ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-deprives-

D IH0 P R AY1 V Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deprives, *deprives*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPRIVES D IH0 P R AY1 V Z
DEPRIVE D IH0 P R AY1 V
DEPRIVED D IH0 P R AY1 V D
DEPRIVING D IH0 P R AY1 V IH0 NG
DEPRIVATION D EH2 P R AH0 V EY1 SH AH0 N
DEPRIVATIONS D EH2 P R AH0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deprives (v) dˈɪprˈaɪvz (d i1 p r ai1 v z)
deprive (v) dˈɪprˈaɪv (d i1 p r ai1 v)
deprived (v) dˈɪprˈaɪvd (d i1 p r ai1 v d)
depriving (v) dˈɪprˈaɪvɪŋ (d i1 p r ai1 v i ng)
deprivation (n) dˌɛprɪvˈɛɪʃən (d e2 p r i v ei1 sh @ n)
deprivations (n) dˌɛprɪvˈɛɪʃənz (d e2 p r i v ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deprive(vt) ปลดตำแหน่ง
deprive(vt) ยึดทรัพย์, See also: ริบทรัพย์, ตัดทอน, ยึด, ถอดถอน, Syn. bereave, strip, Ant. supply
deprived(adj) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ), See also: ขาดแคลน, Syn. dispossed, stripped
deprive of(phrv) ทำให้สูญเสีย, See also: เพิกถอน สิทธิ, ทำให้ไม่ได้รับ
deprivation(n) การปลดจากตำแหน่ง, See also: ภาวะที่ถูกถอดถอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deprival(ดีไพร'เวิล) n. ดูdeprivation
deprivation(เดพระเว'เชิน) n. การถอดถอน (ภาวะที่ถูกถอดถอน, การสูญเสีย, การไล่ออก, การทำให้ไม่ได้รับ
deprive(ดิไพรฟว') vt. ถอดถอน, ทำให้ไม่ได้รับ, ตัดสิทธิ, กีดกัน., See also: deprivable adj. ดูdeprive depriver n. ดูdeprive, Syn. bereave

English-Thai: Nontri Dictionary
deprivation(n) การไล่ออก, การถอดยศ, การถอนสิทธิ
deprive(vt) เอาออก, ตัดสิทธิ์, ถอดถอน, กีดกัน, ถอดยศ, ถอนสิทธิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maternal deprivationภาวะขาดแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deprivationการขาด, ภาวะขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deprivationการเพิกถอนสิทธิ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deprivation of propertyการบังคับเอาทรัพย์ของเอกชนโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deprivation, emotionalภาวะไม่ยินดียินร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deprivation, maternalภาวะขาดแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotional deprivationภาวะไม่ยินดียินร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultural Deprivationการขาดแรงกระตุ้นทางวัฒนธรรม [การแพทย์]
Deprivationsปัญหาและความเดือดเนื้อร้อนใจวิธีงดการให้ [การแพทย์]
Emotional Deprivationการขาดรัก [การแพทย์]
Emotional Deprivation Syndromeจิตไม่ปกติ, กลุ่มอาการขาดรัก [การแพทย์]
Environmental Deprivationการขาดความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Maternal Deprivationมารดา, ภาวะขาด; ภาวะขาดมารดา; เด็กขาดแม่; การขาดแม่ [การแพทย์]
Mothering, Deprived of Love andขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deprivation(n) การถูกทอดทิ้ง
deprivationอด เช่น Sleep Deprivation การอดนอน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deprivAge deprived him of his sight.
deprivAn accident deprived him of sight.
deprivAnger deprived him of his reason.
deprivAstonishment deprived me of my power of speech.
deprivAstonishment deprived me of speech.
deprivA toothache deprived me of sleep.
deprivA traffic accident deprived him of the use of his left hand.
deprivCommuters were deprived of their transport by the strike.
deprivCriminals are deprived of social rights.
deprivHe deprived my little sister of all her toys.
deprivHe deprived us of our liberty.
deprivHe was deprived of his civil rights.
deprivIf people who smoke are deprived of their cigarettes, they get nervous and irritable.
deprivI'm not trying to deprive you of your rights.
deprivNo citizen should be deprived of his rights.
deprivNo one can deprive of your human rights.
deprivPeople were deprived of their political rights.
deprivPoverty deprived the boy of education.
deprivSeveral thousand people were deprived of transportation by the accident.
deprivSleep deprivation increases risk of heart attacks.
deprivSudden misfortune deprived her of her reason.
deprivThe accident deprived her of her only son.
deprivThe accident deprived him of his sight.
deprivThe accident deprived them of their happiness.
deprivThe accident deprived them of their only son.
deprivThe angry people deprived the king of all his power.
deprivThe fire deprived us of our property.
deprivThe government deprived him of all his rights.
deprivThe high building deprived their house of sunlight.
deprivThe house deprived us of light.
deprivThe king was deprived of his power.
deprivThe misfortune deprived her of her reason.
deprivThe new law has deprived the citizens of their liberty.
deprivThe new law will deprive religious minorities of their right to vote.
deprivThe people deprived him of his rights.
deprivThe shock deprived her of speech.
deprivThe spread of television has considerably deprived us of our time for reading.
deprivThe state Government deprived him of the civil rights.
deprivThe traffic accident deprived him of his sight.
deprivThe traffic accident deprived the young man of his sight.
deprivThe traitor was deprived of his citizenship.
deprivThe war deprived them of their happiness.
deprivThe war ushered in a period of shortages and deprivation.
deprivThey deprived me of my liberty.
deprivThey deprive the criminal of his rights.
deprivThis law will deprive us of our basic rights.
deprivThose black people have long been deprived of their rights.
deprivToo many trees deprive a house of light.
deprivUnder the reign of tyranny, innocent people were deprived of their citizenship.
deprivUniforms deprive youths of an important choice: what to wear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดสิทธิ์(v) deprive of one's right, See also: deny someone the right, Example: ข้าราชการถูกตัดสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน, Thai Definition: ไม่ให้มีสิทธิ์ได้รับ หรือเข้าร่วม
พราก(v) part, See also: separate, deprive, Syn. จาก, แยก, Example: วันเวลาได้พรากเอาเสียงหัวเราะอันสดใสด้วยวัยสาวของเธอไปเสียแล้ว, Thai Definition: จากไป, เอาออกจากกัน, แยกออกจากกัน
ลิดรอน(v) deprive, See also: cut off, dispossess, Syn. ตัดทอน, ตัดรอน, Example: ส.ส. และวุฒิสภาชุดปัจจุบันถูกลิดรอนอำนาจจากรัฐธรรมนูญใหม่
เสียสิทธิ(v) be deprived of the right, Syn. หมดสิทธิ, Ant. ได้สิทธิ, Example: ประเทศไทยเสียสิทธิให้ญี่ปุ่น เหมือนเช่นที่เสียให้ฝรั่ง, Thai Definition: สูญสิ้นไปซึ่งสิทธิ
รอนสิทธิ์(v) infringe upon, See also: deprive, infringe on, Thai Definition: รบกวนขัดสิทธิของบุคคลในอันที่จะครอง หรือใช้ทรัพย์สินโดยปกติสุข
ปราศจาก(v) be without, See also: be deprived of, be rid of, Syn. พ้นไป, ไม่มี, Example: การเดินขบวนประท้วงล้มเหลวทุกครั้งเนื่องจากผู้ประท้วงปราศจากอาวุธที่จะต้านทานกับฝ่ายทหารที่มีอาวุธอยู่ในมือซึ่งพร้อม
การลิดรอน(n) deprivation, Syn. การตัดทอน, Example: ในบางประเทศมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสตรี คือการไม่ให้สตรีแสดงความคิดเห็นใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลื้อง[pleūang] (v) EN: strip ; take off ; shed ; undress ; deprive of ; be stripped of  FR: retirer ; ôter
ปราศจาก[prātsajāk] (v) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from  FR: être dépourvu de ; être privé de
ตัดหนทาง[tat honthāng] (v, exp) EN: deprive s.o. from his livelihood
ตัดสิทธิ[tat sitthi = tat sit] (v, exp) EN: deprive s.o. of a right ; deny s.o. the right to do sth  FR: priver qqn. de ses droits

