Search result for

bereave

(48 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bereave-, *bereave*
Possible hiragana form: べれあう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bereave[VT] ทำให้สูญเสีย, See also: พลัดพราก
bereaved[ADJ] ซึ่งสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท
bereave of[PHRV] ทำให้สูญเสีย, See also: ทำให้สูญสิ้น
bereavement[N] การสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bereave(บิรีฟว') {bereave/bereft,bereaved/bereft,bereaving,bereaves} vt. ทำให้สูญสิ้น,ทำให้หมด,เอาไปด้วยกำลัง,ปลิดชีพ,คร่าไปเสีย, See also: bereavement n. ดูbereave, Syn. deprive

English-Thai: Nontri Dictionary
bereave(vt) เสียไป,ทำให้สูญสิ้น,หมดไป,ปลิดชีพ
bereavement(n) การเสียไป,การหมดสิ้น,การปลิดชีพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bereavementการสูญเสียบุคคลที่รักจากการตาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boy, you're really milking this bereavement thing, aren't you?เพื่อน นายนี่กำลังรีดการสูญเสียนี่จริงๆใช่มั้ย? Dying Changes Everything (2008)
You of all people should know, this is bereavement 101.จากคนทั้งหมด โดยเฉพาะนายน่าจะรู้ว่านี่คือวิชาการสูญเสียคนรัก 101 Dying Changes Everything (2008)
Creeping up on a bereaved man at a murder scene is not very bright.พวกเราทุกคนเสียใจอย่างมาก กับการตายของเอ็มม่า Edge of Darkness (2010)
And now you have an employee who tries to run over a single mother... only to be shot in the head by the same cop you previously bereaved.บางทีมันไม่ใช่อย่างที่เธอต้องการ ในชีวิต คุณรู้ไหม ? มีใครอีกไหมที่เธอติดต่อด้วย ที่ไนท์ฟาวเวอร์ Edge of Darkness (2010)
Uh, the man from Sunfare said that was a sign of bereavement?คนจากซันแฟร์ บอกว่านั่นเป็นอาการ แสดงความกล้าหาญครับ An Embarrassment of Bitches (2012)
A malpractice in her past, a bereaved relative of a patient she lost, or as always, someone in her personal life.การปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในอดีต ญาติพี่น้องของคนไข้ที่ตาย หรืออย่างเดิมๆ ใครบางคนจากชีวิตส่วนตัวของเธอ Critical (2012)
You're on bereavement leave, starting now.นายจะได้พักเพราะเพิ่งสูญเสียญาติไป \ เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ Blood Feud (2012)
Has... Is it a bereavement?มันเป็นเสียไปหรือไม่ Locke (2013)
Uh, there's a thing called bereavement hallucinations.มันมีอาการที่เรียกว่า ภาพหลอนจากการสูญเสียคนที่เรารัก Collateral Beauty (2016)
After everyone returned to the dead, I stayed on to investigate their bereaved families.หลังจากที่ทุกๆอย่างกลับสู่ปกติ ฉันอยู่สืบสวนเพื่อดูท่าทีของคนในครอบครัว Yomigaeri (2002)
Hi. I'm your bereavement liaison, Linda.สวัสดี ฉันเป็นคนจัดการเรื่องศพ Little Miss Sunshine (2006)
I'm comforting the bereaved.ฉันก็กำลังช่วยให้ญาติผู้ตายสบายใจขึ้นเท่านั้นเอง The Magnificent Seven (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bereaveHe was bereaved of his son.
bereaveI'm taking bereavement leave on Jan. 30 and 31.
bereaveMr Smith was bereaved of his wife.
bereave"Pet loss" refers to the reactions of shock and anger that occur in owners who have been bereaved of their pets.
bereaveShe was bereaved of a son.
bereaveThe accident bereaved her of her husband.
bereaveThe accident bereaved her of her son.
bereaveYour bereavement saddens me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่า[V] bereave, See also: carry off, Syn. ทำลาย, Example: ปัจจุบันโรคหัวใจเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำพร้า[adj.] (kamphrā) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved   FR: orphelin ; abandonné
พราก[v.] (phrāk) EN: separate ; part ; bereave   FR: se séparer ; quitter

CMU English Pronouncing Dictionary
BEREAVE    B ER0 IY1 V
BEREAVED    B ER0 IY1 V D
BEREAVEMENT    B ER0 IY1 V M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bereave    (v) (b i1 r ii1 v)
bereaved    (v) (b i1 r ii1 v d)
bereaves    (v) (b i1 r ii1 v z)
bereavement    (n) (b i1 r ii1 v m @ n t)
bereavements    (n) (b i1 r ii1 v m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀痛[あいつう, aitsuu] (n,vs) sorrowing with the bereaved [Add to Longdo]
遺家族[いかぞく, ikazoku] (n) bereaved family [Add to Longdo]
遺族[いぞく, izoku] (n) bereaved family; (P) [Add to Longdo]
遺族補償[いぞくほしょう, izokuhoshou] (n) compensation to the bereaved family [Add to Longdo]
死別[しべつ, shibetsu] (n,vs) bereavement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喪偶[sàng ǒu, ㄙㄤˋ ㄡˇ, / ] bereaved of one's spouse (literary) [Add to Longdo]
哀失[āi shī, ㄞ ㄕ, ] bereavement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bereave \Be*reave"\ (b[-e]*r[=e]v"), v. t. [imp. & p. p.
   {Bereaved} (b[-e]*r[=e]vd"), {Bereft} (b[-e]*r[e^]ft"); p.
   pr. & vb. n. {Bereaving.}] [OE. bireven, AS. bere['a]fian.
   See {Be-}, and {Reave.}]
   [1913 Webster]
   1. To make destitute; to deprive; to strip; -- with of before
    the person or thing taken away.
    [1913 Webster]
 
       Madam, you have bereft me of all words. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Bereft of him who taught me how to sing. --Tickell.
    [1913 Webster]
 
   2. To take away from. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All your interest in those territories
       Is utterly bereft you; all is lost.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To take away. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Shall move you to bereave my life.  --Marlowe.
    [1913 Webster]
 
   Note: The imp. and past pple. form bereaved is not used in
      reference to immaterial objects. We say bereaved or
      bereft by death of a relative, bereft of hope and
      strength.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To dispossess; to divest.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bereave
   v 1: deprive through death

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top