ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

困苦

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -困苦-, *困苦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困苦[kùn kǔ, ㄎㄨㄣˋ ㄎㄨˇ, ] deprivation; distressed; miserable, #30,982 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
困苦[こんく, konku] (n,vs) privation; hardship [Add to Longdo]
困苦窮乏[こんくきゅうぼう, konkukyuubou] (n) hardships and privations [Add to Longdo]
困苦欠乏[こんくけつぼう, konkuketsubou] (n) hardships and privations [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hard is what I'm used to.[CN] 我过惯了困苦生活 Bloodworth (2010)
I am content with insults, hardships, persecutions, and calamities for the sake of Christ;[CN] 我为基督的缘故,就以软弱,凌辱,急难 逼迫,困苦,为可喜乐的 [REC] 3: Genesis (2012)
The settlers endured years of hardship, starvation and near failure.[CN] 这些移民历经数年困苦、饥饿,几近失败 The settlers endured years of hardship, starvation and near failure. Patagonia (2010)
At this festive season of the year, Mr Scrooge, it is more than usually desirable that we should make some slight provision for the poor and the destitute.[CN] 在这个欢庆季节里,史古治先生 我们应该比平常更乐于 捐献给贫穷困苦的人 A Christmas Carol (2009)
I want to be free from a life of suffering and sacrifice.[CN] 我想脱离这种困苦牺牲的日子 Priest (2011)
To have and to hold, for better or worse, for richer or poorer...[CN] 无论安乐困苦、富贵贫穷... All's Well, Ends Well 2011 (2011)
♪ And everything I've done ♪[CN] 经历过困苦 Touchback (2011)
it's going to be so hard not to look back on these as the best four years of our lives.[CN] 未來將很困苦 不要再回頭 未來四年將會是最好的日子 Monte Carlo (2011)
For the wretched of the earth there is a flame that never dies[CN] 人间困苦都尝遍 还未泯灭一线希望 Les Misérables in Concert: The 25th Anniversary (2010)
- I know.[CN] 我知道 整个过程既困苦又艰辛 The Back-up Plan (2010)
[ Woman ]I will be true to you.[CN] 無論多困苦 The Tree of Life (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
困苦[こんく, konku] -Not, Schwierigkeiten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top