaporisation}, {vapor}, {vapour}, {evaporation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top