ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enrich

EH0 N R IH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrich-, *enrich*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enrich(vt) ทำให้ดีขึ้น, See also: ทำให้มีคุณค่ามากขึ้น, ประเทือง, Syn. elevate, enhance, improve
enrich(vt) ทำให้รวยขึ้น, See also: ทำให้มั่งคั่ง, ทำให้เพิ่มพูน
enrich(vt) ประดับ, See also: ตกแต่งให้สวยงามขึ้น, Syn. adorn, decorate, embellish
enrich with(phrv) ทำให้ร่ำรวยยิ่งขึ้น (ด้วยเงินทองหรือสิ่งอื่น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย, ทำให้อุดมสมบูรณ์, ประดับ, ตกแต่ง, เพิ่มคุณค่า, เพิ่มความสำคัญ, ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย, การทำให้อุดมสมบูรณ์, การประดับ, การตกแต่ง, การเพิ่มคุณค่า, ภาวะที่ดีขึ้น, สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment, decoration

English-Thai: Nontri Dictionary
enrich(vt) ทำให้รวย, ทำให้บริบูรณ์, ประดับ, ตกแต่ง, ทำให้งดงาม
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์, การทำให้ร่ำรวย, การประดับ, การทำให้งดงาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enrichmentการได้เป็นลาภ, การได้ลาภงอกขึ้น, การได้ลาภงอกเงย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enrichment, undueลาภมิควรได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enriched foods ; Foods, Fortifiedอาหารเสริมสุขภาพ [TU Subject Heading]
Enriched materialวัสดุเสริมสมรรถนะ, วัสดุที่มีสัดส่วนของไอโซโทปที่ต้องการ ถูกทำให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าสัดส่วนที่พบตามธรรมชาติ เช่น ยูเรเนียมตามธรรมชาติจะประกอบด้วยยูเรเนียม-238 ประมาณร้อยละ 99.3 และยูเรเนียม-235 (ซึ่งเกิดฟิชชันได้) ประมาณร้อยละ 0.7 ส่วนยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ จะมีไอโซโทปยูเรเนียม-235 สูงกว่าร้อยละ 0.7 (ดู isotope separation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Enrichmentการเติมสารอาหารลงไปให้มีปริมาณเท่ากับที่เคยมี [การแพทย์]
Enrichment plantโรงงานเสริมสมรรถนะ(ยูเรเนียม), โรงงานผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ โดยการทำให้ยูเรเนียม-235 มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าที่พบตามธรรมชาติ เช่น โรงงานแบบหมุนเหวี่ยงแก๊ส โรงงานแบบแพร่แก๊ส [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It will enrich your life, มันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น There's No 'I' in Team (2008)
Saying that she's doing it to enrich her talent is just a convenient excuse to deal with the fact that she's insecure about how she looks.ที่พูดปาวๆว่า ทำเพื่อยกระดับพรสวรรค์ ก็แค่ข้ออ้างเพื่อไม่ต้องเผชิญความจริง ว่าเธอไม่สบายใจ เกี่ยวกับรูปร่างตัวเอง Born This Way (2011)
By digging into the past, we may enrich our present.การนึกถึงอดีต เราอาจจะรู้ค่าปัจจุบัน With So Little to Be Sure Of (2012)
And what this new platform will do will be to integrate user's data and preferences, and use that information, to enrich and tailor-make each unique user experience, in a way that is frankly, unprecedented.ของแอพเป็นแสนๆ แอพ ณ ตอนนี้ และสิ่งที่แพลตฟอร์มใหม่นี้ทำ คือผสานข้อมูลผู้ใช้กับความชอบ Jason Bourne (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enrichHis encounter with her is enriching his inner life.
enrichI want to have a full and enriching student-life.
enrichThe discovery of oil enriched the country.
enrichTraveling will immensely enrich our mind.
enrichYou should enrich your mind when young.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเทืองปัญญา(v) enrich one's mind, See also: broaden one's mind, Example: หนังสือของผู้เขียนล้วนมีคุณค่าและประเทืองปัญญาให้กับผู้อ่าน, Thai Definition: ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
บำรุง(v) enrich, See also: nourish, Example: การใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์จะช่วยบำรุงให้พืชเจริญเติบโตได้ดี, Thai Definition: ทำให้งอกงาม, ทำให้เจริญ