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥夺[bō duó, ㄅㄛ ㄉㄨㄛˊ, / ] deprive; expropriate; strip (of), #8,740 [Add to Longdo]
困苦[kùn kǔ, ㄎㄨㄣˋ ㄎㄨˇ, ] deprivation; distressed; miserable, #30,982 [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, ] strip; deprive of; to discharge; dismiss; undress, #95,428 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entbehrung { f }; Mangel { m } | Entbehrungen { pl } | Entbehrungen des Kriegesdeprivation | deprivations | deprivations of the war [Add to Longdo]
Entmachtung { f }deprivation of power [Add to Longdo]
Entzug { m }; Verlust { m }; Beraubung { f }; Raub { m }deprivation [Add to Longdo]
Freiheitsberaubung { f }deprivation of liberty [Add to Longdo]
(wirtschaftliches) Notstandsgebiet { n }depressed area; deprived area [Add to Longdo]
jdm. ein Recht absprechento deprive someone of a right [Add to Longdo]
berauben; entziehen; vorenthalten | beraubend; entziehend; vorenthaltend | beraubt; entzogen; vorenthalten | beraubt; entzieht | beraubte; entzog | jdn. einer Sache berauben; jdm etw. vorenthaltento deprive | depriving | deprived | deprives | deprived | to deprive sb. of sth. [Add to Longdo]
entmachten | entmachtend | entmachtet | entmachtet | entmachteteto deprive of his power | depriving of his power | deprived of his power | deprives of his power | deprived of his power [Add to Longdo]
Deprivation { f } [ med. ]deprivation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
干す(P);乾す[ほす, hosu] (v5s, vt) (1) to air; to dry; to desiccate; (2) to drain (off); (3) to drink up; (4) to deprive of a role, job, etc. (usu. in the passive); (P) [Add to Longdo]
感覚遮断[かんかくしゃだん, kankakushadan] (n) sensory deprivation [Add to Longdo]
現責め[うつつぜめ, utsutsuzeme] (n) sleep deprivation (as a form of torture) [Add to Longdo]
酸欠[さんけつ, sanketsu] (n, adj-no) lack of oxygen; oxygen deprivation; suffocation [Add to Longdo]
遮断[しゃだん, shadan] (n, vs) isolation; cut off; blockade; quarantine; interception; deprivation; (P) [Add to Longdo]
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1, vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P) [Add to Longdo]
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s, vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P) [Add to Longdo]
剥ぐ[はぐ(P);へぐ, hagu (P); hegu] (v5g) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; (P) [Add to Longdo]
剥奪[はくだつ, hakudatsu] (n, vs) deprivation; divestiture; revocation [Add to Longdo]
貧困地域[ひんこんちいき, hinkonchiiki] (n) poor region; deprived area [Add to Longdo]
役を干される[やくをほされる, yakuwohosareru] (exp, v1) to be deprived of one's role; to have one's livelihood taken away [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top