ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剥夺

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剥夺-, *剥夺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥夺[bō duó, ㄅㄛ ㄉㄨㄛˊ, / ] deprive; expropriate; strip (of), #8,740 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Citizenship will be taken away from all Jews and non-Aryans.[CN] 所有犹太人和非雅利安人的国籍将会被剥夺 The Great Dictator (1940)
Sure. Disbarred,[CN] 是的 剥夺了律师资格 这就是我庆祝的原因 Bordertown (1935)
He'd try and get me disbarred, do you, your honor?[CN] 他要剥夺我的律师资格? 法官大人? Bordertown (1935)
- Nobody's depriving you of any rights.[CN] - 没人剥夺你的任何权利 - 你控告我! Blackboard Jungle (1955)
Disbarred, huh?[CN] 剥夺律师资格? Bordertown (1935)
When he can't do that, he might as well get rid of whatever he's got up here.[CN] 如果做不到, 他就应该被剥夺职位. The Desert Rats (1953)
Is that what you thought when you choked the life out of him?[CN] 这就是你在剥夺他生命时想的吗 Rope (1948)
A widow so recently bereft- of her senses.[CN] 一个不久前被剥夺了感觉 的寡妇 Saratoga Trunk (1945)
The Germans have outlawed miracles.[CN] 德国人是剥夺奇迹的歹徒 Casablanca (1942)
Mr. Milton, in the Army I've had to be with men when they were stripped of everything in the way of property except what they carried around with them and inside them.[CN] 抵押。 在军队里,我和那些被剥夺了 所有财产的人在一起, 除了那些他们带在身上的 和内在的东西。 The Best Years of Our Lives (1946)
A gentleman must not be deprived of his weapons.[CN] 一个绅士不能被剥夺 他的武器 Wuthering Heights (1939)
Tigellinus would deprive you of the one thing an artist must have:[CN] 朱里纳会剥夺你做为艺术家 Quo Vadis (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top