ประเทือง(v) enhance, See also: enrich, improve, broaden, flourish, Syn. เพิ่มพูน, เสริม, ทำให้ดีขึ้น, ทำให้รุ่งเรืองขึ้น, ส่งเสริม, เพิ่มเติม, Example: ข้อเขียนนั้นประเทืองปัญญาแก่ผู้อ่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุง[bamrung] (v) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up  FR: nourir
มั่งมีขึ้น[mangmī kheun] (v, exp) FR: s'enrichir ; faire fortune
เพิ่ม[phoēm] (v) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand  FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; enrichir
เพิ่มปุ๋ย[phoēm pūi] (v, exp) EN: apply additional manure ; apply fertilizer  FR: enrichir avec de l'engrais ; apporter de l'engrais ; fertiliser
ประสบการณ์[prasopkān] (n) EN: experience  FR: expérience [ f ] ; enrichissement [ m ]
เสริม[soēm] (v) EN: reinforce ; strenghten ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage  FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENRICH EH0 N R IH1 CH
ENRICH IH0 N R IH1 CH
ENRICHED EH0 N R IH1 CH T
ENRICHES EH0 N R IH1 CH IH0 Z
ENRICHING EH0 N R IH1 CH IH0 NG
ENRICHING IH0 N R IH1 CH IH0 NG
ENRICHMENT EH0 N R IH1 CH M AH0 N T
ENRICHMENT IH0 N R IH1 CH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enrich (v) ˈɪnrˈɪtʃ (i1 n r i1 ch)
enriched (v) ˈɪnrˈɪtʃt (i1 n r i1 ch t)
enriches (v) ˈɪnrˈɪtʃɪz (i1 n r i1 ch i z)
enriching (v) ˈɪnrˈɪtʃɪŋ (i1 n r i1 ch i ng)
enrichment (n) ˈɪnrˈɪtʃmənt (i1 n r i1 ch m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补血[bǔ xuè, ㄅㄨˇ ㄒㄩㄝˋ, / ] enrich the blood, #17,385 [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, ] enrich; moisten, #28,611 [Add to Longdo]
浓缩铀[nóng suō yóu, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄧㄡˊ, / ] enriched uranium, #30,354 [Add to Longdo]
使﹍丰富[shǐ fēng fù, ㄕˇ ㄈㄥ ㄈㄨˋ, 使 / 使] enrich [Add to Longdo]
浓集铀[nóng jí yóu, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧˊ ㄧㄡˊ, / ] enriched uranium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラン濃縮[ウランのうしゅく, uran noushuku] (n) uranium enrichment [Add to Longdo]
エンリッチ[enricchi] (n) enrich [Add to Longdo]
エンリッチド・エア;エンリッチドエア[enricchido . ea ; enricchidoea] (n) enriched air; air with additional oxygen added [Add to Longdo]
ジョブエンリッチメント[jobuenricchimento] (n) job enrichment [Add to Longdo]
バターロール[bata-ro-ru] (n) butter-enriched roll (wasei [Add to Longdo]
核燃料化[かくねんりょうか, kakunenryouka] (n, vs) (nuclear fuel) enrichment [Add to Longdo]
酵母亜鉛[こうぼあえん, kouboaen] (n) zinc yeast; zinc-enriched yeast [Add to Longdo]
充実[じゅうじつ, juujitsu] (n, vs) (1) fullness; completion; perfection; substantiality; enrichment; (2) replenishment; repletion; (P) [Add to Longdo]
潤す[うるおす, uruosu] (v5s, vt) (1) to moisten; to wet; (2) to profit; to enrich; to benefit; (P) [Add to Longdo]
鉄酵母[てつこうぼ, tetsukoubo] (n) iron yeast; iron-enriched yeast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enrich \En*rich"\, v. t. [imp. & p. p. {Enriched}; p. pr. & vb.
   n. {Enriching}.] [F. enrichir; pref. en- (L. in) + riche
   rich. See {Rich}.]
   1. To make rich with any kind of wealth; to render opulent;
    to increase the possessions of; as, to enrich the
    understanding with knowledge.
    [1913 Webster]
 
       Seeing, Lord, your great mercy
       Us hath enriched so openly.      --Chaucer's
                          Dream.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply with ornament; to adorn; as, to enrich a ceiling
    by frescoes.
    [1913 Webster]
 
   3. To make rich with manure; to fertilize; -- said of the
    soil; as, to enrich land by irrigation.
    [1913 Webster]
 
   4. To supply with knowledge; to instruct; to store; -- said
    of the mind. --Sir W. Raleigh.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enrich
   v 1: make better or improve in quality; "The experience enriched
      her understanding"; "enriched foods" [ant: {deprive},
      {impoverish}]
   2: make wealthy or richer; "the oil boom enriched a lot of local
     people" [ant: {impoverish}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top