Search result for

-dwelling-

(30 entries)
(1.6534 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dwelling, *dwelling*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dwelling[N] บ้าน, See also: ที่อยู่, ที่พักอาศัย, Syn. house, residence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dwelling(ดเวล'ลิง) n. ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พำนัก

English-Thai: Nontri Dictionary
dwelling(n) ที่พำนัก,ที่พักพิง,ที่อาศัย,ที่อยู่อาศัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dwellingเคหสถาน, ที่อยู่อาศัย [ดู mansion-house] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwellingที่อยู่อาศัย, เคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dwellingที่อยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not dwelling on the past. I don't think you should either.ผมไม่อยากพูดถึงอดีต เหมือนคุณนั่นแหละ Quantum of Solace (2008)
...And the angels who lost their dignity, but abandoned their own dwellings,...นางฟ้านี่ใคร? หมดศรัทธาในตัวเอง, แต่ปิดกั้นตัวเองด้วย dwelling [Rec] 2 (2009)
* there's a land that is fairer than day * * and by faith * * we can see it afar * * for the father * * waits over the way * * to prepare us * * a dwelling place there *นี่คือดินดานที่เที่ยงตรงกว่าวัน และโดยศรัทธา พวกเราสามารถเหงมันได้แต่ไกล Desert Cantos (2009)
Name, lastname and dwelling places.ชื่อ นามสกุล และสถานที่อยู่ The Nightmare Begins (2009)
And the talk was of healing, of not dwelling in the past,และคุยกันเรื่องการเยียวยา ไม่ใช่ขุดคุ้ยประเด็นในอดีต In This Home on Ice (2010)
And they target dwellings, not people.และพวกเขามุ่งเป้าหมายไปที่ที่พักอาศัย ไม่ใช่คน Devil's Night (2010)
Occupied dwellings is as high-risk as it gets.บ้านเรือนที่มีคนอาศัย เป็นสถานที่ที่เสี่ยงสูง What Happens at Home... (2010)
And check wider in new Mexico for similar crimes, stranglings in occupied dwellings.สำหรับคดีที่คล้ายๆกัน ฆ่ารัดคอในบ้านน่ะ What Happens at Home... (2010)
There's a little trick you can do when you start doing what you're doing right now, which is dwelling.ฉันจะบอกทริคให้ สิ่งที่เธอทำอยู่ตอนนี้ คือการใช้ชีวิต Hick (2011)
You're dwelling, sweetheart.เธอกำลังใช้ชีวิตที่นี่ Hick (2011)
And vanish the wretched darkness that we may rid this dwelling of evil.และเหล่าความชั่วร้ายจากความมืดก็หายไป นั่นเราได้กำจัดความชั่วร้ายนี่แล้ว Me and the Devil (2011)
God, our Father, cleanse this place of the dark remnant dwelling within and fill it with light and love.พระเจ้า พระบิดา ขอทรงชำระสาถานที่ ที่ถูกสิงสู่ด้วยความมืดมิดนี้ แตะต้องด้วยแสงสว่างและความรัก Going Dutch (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dwellingHe is always dwelling on the pleasures of the past.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลัง[CLAS] dwelling, See also: house, Example: แบบสถาปัตยกรรมของอาคารแต่ละหลังในกรุงเทพฯ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย, Thai definition: ลักษณนามเรียกเรือน หรือสิ่งที่มีลักษณะอย่างเรือน
โอก[N] dwelling, See also: residence, house, home, Syn. ที่อยู่, Thai definition: ที่อยู่, Notes: (บาลี)
การอยู่อาศัย[N] dwelling, See also: residence, Syn. การพำนัก, การอาศัย, การพักอาศัย, Example: การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุภายหลังเกษียณอายุ ควรได้รับความสะดวกสบายและได้รับอากาศที่บริสุทธิ์

CMU English Pronouncing Dictionary
DWELLING    D W EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dwelling    (v) (d w e1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behausung {f} | Behausungen {pl}dwelling | dwellings [Add to Longdo]
Wohngebäude {n}dwelling house [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寓所[yù suǒ, ㄩˋ ㄙㄨㄛˇ, ] dwelling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwelling \Dwell"ing\, n.
   Habitation; place or house in which a person lives; abode;
   domicile.
   [1913 Webster]
 
      Hazor shall be a dwelling for dragons.  --Jer. xlix.
                          33.
   [1913 Webster]
 
      God will deign
      To visit oft the dwellings of just men. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Philip's dwelling fronted on the street. --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
   {Dwelling house}, a house intended to be occupied as a
    residence, in distinction from a store, office, or other
    building.
 
   {Dwelling place}, place of residence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwell \Dwell\, v. i. [imp. & p. p. {Dwelled}, usually contracted
   into {Dwelt} (?); p. pr. & vb. n. {Dwelling}.] [OE. dwellen,
   dwelien, to err, linger, AS. dwellan to deceive, hinder,
   delay, dwelian to err; akin to Icel. dvelja to delay, tarry,
   Sw. dv[aum]ljas to dwell, Dan. dv[ae]le to linger, and to E.
   dull. See {Dull}, and cf. {Dwale}.]
   1. To delay; to linger. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To abide; to remain; to continue.
    [1913 Webster]
 
       I 'll rather dwell in my necessity.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thy soul was like a star and dwelt apart.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To abide as a permanent resident, or for a time; to live
    in a place; to reside.
    [1913 Webster]
 
       The parish in which I was born, dwell, and have
       possessions.             --Peacham.
    [1913 Webster]
 
       The poor man dwells in a humble cottage near the
       hall where the lord of the domain resides. --C. J.
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
   {To dwell in}, to abide in (a place); hence, to depend on.
    "My hopes in heaven to dwell." --Shak.
 
   {To dwell on} or {To dwell upon}, to continue long on or in;
    to remain absorbed with; to stick to; to make much of; as,
    to dwell upon a subject; a singer dwells on a note.
    [1913 Webster]
 
       They stand at a distance, dwelling on his looks and
       language, fixed in amazement.     --Buckminster.
 
   Syn: To inhabit; live; abide; sojourn; reside; continue;
     stay; rest.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dwelling
   n 1: housing that someone is living in; "he built a modest
      dwelling near the pond"; "they raise money to provide homes
      for the homeless" [syn: {dwelling}, {home}, {domicile},
      {abode}, {habitation}, {dwelling house}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top