ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pour down

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pour down-, *pour down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pour down[PHRV] เทลงมา, See also: สาดลงมา, Syn. pelt down, pelt with
pour down[PHRV] ไหลลงมา
pour down[PHRV] หลั่งไหลมายัง, See also: ระบายลงมาที่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pour downA waterfall of sweat began to pour down my face.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pour down
   v 1: drink down entirely; "He downed three martinis before
      dinner"; "She killed a bottle of brandy that night"; "They
      popped a few beer after work" [syn: {toss off}, {pop},
      {bolt down}, {belt down}, {pour down}, {down}, {drink
      down}, {kill}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top