ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寓-, *寓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[寓, yù, ㄩˋ] residence, lodge, dwelling
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  禺 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] roof,  Rank: 2,199

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng yù, ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] apartment, #4,825 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] reside; residence, #18,188 [Add to Longdo]
[yù yán, ㄩˋ ㄧㄢˊ, ] fable, #27,159 [Add to Longdo]
[yù suǒ, ㄩˋ ㄙㄨㄛˇ, ] dwelling, #32,179 [Add to Longdo]
[gōng yù lóu, ㄍㄨㄥ ㄩˋ ㄌㄡˊ, / ] apartment building [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
する[ぐうする, guusuru] (vs-s,vi) (1) to reside temporarily; (vs-s,vt) (2) to imply [Add to Longdo]
[ぐうい, guui] (n,adj-no) hidden meaning; symbolism; moral [Add to Longdo]
意劇[ぐういげき, guuigeki] (n) morality play; allegorical play [Add to Longdo]
意小説[ぐういしょうせつ, guuishousetsu] (n) allegory; allegorical tale [Add to Longdo]
意的[ぐういてき, guuiteki] (adj-na) allegorical; emblematic [Add to Longdo]
[ぐうきょ, guukyo] (n,vs) temporary abode; staying on a temporary basis [Add to Longdo]
[ぐうげん, guugen] (n) allegory; fable [Add to Longdo]
[ぐうもく, guumoku] (n,vs) fastening one's eyes upon [Add to Longdo]
[ぐうわ, guuwa] (n,adj-no) fable; allegory [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The following passage is a quotation from a well-known fable.以下の一節は有名な話からの引用です。
The following passage was quoted from a well-known fable.次の一節はある有名な話から引用したものです。
In an essay similarly devoted to allegorical procedures in contemporary art, Buchloh discusses 6 women artists.同じように現代美術の意的手順に関して捧げられたエッセイにおいて、バックローは6人の女性芸術家について議論している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's go for three and bring them to the after party at the mansion.[CN] 并在派对结束后把她们带到公 Miami Vice (2006)
I can remember living in this teenie-tiny little walk-up and being really happy.[CN] 我还记得那时住在 没有电梯的小公里 但过得很开心 Material Girls (2006)
unlike those which you wear on your belt. I would gladly buy those swords.[JA] その 膿のものは あ売りになtうな凵の老? Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
That pipe, it just so happens to lead directly to the room where I make delicious strawberry-flavored, chocolate-coated fudge.[JA] 「あのパイプは、寄にも... ...とってもおししいイチゴ味の チョコレートキャンディを... ...作る部屋に、直接、つながっています」 Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Enjoy the view of the harbor.[CN] 好好享受海景公 Outsourced (2006)
There is no point in getting an apartment anymore.[CN] 没有必要再买一套公了. Clerks II (2006)
Saw the apartment downstairs got taken.[CN] 楼下的公来了新房客 Civic Duty (2006)
Death has been reported of a well-known local personality, Lydel Hammond, Jr., in what appears to be a hit-and-run accident outside the Rosemont Apartments.[CN] - 下面是一条死讯 死者是本地名人莱戴尔·哈蒙德二世 他在罗斯蒙特公外死于一场车祸 The Contract (2006)
Leading the Blind doing on your wall?[JA] 「盲人の話」の本物は なんだ? The Woman (2013)
Let's attempt Schleicher's fable.[JA] "では シュライヒャーの話です" Prometheus (2012)
- Did you find any prints at the apartment?[CN] - 你們在那個公裡找到指紋了嗎? The Sentinel (2006)
They'II be movin' on up To that apartment in the sky[CN] 他们要搬到天上的公 Littleman (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top